Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ NĂM 2020

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các quyết định giao vốn, phân bổ vốn đầu tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các đơn vị đã có nhiều cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020. Một số dự án đã hoàn thành kế hoạch được giao. Tuy nhiên, ở một số đơn vị do người đứng đầu chưa chỉ đạo quyết liệt nên vẫn có một số dự án triển khai chậm, dẫn đến không bảo đảm tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020 đạt giá trị thấp ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch của Bộ.

Nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19 (Thông báo số 154/TB-VPCP ngày 12/4/2020 của Văn phòng Chính phủ), để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao năm 2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; Thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định. Trong tháng 5/2020 phải hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2020 (Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia), trong tháng 7/2020 phải hoàn thành việc giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài từ năm trước sang kế hoạch năm 2020 (Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học-Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp cơ sở nghiên cứu khoa học Viện Kiến trúc Quốc gia, Dự án đầu tư xây dựng Nhà giáo dục thể chất - Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1). Đến hết 31/01/2021 phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2020 được giao. Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ giải ngân với Bộ Xây dựng theo từng quý.

a) Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2020

- Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2020: Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình Bộ Xây dựng thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

- Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu).

- Đối với dự án khởi công mới năm 2020: Hoàn thành việc lập, thẩm định trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các dự án trong tháng 5/2020; Khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán theo đúng quy định, trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt chậm nhất trong tháng 7/2020 làm cơ sở lựa chọn nhà thầu và sớm khởi công công trình.

b) Đối với các dự án sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020

Các dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất năm 2020 (Dự án cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Dự án cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy Nhà lớp học (Nhà B) – Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Dự án cải tạo, nâng cấp kho lưu trữ tài liệu cơ quan Bộ Xây dựng, Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất – Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất – Trường Cao đẳng xây dựng số 1): Khẩn trương lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo, sửa chữa trình Bộ Xây dựng phê duyệt chậm nhất trong tháng 5/2020 làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu để có thể triển khai dự án trong tháng 6/2020. Kiên quyết thay thế các đơn vị tư vấn lập thiết kế, dự toán, nếu triển khai công việc quá chậm, không đảm bảo theo tiến độ nói trên.

2. Đến ngày 30/9/2020, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được giao sẽ điều chuyển vốn sang dự án khác; Đến ngày 30/7/2020 các dự án không giải ngân toàn bộ số vốn được kéo dài từ năm trước sang năm 2020, nếu không có lý do khách quan cụ thể, kiên quyết cắt giảm số vốn không giải ngân hết để điều chuyển, bổ sung thanh toán cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành. Bộ Xây dựng sẽ kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư về việc chậm tiến độ thực hiện và giải ngân.

3. Đối với các dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội, dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội Lào: Đôn đốc các nhà thầu và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, thanh toán để kịp thời giải ngân các khối lượng thực hiện; tập trung tối đa lực lượng để hoàn thành thủ tục nghiệm thu, thanh toán cho các nhà thầu; hoàn thiện hồ sơ quyết toán các gói thầu đã được Kiểm toán nhà nước kiểm toán, trình Bộ Xây dựng thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định (Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội); đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình ... (Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội Lào); chủ động xử lý các vướng mắc hoặc kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng các vướng mắc vượt quá thẩm quyền.

4. Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai và giải ngân vốn đầu tư nhất là đối với các dự án chậm tiến độ, có tỷ lệ giải ngân thấp, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân.

5. Các Cục, Vụ có liên quan khẩn trương thực hiện công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán theo nhiệm vụ được phân công, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, rà soát hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tham mưu cho lãnh đạo Bộ kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.

6. Các Chủ đầu tư phải kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; chủ động đề xuất, báo cáo Bộ Xây dựng điều chuyển khối lượng thi công của các nhà thầu có nguy cơ chậm tiến độ cho các nhà thầu khác thực hiện.

7. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ:

- Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020, đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật.

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu.

- Đối với các chủ đầu tư không đạt tiến độ theo cam kết, chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, không đạt 100% kế hoạch giải ngân năm 2020 thì Bộ Xây dựng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư, đồng thời xem xét việc điều chuyển chủ đầu tư dự án, kiên quyết không giao vốn để khởi công mới các dự án khác, không giao làm chủ đầu tư các dự án khác. Người đứng đầu đơn vị phải có hình thức kỷ luật cụ thể, kiểm điểm và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đồng thời không xem xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân của đơn vị trong năm 2020.

- Các đồng chí Thứ trưởng được phân công nhiệm vụ theo Quyết định số 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, dành thời gian, tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết công việc do các đơn vị trình theo đúng quy chế làm việc.

Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, các đơn vị có liên quan phải báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020 về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo.

Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này; định kỳ trước ngày 25 hàng tháng tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 2020 trình Bộ để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KHTC (03).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Chỉ thị 03/CT-BXD về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành

  • Số hiệu: 03/CT-BXD
  • Loại văn bản: Chỉ thị
  • Ngày ban hành: 05/05/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Phạm Hồng Hà
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/05/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản