Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/BGTVT-MT
V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định s 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường;
- Các Vụ: Pháp chế, KHCN;
- Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA).

 

Thực hiện văn bản số 398/TB-VPCP ngày 09/12/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg .

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao thông vận tải xin gửi Quý cơ quan dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định nêu trên để nghiên cứu, tham gia ý kiến.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Môi trường; điện thoại: 0903214200; bản mềm gửi vào địa chỉ email: luuvh@mt.gov.vn) trước ngày 10/01/2017 để tổng hợp.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý quan, đơn vị.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cổng thông tin
điện tử Chính phủ;
- C
ng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, MT(L
ưu).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ