Hệ thống pháp luật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7929/BGTVT-KHĐT
V/v đề nghị rà soát, chuẩn xác nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2022

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2021

 

Kính gửi: Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số số 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã trình các cấp có thẩm quyền, căn cứ tiến độ triển khai của các dự án, Bộ Giao thông vận tải đã sơ bộ xây dựng dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2022 của các dự án do Bộ chủ quản.

Để có cơ sở hoàn thiện báo cáo nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Bộ trình cấp có thẩm quyền theo quy định, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án liên quan rà soát trình tự, thủ tục; đánh giá khả năng triển khai và chuẩn xác dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2022 của các dự án.

Do yêu cầu tiến độ gấp, đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương rà soát, có báo cáo lại Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) trước 10h ngày 05/8/2021.

(Kèm theo Biểu dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Bộ và văn bản 4881/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thông tin cần thiết đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Đình Toàn 0904876689)

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện gấp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu KHĐT-TH. DUNGPT

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHĐT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Quang Thìn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 7929/BGTVT-KHĐT năm 2021 về đề nghị rà soát, chuẩn xác nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2022 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • Số hiệu: 7929/BGTVT-KHĐT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 04/08/2021
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Người ký: Lưu Quang Thìn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/08/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản