Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2020/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2017/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2017 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Văn hóa, Thông tin và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, 3 Điều 3 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, gồm:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Tổ chức - Pháp chế;

d) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

đ) Phòng Quản lý Du lịch;

e) Phòng Quản lý thể dục thể thao;

g) Phòng Quản lý Di sản văn hóa;

h) Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình (trên cơ sở hợp nhất Phòng Quản lý Văn hóa và Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình).

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Bảo tàng tỉnh;

b) Thư viện tỉnh;

c) Nhà hát Chèo;

d) Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng;

đ) Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch;

e) Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch;

g) Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp bạc;

h) Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Hải Dương (trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn và Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

i) Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương (trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện thể thao; Trung tâm Bóng bàn và Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao dưới nước);

k) Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 bãi bỏ một số nội dung tại các Quyết định do UBND tỉnh ban hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức thuộc một số Sở thuộc UBND tỉnh. .

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ
;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT-VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (20b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái