Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 940/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 407/TTr-STP ngày 05 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã được công bố tại Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quy trình tại Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 


QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

1. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước (Mã số TTHC 2.001263): Có 01 quy trình thực hiện.

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 2.001263

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày.

Cơ quan,  đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước  thực hiện

Trách nhiệm  thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

UBND cấp xã

1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: In Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, quét (scan) hồ sơ và nhập thông tin tiếp nhận hồ sơ vào phần mềm một cửa; in Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Chuyển hồ sơ đến công chức tư pháp - hộ tịch.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Hồ sơ theo thủ tục hành chính đã công bố.

01

 

UBND cấp xã

2

Xử lý hồ sơ

Công chức tư pháp - hộ tịch

 

 

27

 

 

2.1

Kiểm tra hồ sơ và lấy ý kiến; chờ biên bản lấy ý kiến có hiệu lực

Công chức tư pháp - hộ tịch

- Kiểm tra hồ sơ;

- Thực hiện xác minh (nếu cần);

- Lấy ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi.

- Hồ sơ đã tiếp nhận;

- Văn bản lấy ý kiến đồng ý của cha, mẹ đẻ, người giám hộ về việc cho con làm con nuôi (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 10/2020/TT-BTP);

- Văn bản thể hiện ý kiến đồng ý của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 10/2020/TT-BTP);

- Văn bản lấy ý kiến đồng ý của trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên về việc làm con nuôi (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 10/2020/TT-BTP).

25

 

 

2.2

Dự thảo kết quả giải quyết

Công chức tư pháp - hộ tịch

- Trường hợp đủ điều kiện đăng ký: Dự thảo Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước, trình Lãnh đạo UBND cấp xã duyệt;

- Trường hợp từ chối đăng ký: Dự thảo văn bản trả lời cho người nhận con nuôi/cha mẹ đẻ/người giám hộ/đại diện cơ sở nuôi dưỡng.

- Hồ sơ đã tiếp nhận;

- Kết quả kiểm tra, xác minh (nếu có);

- Văn bản lấy ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi;

- Văn bản trình hồ sơ (nêu rõ cơ sở pháp lý liên quan; kết quả kiểm tra, xác minh hồ sơ; ý kiến đề xuất);

- Dự thảo Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 10/2020/TT-BTP) hoặc dự thảo văn bản trả lời cho người nhận con nuôi/cha mẹ đẻ/người giám hộ/đại diện cơ sở nuôi dưỡng.

02

 

UBND cấp xã

3

Ký duyệt kết quả giải quyết

- Lãnh đạo UBND cấp xã;

- Văn thư.

- Lãnh đạo: Ký Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước hoặc văn bản trả lời cho người nhận con nuôi/cha mẹ đẻ/người giám hộ/đại diện cơ sở nuôi dưỡng về việc từ chối đăng ký;

- Văn thư: Đóng dấu và chuyển kết quả cho công chức tư pháp - hộ tịch.

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước hoặc văn bản trả lời cho người nhận con nuôi/cha mẹ đẻ/người giám hộ/đại diện cơ sở nuôi dưỡng về việc từ chối đăng ký.

01

 

UBND cấp xã

4

Đăng ký việc nuôi con nuôi và tổ chức giao - nhận con nuôi/từ chối đăng ký

Công chức tư pháp - hộ tịch, Lãnh đạo UBND cấp xã

- Trường hợp đủ điều kiện đăng ký: Ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi; cấp Giấy chứng nhận nuôi con nuôi và tổ chức giao - nhận con nuôi.

- Trường hợp từ chối đăng ký: Phát hành văn bản trả lời cho người nhận con nuôi/cha mẹ đẻ/người giám hộ/đại diện cơ sở nuôi dưỡng về việc từ chối đăng ký.

- Trường hợp đủ điều kiện đăng ký:

+ Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước;

+ Sổ đăng ký nuôi con nuôi (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 10/2020/TT-BTP);

+ Biên bản giao nhận con nuôi (Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 10/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp);

- Trường hợp từ chối đăng ký: Văn bản trả lời cho người nhận con nuôi/cha mẹ đẻ/người giám hộ/đại diện cơ sở nuôi dưỡng về việc từ chối đăng ký.

01

 

UBND cấp xã

5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả cho công dân

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước và Biên bản giao nhận con nuôi hoặc văn bản trả lời.

0

 

Hồ sơ được lưu trữ tại UBND cấp xã nơi đăng ký việc nuôi con nuôi:

1. Trường hợp đủ điều kiện đăng ký:

- Hồ sơ đã tiếp nhận theo TTHC công bố;

- Kết quả kiểm tra, xác minh (nếu có);

- Biên bản lấy ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi;

- Văn bản trình hồ sơ (nêu rõ cơ sở pháp lý liên quan; kết quả kiểm tra hồ sơ; ý kiến đề xuất);

- Biên bản giao nhận con nuôi;

- Bản chụp kết quả TTHC (Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước).

2. Trường hợp từ chối đăng ký:

- Hồ sơ đã tiếp nhận theo TTHC công bố;

- Kết quả kiểm tra, xác minh (nếu có);

- Biên bản lấy ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi;

- Văn bản trình hồ sơ (nêu rõ cơ sở pháp lý liên quan; kết quả kiểm tra hồ sơ; ý kiến đề xuất);

- Văn bản trả lời cho người nhận con nuôi/cha mẹ đẻ/người giám hộ/đại diện cơ sở nuôi dưỡng về việc từ chối đăng ký.

2. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước (Mã số TTHC: 2.001255): Có 01 quy trình thực hiện.

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 2.001255

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày

Ghi chú

UBND cấp xã

1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: In Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, quét (scan) hồ sơ và nhập thông tin tiếp nhận hồ sơ vào phần mềm một cửa; in Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Chuyển hồ sơ đến công chức tư pháp - hộ tịch.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Hồ sơ theo thủ tục hành chính đã công bố.

0,5

 

UBND cấp xã

2

Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

Công chức tư pháp - hộ tịch

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước trình Lãnh đạo UBND cấp xã duyệt.

- Hồ sơ đã tiếp nhận;

- Văn bản trình hồ sơ (nêu rõ cơ sở pháp lý liên quan; kết quả kiểm tra, xác minh hồ sơ; ý kiến đề xuất);

- Dự thảo Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 10/2020/TT-BTP).

03

 

UBND cấp xã

3

Ký duyệt kết quả giải quyết

- Lãnh đạo UBND cấp xã;

 -Văn thư.

- Lãnh đạo ký Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước;

- Văn thư đóng dấu và chuyển trả kết quả cho công chức tư pháp - hộ tịch.

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước.

01

 

UBND cấp xã

4

Ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi

Công chức tư pháp - hộ tịch

- Ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi;

- Chuyển Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Sổ đăng ký nuôi con nuôi (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 10/2020/TT-BTP);

- Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước.

0,5

 

UBND cấp xã

5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả cho công dân

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước.

0

 

Hồ sơ được lưu trữ tại UBND cấp xã nơi đăng ký lại việc nuôi con nuôi:

- Hồ sơ đã tiếp nhận theo TTHC công bố;

- Văn bản trình hồ sơ (nêu rõ cơ sở pháp lý liên quan; kết quả kiểm tra hồ sơ; ý kiến đề xuất);

- Bản chụp kết quả TTHC (Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước).