Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp; Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Giao Giám đốc/Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục nêu tại Điều 1 Quyết định này, hàng năm xây dựng kế hoạch thu thập, xác định giá trị tài liệu, chỉnh lý và lựa chọn những tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc/Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Cục VT<NN;
- Trung tâm Lưu trữ lịch sử;
- Lưu: VT, TKCT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 872/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

SỐ TT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

A

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH

I

Hội đồng nhân dân tỉnh

II

Ủy ban nhân dân tỉnh

III

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

1

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

2

Sở Nội vụ

3

Sở Tư pháp

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5

Sở Tài chính

6

Sở Công Thương

7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8

Sở Giao thông vận tải

9

Sở Xây dựng

10

Sở Tài nguyên và Môi trường

11

Sở Thông tin và Truyền thông

12

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

13

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14

Sở Khoa học và Công nghệ

15

Sở Giáo dục và Đào tạo

16

Sở Y tế

17

Thanh tra

18

Sở Ngoại vụ

19

Ban Dân tộc

20

Ban quản lý các Khu công nghiệp

IV

Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng

V

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng

VI

Công an tỉnh Lâm Đồng

VII

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng

VIII

Các cơ quan, tổ chức trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng quản lý nhà nước

1

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

2

Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ)

3

Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Sở Nội vụ)

4

Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

5

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

6

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

7

Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

8

Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

9

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

10

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ)

11

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Sở Y tế)

12

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế)

13

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội)

14

Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường)

15

Ban an toàn giao thông (Sở Giao thông vận tải)

IV

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh

1

Ban quản lý rừng Phòng hộ Tà Nung

2

Đài Phát thanh - Truyền hình

3

Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt

4

Trường Cao đẳng Y tế

5

Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm

6

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du Lịch

7

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu Văn hóa - Thể thao

8

Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà

9

Quỹ Đầu tư phát triển

X

Các cơ quan, tổ chức của Trung ương được hoạt động theo ngành dọc ở cấp tỉnh

1

Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng

2

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng

3

Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

4

Cục Thống kê Lâm Đồng

5

Chi cục Hải quan Đà Lạt (Cục Hải quan Đắk Lắk)

6

Cục Quản lý thị trường

7

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng

8

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng

9

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng

10

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh II Lâm Đồng

11

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng

12

Ngân hàng Phát triển Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng

13

Công ty Điện lực Lâm Đồng

14

Viễn Thông Lâm Đồng

15

Bưu điện tỉnh Lâm Đồng

XI

Các Doanh nghiệp Nhà nước do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập

1

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng

2

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Lâm nghiệp Đạ Tẻh

3

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Lâm nghiệp Đạ Huoai

4

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Lâm nghiệp Bảo Lâm

5

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc

6

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Lâm nghiệp Di Linh

7

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Lâm nghiệp Bảo Thuận

8

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Lâm nghiệp Tam Hiệp

9

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Lâm nghiệp Đơn Dương

10

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

11

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc

12

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Di Linh

13

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ I Lâm Đồng

14

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ II Lâm Đồng

15

Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

16

Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc

XII

Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh hoạt động bằng ngân sách nhà nước

1

Liên Minh các Hợp tác xã

2

Liên Hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật

3

Hội Văn học Nghệ thuật

4

Hội Nhà báo

5

Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin

6

Hội Chữ thập đỏ

7

Hội Luật gia

8

Hội Người mù

B

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP HUYỆN

I

Hội đồng nhân dân cấp huyện

II

Ủy ban nhân dân cấp huyện

III

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

1

Văn phòng HĐND và UBND

2

Phòng Nội vụ

3

Phòng Lao động, Thương binh Xã hội

4

Phòng Tài chính - Kế hoạch

5

Phòng Tư pháp

6

Phòng Tài nguyên và Môi trường

7

Phòng Văn hóa và Thông tin

8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

9

Phòng Y tế

10

Thanh tra

11

Phòng Dân tộc (trừ thành phố Bảo Lộc)

12

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ở các huyện); Phòng Kinh tế (ở thành phố: Đà Lạt và Bảo Lộc)

13

Phòng Kinh tế hạ tầng (ở các huyện); Phòng Quản lý đô thị (ở thành phố: Đà Lạt và Bảo Lộc)

IV

Tòa án Nhân dân

V

Viện Kiểm sát Nhân dân

VI

Công an

VII

Ban Chỉ huy Quân sự

VIII

Cơ quan, tổ chức Trung ương hoạt động theo ngành dọc ở cấp huyện

1

Kho bạc Nhà nước

2

Bảo hiểm Xã hội

3

Bưu điện

4

Chi cục Thuế của 06 Khu vực gồm (Đà Lạt - Lạc Dương; Lâm Hà - Đam Rông; Đức Trọng - Đơn Dương; Di Linh; Bảo Lâm - Bảo Lộc; Đạ Huoai - Đạ Tẻh - Cát Tiên)

5

Chi cục Thống kê

6

Chi cục Thi hành án Dân sự

7

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội

9

Điện lực

10

Viễn thông

Tổng cộng: Danh mục gồm 430 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng./.