Thủ tục hành chính: Thẩm định đề án bảo vệ môi trường - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định đề án bảo vệ môi trường - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-042741-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trường hợp lấy mẫu phân tích kiểm chứng thì thời gian tối đa là không quá 25 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Đề án bảo vệ môi trường được xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng