Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 861/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bDanh mục 04 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 660/TTr-STP ngày 15 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ trong giải quyết 02 thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (kèm hồ sơ);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Phòng
: KSTT, TTPVHCC (kèm hồ sơ);
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 861/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố Danh mc thủ tục hành chính

Quy trình số

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Lĩnh vực: Nuôi con nuôi (02 quy trình)

1

Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi

Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre.

01

2

Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng

02

 

Quy trình số: 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
"GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHA DƯỢNG, MẸ KẾ NHẬN CON RIÊNG CỦA VỢ HOẶC CHỒNG; CÔ, CẬU, DÌ, CHÚ, BÁC RUỘT NHẬN CHÁU LÀM CON NUÔI"

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 861/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến của những người có liên quan, trình lãnh đạo ký văn bản xác nhận trẻ em đủ điều kiện và chuyển hồ sơ về Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

50 ngày

Bước 3

Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp thẩm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ cha mẹ nuôi về Sở Tư pháp

Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp

30 ngày

Bước 4

Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

13 ngày

Bước 5

Tổ chức lễ giao nhận con nuôi và ghi vào sổ trả kết quả

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp và công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 95 ngày

 

Quy trình số: 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
“GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI TRẺ EM SỐNG Ở CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG”

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 861/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh xác minh, lấy ý kiến của những người có liên quan, niêm yết tại Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã và trình ký văn bản xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

Công an tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp xã

90 ngày

Bước 3

Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp thẩm tra hồ sơ của người nước ngoài và chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp

Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp

15 ngày

Bước 4

Hoàn tất hồ sơ giới thiệu trẻ em và trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

30 ngày

Bước 5

Ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

10 ngày

Bước 6

Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp thẩm tra hồ sơ và có văn bản thông báo cho Sở Tư pháp

Cục Con nuôi

45 ngày

Bước 7

Ra quyết định cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

13 ngày

Bước 8

Tổ chức lễ giao nhận con nuôi và ghi vào sổ trả kết quả

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp và công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 205 ngày