Hệ thống pháp luật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2232/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ MÔ HÌNH ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ NĂM 2015 VÀ GIAI ĐOẠN 2016-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Thông báo số 465/TB-VPCP ngày 22/12/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-BKHĐT ngày 20/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Kế hoạch truyền thông về mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư năm 2015 và giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch truyền thông về mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) năm 2015 và giai đoạn 2016-2020” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Chánh văn phòng Bộ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ; .
- Đảng ủy Bộ;
- Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Cục Quản lý Đấu thầu, Văn phòng PPP (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- Website Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Lưu VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

VỀ MÔ HÌNH ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ NĂM 2015 VÀ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2232/QĐ-BNN-KH ngày 16/6/2015 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn)

Để triển khai thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, tạo điều kiện thuận lợi phát triển đầu tư theo hình thức đối tác công tư, thu hút đầu tư tư nhân cho ngành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch truyền thông về mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ HOẠCH

1. Nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

2. Quảng bá môi trường đầu tư và thu hút đầu tư theo hình thức PPP trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn một cách hiệu quả.

3. Cung cấp thông tin tới nhà đầu tư và các đối tác liên quan về các cơ hội hợp tác đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

II. NGUYÊN TẮC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH

1. Thông tin được truyền tải chính xác, kịp thời

Mọi thông tin được truyền tải thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo hay các công cụ truyền thông khác phải được xây dựng trên cơ sở khung chính sách về đầu tư theo hình thức đối tác công tư của Chính phủ, hạn chế mọi trường hợp tuyên truyền sai lệch nội dung, dẫn đến cách hiểu cũng như cách triển khai sai thực tế, cản trở sự phát triển của PPP.

Thông tin cần được truyền tải một cách kịp thời, để mọi nhóm đối tượng đều có thể nắm bắt thông tin được nhanh chóng, chính xác. Đặc biệt các thông tin truyền thông, quảng bá để thu hút các nhà đầu tư tham gia dự án PPP phải thường xuyên được bổ sung, cập nhật kịp thời, đảm bảo đầy đủ theo quy định.

2. Công khai, minh bạch, không phân biệt các nhóm đối tượng

Các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thẩm quyền triển khai các dự án PPP có trách nhiệm công khai mọi thông tin theo quy định không phân biệt nhóm đối tượng để mọi tổ chức, cá nhân được tiếp cận thông tin một cách bình đẳng, tránh tình trạng hiểu nhầm, hiểu không đúng về triển khai các dự án PPP và chủ trương của Bộ về đầu tư theo hình thức PPP bởi những thông tin không chính thống.

3. Đảm bảo tính nhất quán

Thông tin về các dự án PPP được truyền tải cần đảm bảo tính nhất quán.

Căn cứ vào bối cảnh thực hiện mà các hoạt động truyền thông cần tập trung quán triệt và đưa vào nội dung truyền thông các thông điệp chính như sau:

(i) PPP là một lựa chọn mang tính bền vững cho sự phát triển cơ cấu hạ tầng trong nông nghiệp, nông thôn nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung.

(ii) Chính phủ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang nỗ lực hết mình để thúc đẩy mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư nhằm tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi và hấp dẫn nhất.

(iii) Chính phủ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một đối tác tin cậy trong mối quan hệ hợp tác lâu dài như PPP.

(iv) Các doanh nghiệp trong và ngoài nước là đối tác quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp, nông thôn nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Kế hoạch truyền thông trong năm 2015

Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư đã được Chính phủ ban hành. Đây là khung pháp lý quan trọng cho việc triển khai thực hiện đầu tư theo hình thức PPP. Năm 2015, hoạt động truyền thông cần tập trung phổ biến về hai Nghị định trên và triển khai các truyền thông về các nội dung cụ thể sau:

(i) Tuyên truyền khung pháp lý và thực tiễn triển khai về PPP trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam;

(ii) Quảng bá các dự án PPP tiên phong; các dự án PPP chuẩn bị và danh mục các dự án PPP kêu gọi đầu tư;

(iii) Giới thiệu, quảng bá về các dự án PPP thông qua việc phối, kết hợp các hoạt động của Chương trình xúc tiến đầu tư của Bộ;

(iv) Tuyên truyền, phổ biến về PPP trên các website của Bộ, của Vụ Kế hoạch và các cơ quan đơn vị thuộc Bộ.

2. Định hướng truyền thông giai đoạn 2016 - 2020

Kế thừa kết quả từ triển khai của năm 2015, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tuyên truyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thông tin, truyền thông về các dự án PPP trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Giai đoạn 2016 - 2020, truyền thông về PPP sẽ tập trung truyền thông trên các Website chuyên biệt (website PPP Việt Nam và Website của Vụ Kế hoạch (chuyên mục về đầu tư).

Xây dựng cơ sở dữ liệu về đầu tư theo hình thức PPP trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn kết nối với website PPP Việt Nam và Website của Vụ Kế hoạch, xây dựng mạng lưới cộng tác viên và mạng lưới liên kết giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Bộ, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các nhà tài trợ, các tổ chức tín dụng và các tư vấn đề chia sẻ và nắm bắt các thông tin, cơ hội đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

(Kế hoạch hoạt động truyền thông cụ thể - Phụ lục kèm theo)

 

PHỤ LỤC

KHUNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ MÔ HÌNH ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ NĂM 2015 VÀ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 2232/QĐ-BNN-KH ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Stt

Công cụ truyền thông

Đối tượng truyền thông

Ngân sách thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian dự kiến

I

Tuyên truyền khung pháp lý và các thực tiễn đã triển khai về PPP tại Việt Nam

1

Tổ chức 2 hội nghị, hội thảo phổ biến về khung pháp lý PPP đã được ban hành

Công chức, viên chức tại các Tổng cục, Cục, Vụ; các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ

Nguồn tuyên truyền phổ biến pháp luật của Bộ hoặc phối hợp với Văn phòng Chương trình nước sạch và VSMTNT, Văn phòng PPP - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tìm đối tác hỗ trợ hoặc Chương trình Xúc tiến đầu tư

Vụ Kế hoạch

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Chương trình Nước sạch và VSMTNT;

- Văn phòng PPP - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Từ Quý IV/2015 đến Quý II/2016

2

Lồng ghép, phối hợp cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo về PPP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức

Công chức, viên chức từ Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ và các địa phương phụ trách về PPP (Sở Nông nghiệp và PTNT,...)

 

Vụ Kế hoạch

- Văn phòng PPP - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cả giai đoạn

3

Pháp huy vai trò truyền thông của các cơ quan báo chí thuộc Bộ và Kênh truyền hình liên quan (VTC6, ...) lồng ghép tuyên truyền trên báo, tạp chí và TV

Toàn xã hội, chú trọng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào nông nghiệp, nông thôn

Nguồn ngân sách thông tin, tuyên truyền hàng năm của Bộ

Văn phòng Bộ

- Vụ Kế hoạch;

- Vụ Pháp chế

Cả giai đoạn

II

Giới thiệu, quảng bá các dự án PPP tiên phong

1

Xây dựng và công bố danh mục dự án PPP của Bộ

- Cơ quan báo chí (để quảng bá Dự án);

- Nhà đầu tư trong và ngoài nước (để thu hút đầu tư);

- Người dân chịu tác động trực tiếp từ Dự án

Nguồn ngân sách sự nghiệp hàng năm của Bộ

Vụ Kế hoạch

Các Tổng cục, Cục, Vụ có liên quan

Vào thời điểm Dự án được phê duyệt báo cáo khả thi và chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

2

Đăng danh mục dự án PPP trên Kênh truyền hình liên quan (VTC6, ...) và lồng ghép tuyên truyền trên báo, tạp chí

Nguồn ngân sách thông tin, tuyên truyền hàng năm của Bộ

Văn phòng Bộ

- Vụ Kế hoạch;

- Các Tổng cục, Cục, Vụ có liên quan

Giai đoạn chuẩn bị và thực hiện Dự án

III

Quảng bá các dự án PPP được triển khai tiếp theo

1

Giới thiệu, quảng bá về PPP Nông nghiệp trên các phương tiện truyền thông đại chúng, ấn phẩm xúc tiến đầu tư của Ngành

Nhà đầu tư

Chương trình xúc tiến đầu tư

-Vụ Kế hoạch;

- Vụ Hợp tác quốc tế.

Các Tổng cục, Cục, Vụ có liên quan

Cả giai đoạn

2

Bổ sung nội dung, chuyên mục giới thiệu về dự án PPP trên Website của Bộ và Vụ Kế hoạch

Nhà đầu tư

Chương trình xúc tiến đầu tư

Vụ Kế hoạch

Các Tổng cục, Cục, Vụ có liên quan

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2232/QĐ-BNN-KH năm 2015 ban hành kế hoạch truyền thông về mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • Số hiệu: 2232/QĐ-BNN-KH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 15/06/2015
  • Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Người ký: Hoàng Văn Thắng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 15/06/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản