Hệ thống pháp luật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐIỆN:

Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án

Thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN năm 2021, căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tại văn bản số 5006/BKHĐT-KH ngày 04 tháng 8 năm 2020 về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án:

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo nội dung hướng dẫn của Bộ KH&ĐT tại văn bản số 5006/BKHĐT-KH và các biểu mẫu đính kèm văn bản nêu trên.

2. Thời gian gửi báo cáo: Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp rà soát, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, ký báo cáo gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) bằng văn bản và Email theo địa chỉ: tonghop.khdt@mt.gov.vn trước ngày 21/8/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Trung tâm CNTT (để đăng trên Website của Bộ);
- Lưu VT, KHĐT (05)TOANND.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

Danh sách CĐT/Ban QLDA KH2021

1

Ban T.Long

20

Sở Hải Phòng

2

Ban HCM

21

Sở Hải Dương

3

Ban Đường thủy

22

Sở Thái Bình

4

Ban Hàng hải

23

Sở Nam Định

5

Ban ĐS

24

Sở Hà Nam

6

Ban 2

25

Sở Ninh Bình

7

Ban 6

26

Sở Thanh Hóa

8

Ban 7

27

Sở Nghệ An

9

Ban 85

28

Sở Thừa Thiên Huế

10

TCĐBVN

29

Sở Kon Tum

11

TCTy Cửu Long

30

Sở Phú Yên

12

VEC

31

Sở Gia Lai

13

Sở Điện Biên

32

Sở Lâm Đồng

14

Sở Sơn La

33

Ban QLDA tỉnh Đăk Lăk

15

Sở Lào Cai

34

Sở Bến Tre

16

Sở Yên Bái

35

Sở Đồng Tháp

17

Sở Bắc Cạn

36

Sở Bà Rịa-Vũng Tàu

18

Sở Hà Giang

37

Sở Hậu Giang

19

Sở Lạng Sơn

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công điện 15/CĐ-BGTVT về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • Số hiệu: 15/CĐ-BGTVT
  • Loại văn bản: Công điện
  • Ngày ban hành: 13/08/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản