Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1799/QĐ-BTC NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT BẢO HIỂM VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 565/QĐ-BTC NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẢO HIỂM THUỘC CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT BẢO HIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định s 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1799/QĐ-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Bộ trưởng Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về kinh doanh bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về kinh doanh bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau:

“2. Tổ chức thực hiện, tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 như sau:

“4. Kiểm tra và giám sát hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam; hoạt động của các văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 2 như sau:

“12. Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ về thi, cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành.”

5. Sửa đổi, bổ sung điểm đ Khoản 1 Điều 3 như sau:

“đ) Phòng Quản lý, giám sát trung gian và phụ trợ bảo hiểm”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 565/QĐ-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 như sau:

“7. Tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm; tổ chức thi, cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm; tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho học viên đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 2 như sau:

“10. Được thu các khoản phí đào tạo, phí thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, phí thi, cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm; phí cung cấp dịch vụ nghiên cứu khoa học hoặc tư vấn nghiên cứu khoa học về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm; phí cung cấp các tài liệu, giáo trình, ấn phẩm khác phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giảng dạy, đào tạo về bảo hiểm; thu từ các hp đồng khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các khoản hỗ trợ, tài trợ nhằm mục đích phát triển nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Được chi các khoản chi đặc thù phục vụ cho hoạt động chuyên môn: Làm đề thi; xây dựng hoặc thuê cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác thi; hoạt động nghiên cứu; thu thập, tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu; biên soạn giáo trình và các khoản chi thường xuyên, không thường xuyên thuộc chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật.”

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPĐU, CĐ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải