Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 832/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 2232/QĐ-TTg, ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 79/TTr-SLĐTBXH, ngày 06/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025.

(Kèm Kế hoạch số 29/KH-SLĐTBXH, ngày 05/4/2021 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt.

Về kinh phí thực hiện: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp, làm việc cụ thể với Giám đốc Sở Tài chính, tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBMTTQVN tỉnh;
- PCT.UBT phụ trách VHXH;
- PVP.UBT phụ trách VHXH;
- Các sở: GD&ĐT, Y tế, Tư pháp, VHTT&DL, TT&TT,
- Công an tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, 3.31.5

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/KH-SLĐTBXH

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Căn cứ Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này thông qua việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và phát triển, tăng cường khả năng đáp ứng của các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

2. Các chỉ tiêu đến năm 2025

- Ít nhất 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phụ trách công tác bình đẳng giới, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác xã hội được tập huấn, bồi dưỡng về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Phấn đấu 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau.

- 100% người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh, ưu tiên các lĩnh vực, các địa phương có tình trạng bạo lực trên cơ sở giới và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới tới sự phát triển bền vững của xã hội.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng

- Đa dạng hóa các loại hình, hoạt động truyền thông trực tiếp và trực tuyến cho phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chú trọng sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng nhằm tạo sự thay đổi trong xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong truyền thông xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; các quy định của pháp luật nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới; sự bình đẳng về mọi mặt của công dân nam, nữ, thông qua các hình thức như: tọa đàm, hội thao, tập huấn...

- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong cộng đồng thông qua các hình thức như: hội thi, hội thảo, kỹ năng, tranh biện, giao lưu nghệ thuật, sự kiện đường phố, các hoạt động thể thao, văn nghệ quần chúng, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội,…

- Mở rộng các hoạt động truyền thông nhằm thay đổi hành vi và trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người bị bạo lực, người có nguy cơ bị bạo lực, người gây bạo lực và người có nguy cơ gây bạo lực như: hội thảo, tọa đàm, tập huấn, hội thi kiến thức, kỹ năng, thảo luận nhóm, tư vấn hỗ trợ cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp,…

- Tăng cường công tác truyền thông, phòng ngừa thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, tập trung ở các địa phương có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thấp, vùng đặc biệt khó khăn, còn tồn tại nhiều định kiến giới; các hoạt động tuyên truyền mang tính tương tác cao tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, trường học,...

- Xây dựng mạng lưới người có ảnh hưởng trong xã hội để truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tuyên truyền về các mô hình, các dịch vụ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng và tại Trung tâm công tác xã hội, các cơ sở khám chữa bệnh,…để người dân biết, sử dụng.

- Biên soạn và phát hành, xuất bản, nhân bản các tài liệu, sản phẩm truyền thông về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Xây dựng các phương án, giải pháp truyền thông phù hợp trong các trường hợp đặc biệt như dịch bệnh, thiên tai trên diện rộng; chú trọng công tác truyền thông, phòng ngừa, ứng phó và giải quyết bạo lực trên cơ sở giới ở các vùng dịch bệnh, thiên tai và các khu vực cách ly.

2. Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Duy trì và nhân rộng các mô hình như: Mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng; Mô hình Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài; Mô hình Trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực,... cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Rà soát, đánh giá hiệu quả của các mô hình để có phương án hỗ trợ hoạt động và mở rộng phạm vi theo hướng tăng đối tượng tham gia, tăng lợi ích của các dịch vụ, đảm bảo tính sẵn sàng hỗ trợ các nhóm đối tượng liên quan khi có nhu cầu được trợ giúp.

+ Tăng cường các hình thức tuyên truyền về mô hình để người dân biết và sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.

+ Nhân rộng mô hình và đồng thời tổ chức các hoạt động tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương triển khai mô hình.

+ Nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên nòng cốt, thi đua, khen thưởng, biểu dương bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Xây dựng các mô hình thí điểm mới: Mô hình Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật; Mô hình phòng, chống quấy rối tình dục tại doanh nghiệp; mô hình hỗ trợ sinh kế cho các nhóm đối tượng phù hợp với tình hình thực tế.

- Tuyên truyền Tổng đài điện thoại hotline 0237.801999 hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác bình đẳng giới và nhân viên, cộng tác viên tham gia triển khai các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Tổ chức các khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng liên quan:

+ Kiến thức chung về phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

+ Kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, cộng tác viên tham gia triển khai các mô hình liên quan tại địa phương.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, đối thoại chính sách, nói chuyện chuyên đề, tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới định kỳ hoặc đột xuất với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Công an, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Liên đoàn lao động,...

- Lồng ghép công tác kiểm tra về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn có liên quan của các ngành tại địa phương.

- Kiểm tra, xác minh khi có thông tin về vụ việc bạo lực trên cơ sở giới xảy ra trong phạm vi cơ quan, tổ chức, địa phương để bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền liên quan xử lý vi phạm pháp luật đối với người gây bạo lực.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch:

- Ngân sách nhà nước bố trí từ dự toán chi thường xuyên trung ương và địa phương; các Chương trình, Đề án, Kế hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Đóng góp, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và từ nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Các Sở, ban, ngành và địa phương lập dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện chương trình theo nhiệm vụ phân công.

(Đính kèm phụ lục kinh phí giai đoạn 2021 - 2025)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung:

- Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức triển khai các nhiệm vụ của chương trình

- Truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới.

- Duy trì, nhân rộng và triển khai thí điểm các mô hình của chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác bình đẳng giới các cấp và nhân viên, cộng tác viên tham gia triển khai các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn của các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình và tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình.

2. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng công an các cấp chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức, địa phương có liên quan phát hiện sớm, can thiệp và xử lý kịp thời các vụ bạo lực trên cơ sở giới, môi giới hôn nhân bất hợp pháp và bảo vệ nạn nhân; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người.

3. Sở Tư pháp: Chủ trì và phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn về trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

4. Sở Y tế: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp triển khai thực hiện Chương trinh; lồng ghép tuyên truyền về bình đẳng giới trong công tác gia đình; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới sâu rộng đến đội ngũ tuyên truyền ở cơ sở.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì triển khai các giải pháp để bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục và lớp độc lập thuộc phạm vi quản lý; tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong thực các hoạt động giáo dục, đảm bảo phù hợp tâm lý, lứa tuổi trẻ em/học sinh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Quản lý, chỉ đạo thực hiện truyền thông về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao năng lực cho đội ngũ phóng viên báo chí và những người làm truyền thông về lĩnh vực này.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình; lồng ghép các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các Đề án, Chương trình liên quan.

9. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khuyến khích công đoàn cơ sở phối hợp cùng cơ quan chuyên môn áp dụng hướng dẫn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng, triển khai kế hoạch, đồng thời bố trí ngân sách địa phương bảo đảm cho việc thực hiện các hoạt động của Chương trình phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới tại địa phương;

- Theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình tại địa phương, báo cáo tình hình thực hiện chương trình gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thu thập, tổng hợp thông tin, số liệu liên quan, thường xuyên kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm xây dựng báo cáo việc thực hiện Chương trình gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05/12 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, vượt thẩm quyền đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Ủy ban quốc gia VSTBCPNVN;
- TT.TU, TT.HĐND - UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- PLĐTBXH các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, PBTXH-TE-BĐG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Hồng Hạnh

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN KINH PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VÌ VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(kèm theo Kế hoạch số 29/KH-SLĐTBXH ngày 05 tháng 04 năm 2021)

STT

Nội dung

Đơn vị

Định mức

Số đợt

Số người

Thành tiền

Tổng cộng giai đọan 2021 - 2025

A

KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

 

 

I

Truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Năm

200.000.000

1

 

200.000.000

1.000.000.000

II

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo vả cơ quan dân cử.

Năm

120.000.000

1

 

120.000.000

600.000.000

III

Cung cấp dịch vụ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

Năm

120.000.000

1

 

120.000.000

600.000.000

1

Duy trì Mô hình địa chỉ tin cậy nhà tạm lánh tại cộng đồng

Năm

70.000.000

1

 

70.000.000

350.000.000

2

Duy trì Mô hình CLB phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài

Năm

50.000.000

1

 

50.000.000

250.000.000

IV

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

Năm

320.000.000

4

 

320.000.000

1.600.000.000

1

Tập huấn BĐG CBCC trực thuộc SLĐTBXH : 01 lớp;

Tập huấn các, sở ban, ngành: 01 lớp;

Tập huấn CB, CC làm công tác BĐG các cấp xã, phường, TT: 01 lớp

Năm

150.000.000

3

 

150.000.000

750.000.000

2

In tờ gấp tuyên truyền

Năm

40.000.000

1

 

40.000.000

200.000.000

3

Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình và tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình

Năm

10.000.000

1

 

10.000.000

50.000.000

B

KINH PHÍ ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

1

Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng giới (kinh phí địa phương)

năm

100.000.000

1

 

100.000.000

500.000.000

2

Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới (kinh phí địa phương)

Năm

100.000.000

1

 

100.000.000

500.000.000

 

Tổng kinh phí (A + B)

 

840.000.000

 

 

840.000.000

4.200.000.000