Hệ thống pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/TANDTC-KHTC
V/v các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Chủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân các cấp.

Thực hiện Nghị Quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định. Trong tháng 8 giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài của năm 2019 sang năm 2020; đến hết tháng 9/2020 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2020 đã giao; cuối tháng 11/2020 giải ngân tối thiểu 85% kế hoạch năm 2020 đã giao. Trước thời hạn giải ngân theo quy định của Luật Đầu tư công giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020. Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ giải ngân với Cục Kế hoạch-Tài chính Tòa án nhân dân tối cao theo từng tháng.

- Đối với các dự án đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành trong năm 2020:

Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu theo quy định; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình cấp quyết định đầu tư thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

- Đối với dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2020: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu.

- Đối với dự án khởi công mới năm 2020: Hoàn thành việc lập, thẩm định trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong tháng 8/2020; khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán theo đúng quy định, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình người quyết định đầu tư phê duyệt chậm nhất trong tháng 9/2020 làm cơ sở lựa chọn nhà thầu và sớm khởi công công trình.

2. Đến ngày 30/9/2020, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được giao sẽ điều chuyển vốn sang dự án khác; đến ngày 30/8/2020 các dự án không giải ngân toàn bộ số vốn được kéo dài từ năm trước sang năm 2020, kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí từ nguồn ngân sách trung ương cho các dự án. Tòa án nhân dân tối cao sẽ kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư về việc chậm tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án.

3. Các chủ đầu tư phải đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch; đảm bảo chất lượng công trình, coi việc đảm bảo chất lượng là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán và kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; chủ động đề xuất, báo cáo Tòa án nhân dân tối cao tình hình thực hiện dự án.

4. Cục Kế hoạch-Tài chính Tòa án nhân dân tối cao:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai và giải ngân vốn đầu tư nhất là đối với các dự án chậm tiến độ, có tỷ lệ giải ngân thấp, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân.

- Thực hiện kiểm tra từng dự án để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai thi công. Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu, thanh toán các khối lượng hoàn thành. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao các nội dung vượt thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, trường hợp cần thiết đề xuất với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thay thế các nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn có năng lực yếu, không đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của dự án theo đúng quy định.

- Rà soát, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao các dự án chậm tiến độ giải ngân theo cam kết; đề xuất việc điều chuyển nguồn vốn từ các dự án chậm giải ngân (đặc biệt là các dự án có tiến độ giải ngân đến 30/9/2020 thấp hơn 60% kế hoạch vốn được giao năm 2020) sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Tổng hợp tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2020 và báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao các đơn vị không đạt 100% kế hoạch giải ngân năm 2020 để xem xét xử lý trách nhiệm.

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ:

- Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật.

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Kịp thời xử lý những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu.

- Đối với các đơn vị và chủ đầu tư không đạt tiến độ theo cam kết, chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, không đạt 100% kế hoạch giải ngân năm 2020 thì Tòa án nhân dân tối cao sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, chủ đầu tư, đồng thời không xem xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân của đơn vị trong năm 2020.

Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, các đơn vị, chủ đầu tư các dự án có liên quan phải báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, năm 2020 về Cục Kế hoạch-Tài chính Tòa án nhân dân tối cao để theo dõi, quản lý và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh án TANDTC (để b/c)
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Cục Kế hoạch-Tài chính (để thực hiện);
- Cổng thông tin ĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Du

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 136/TANDTC-KHTC năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

  • Số hiệu: 136/TANDTC-KHTC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 02/06/2020
  • Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
  • Người ký: Nguyễn Văn Du
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 02/06/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản