Thủ tục hành chính: Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-074293-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có dự án
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tổng số thời gian giải quyết kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng