Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 784/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NƯỚC NGOÀI NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ các Nghị Quyết của Quốc hội khóa XIV: số 84/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 về Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, số 87/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: số 2989/BKHĐT-KTĐN ngày 07 tháng 5 năm 2020, số 3494/BKHĐT-KTĐN ngày 28 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho 19 dự án của 13 địa phương (Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Phú Yên, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Trà Vinh) với tổng số vốn là 180,406 tỷ đồng (một trăm tám mươi tỷ, bốn trăm linh sáu triệu đồng); trong đó: 5,689 tỷ đồng từ nguồn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn tại địa phương và 174,717 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh nội bộ giữa các dự án của từng địa phương theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên (danh mục và mức vốn của từng dự án tại Phụ lục kèm theo).

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan có liên quan về tính chính xác của các thông tin, số liệu, danh mục và mức vốn của từng dự án được điều chỉnh bổ sung, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm kiểm soát giải ngân các dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Phú Yên, Ninh Thuận, Long An, Trà Vinh: Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn được điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này:

1. Thông báo cho các đơn vị danh mục của từng dự án theo quy định tại Điều 1 Quyết định này, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để giám sát thực hiện.

2. Chịu trách nhiệm bố trí vốn cho các dự án được điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này trong năm 2020 trong phạm vi kế hoạch vốn nước ngoài từ ngân sách trung ương năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019, bảo đảm phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và cam kết với nhà tài trợ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có tên tại Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố có tên tại Điều 3;
- Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố có tên tại Điều 3;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, KGVX, CN, NN, NC, QHĐP, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3) B.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc