Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1099/VPCP-KGVX
V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Lao động - Thương binh v
à Xã hội;
- Bộ Tài chính.

 

Về đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1300/TTr-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2015 việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã ngh hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện như sau:

1. Tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg nêu trên;

2. Làm rõ thêm căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn về đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg; thống nhất với các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và Tài chính về phạm vi, đối tượng và nguồn kinh phí tăng thêm nếu ban hành chính sách, trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó TTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, TH;
- Lưu: V
T, KGVX (3), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định