Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 954/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ NĂM 2020 TỪ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SANG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHO DỰ ÁN NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC TẠI NÚT GIAO THÔNG NGÃ BA HUẾ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII: số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, số 71/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, số 84/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV;

Căn cứ Nghị quyết số 952/NQ-UBTVQH14 ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và hằng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4022/TTr-BKHĐT ngày 23 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh giảm số tiền 1.651.664 triệu đồng (Một nghìn sáu trăm năm mươi mốt tỷ sáu trăm sáu mươi tư triệu đồng) kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải; đồng thời, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng số tiền 1.651.664 triệu đồng để thanh toán cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giao các bộ, địa phương:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng kế thừa các quyết định phê duyệt Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng của Bộ Giao thông vận tải để làm cơ sở thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện thanh toán vốn cho nhà đầu tư theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTgCP, các PTTgCP;
- UB Tài chính, Ngân sách QH;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, TKBT, CN;
- Lưu: VT, KTTH (3)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 954/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 954/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 04/07/2020
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/07/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản