Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 565/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẢO HIỂM THUỘC CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT BẢO HIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-BTC ngày 11/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3132/QĐ-BTC ngày 09/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Quang Hải

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẢO HIỂM THUỘC CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT BẢO HIỂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 565/QĐ-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương 1

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có trụ sở chính tại Hà Nội.

Tên giao dịch quốc tế: The Insurance Research and Training Center (IRTC).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn, trung hạn và hàng năm của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được Cục trưởng Cục quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt.

2. Tổ chức hội thảo khoa học, thông tin - tư liệu khoa học về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm trong và ngoài nước; phối hợp với các đơn vị thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và các đơn vị liên quan triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động của thị trường bảo hiểm.

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ nghiên cứu khoa học hoặc tư vấn nghiên cứu khoa học về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sau khi được Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính theo chương trình, kế hoạch được Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt.

5. Tổ chức đào tạo cho cán bộ quản lý, nhân viên, đại lý bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và chương trình đào tạo được Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt.

6. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho các cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

7. Tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm; tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho học viên đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng về bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

8. Biên soạn, biên dịch, xuất bản các tài liệu, giáo trình và các ấn phẩm khác phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giảng dạy về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm trình Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt.

9. Hợp tác với các trường, các tổ chức, các cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo trong và ngoài nước phục vụ việc nghiên cứu, đào tạo và nâng cao trình độ kiến thức về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

10. Được thu các khoản phí đào tạo, phí thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm; phí cung cấp dịch vụ nghiên cứu khoa học hoặc tư vấn nghiên cứu khoa học về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm; phí cung cấp các tài liệu, giáo trình, ấn phẩm khác phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giảng dạy, đào tạo về bảo hiểm; thu từ các hợp đồng khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các khoản hỗ trợ, tài trợ nhằm mục đích phát triển nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Được chi các khoản chi đặc thù phục vụ cho hoạt động chuyên môn: Làm đề thi; xây dựng hoặc thuê cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác thi; hoạt động nghiên cứu; thu thập, tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu; biên soạn giáo trình và các khoản chi thường xuyên, không thường xuyên thuộc chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

12. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của pháp luật và của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm giao.

Chương 2

TỔ CHỨC, BỘ MÁY

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:

a) Phòng Nghiên cứu khoa học;

b) Phòng Đào tạo;

c) Phòng Hành chính - Tài vụ - Quản trị;

d) Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh;

đ) Chi nhánh Miền Trung (tại Thành phố Đà Nẵng).

Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng và Chi nhánh do Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm quy định.

2. Công chức, viên chức của Trung tâm thuộc biên chế của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Điều 4. Lãnh đạo Trung tâm

Trung tâm có Giám đốc và không quá ba (03) Phó Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.

Giám đốc Trung tâm điều hành mọi hoạt động của Trung tâm theo quy định tại Quyết định này và Quy chế làm việc do Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm ban hành.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc và các chức danh lãnh đạo khác của Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ Tài chính.

Điều 5. Quản lý nhân sự và tiền lương

Nhân sự của Trung tâm gồm có công chức, viên chức, lao động hợp đồng, cộng tác viên.

Trung tâm thực hiện chế độ quản lý nhân lực và trả tiền lương, tiền công, các khoản thu nhập khác, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo kinh phí của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, của Bộ Tài chính và Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Chương 3

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 6. Cơ chế tài chính

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Chấp hành cơ chế tài chính

Trung tâm có trách nhiệm lập, chấp hành dự toán, thực hiện chế độ kế toán; chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản và cơ sở vật chất được giao; trích lập các quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ bổ sung thu nhập, quỹ khen thưởng và phúc lợi theo quy định hiện hành.

Chi nhánh Trung tâm là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Trung tâm.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung quy chế và trách nhiệm thi hành

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế của Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm./.