Thủ tục hành chính: Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS561
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tùy theo từng loại hình dự án
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn kiểm tra hồ sơ và thông báo cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thời hạn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại UBND tỉnh tối đa là hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Thời gian chủ dự án hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan thẩm định không tính vào thời gian thẩm định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo đánh giá tác động môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh chứng thực.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng