Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 991/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 57/SVHTTDL-VP ngày 30/3/2020 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 740/TTr-SNV ngày 03/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, như sau:

1. Điều chỉnh Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

Từ nội dung:

“4. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Nam:

Trung tâm có danh mục vị trí việc làm là 14 vị trí, số lượng người làm việc đến năm 2021 là 14 biên chế viên chức.”

Điều chỉnh thành:

“4. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Nam:

Trung tâm có danh mục vị trí việc làm là 14 vị trí, số lượng người làm việc đến năm 2021 là 15 biên chế viên chức.”

2. Điều chỉnh số lượng người làm việc của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Nam (được phê duyệt tại Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh):

- Tổng số lượng người làm việc (viên chức) của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Nam: Từ 14 người, điều chỉnh thành 15 người.

- Tổng số lượng người làm việc (viên chức) gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: Từ 10 người, điều chỉnh thành 11 người.

- Vị trí “Xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch, xúc tiến du lịch tại thị trường du lịch trong nước, nước ngoài”, số lượng người làm việc (viên chức): Từ 02 người, điều chỉnh thành 03 người.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; các nội dung khác tại Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh ngoài nội dung điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh