Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 859/KH-UBND

Lai Châu, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Thực hiện Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025. Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này thông qua việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân. Phát triển, tăng cường khả năng đáp ứng của các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh.

2. Các chỉ tiêu đến năm 2025

- Tối thiểu 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác xã hội, công chức lao động, thương binh và xã hội ở cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- 100% nhân viên trực tiếp thực hiện trợ giúp nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng tham vấn, tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới.

- 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng

- Đa dạng hóa các loại hình hoạt động truyền thông trực tiếp, trực tuyến phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chú trọng sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng, nam giới, thanh thiếu niên nhằm tạo sự thay đổi trong xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong truyền thông xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới như: Tọa đàm, hội thảo, tập huấn, đối thoại trên truyền hình, mạng xã hội,…

- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong cộng đồng thông qua các hình thức như: Hội thi, kỹ năng, tranh biện, giao lưu nghệ thuật, sự kiện đường phố, các hoạt động thể thao, văn nghệ quần chúng, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội,…

- Mở rộng các hoạt động truyền thông nhằm thay đổi hành vi và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người bị bạo lực, người có nguy cơ bị bạo lực, người gây bạo lực và người có nguy cơ gây bạo lực như: Hội thảo, tọa đàm, tập huấn, hội thi kiến thức, kỹ năng, thảo luận nhóm, tư vấn hỗ trợ cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp,…

- Tăng cường công tác truyền thông, phòng ngừa thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, tập trung ở các khu vực miền núi, địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội thấp, vùng đặc biệt khó khăn, còn tồn tại nhiều định kiến giới; các hoạt động tuyên truyền mang tính tương tác cao tại các doanh nghiệp, trường học,...

- Xây dựng mạng lưới người có uy tín ảnh hưởng lớn trong xã hội để truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tuyên truyền các mô hình, các dịch vụ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng và tại các trung tâm công tác xã hội, cơ sở khám chữa bệnh,… để người dân biết, sử dụng.

- Biên soạn, phát hành, xuất bản, nhân bản các tài liệu, sản phẩm truyền thông về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Xây dựng các phương án, giải pháp truyền thông phù hợp trong các trường hợp đặc biệt như: Dịch bệnh, thiên tai trên diện rộng; chú trọng công tác truyền thông, phòng ngừa, ứng phó và giải quyết bạo lực trên cơ sở giới ở các vùng dịch bệnh, thiên tai và các khu vực cách ly.

2. Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Duy trì và nhân rộng các mô hình như: Mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng; Mô hình Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài và các mô hình liên quan đang được triển khai bởi các cơ quan, đoàn thể tại địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Rà soát, đánh giá hiệu quả của các mô hình để có phương án bố trí kinh phí, đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động và cơ sở vật chất… nhằm hỗ trợ hoạt động và mở rộng phạm vi theo hướng tăng đối tượng tham gia, tăng lợi ích của các dịch vụ, đảm bảo tính sẵn sàng hỗ trợ các nhóm đối tượng liên quan khi có nhu cầu được trợ giúp;

+ Nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, người gây bạo lực;

+ Xây dựng cơ chế phối hợp liên cơ quan để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực;

+ Mở rộng mạng lưới cộng tác viên; kết nối, hỗ trợ các mô hình tại cộng đồng trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực;

+ Tăng cường các hình thức tuyên truyền về mô hình để người dân biết và sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.

+ Nhân rộng, tổ chức học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương trong triển khai mô hình.

- Xây dựng các mô hình thí điểm mới:

+ Mô hình phòng, chống quấy rối tình dục tại doanh nghiệp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn nghiên cứu để triển khai thí điểm mô hình.

+ Mô hình Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật: Khảo sát, lựa chọn mô hình phù hợp để triển khai ở địa phương; xây dựng và triển khai mô hình theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chủ trì triển khai mô hình.

3. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác bình đẳng giới và nhân viên, cộng tác viên tham gia triển khai các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Cập nhật, biên soạn, phát triển các tài liệu tập huấn nghiệp vụ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan xây dựng về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tổ chức các khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng liên quan:

+ Kiến thức chung về phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

+ Kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, cộng tác viên tham gia triển khai các mô hình liên quan tại địa phương.

+ Tập huấn giảng viên nguồn về một số kiến thức, kỹ năng chuyên sâu liên quan hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, người gây bạo lực.

+ Kiến thức, kỹ năng dành cho người cung cấp dịch vụ bao gồm: Hỗ trợ khẩn cấp khi có bạo lực xảy ra; điều phối, kết nối dịch vụ và chuyển tuyến; tư vấn, tham vấn; quản lý ca; kiến thức, kỹ năng làm việc với người gây bạo lực.

+ Kiến thức, kỹ năng dành cho người bị bạo lực, người có nguy cơ bị bạo lực và người gây bạo lực, người có nguy cơ gây bạo lực.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, đối thoại chính sách, nói chuyện chuyên đề, tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, tổ chức trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới định kỳ hoặc đột xuất với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

- Lồng ghép kiểm tra về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn có liên quan của các ngành tại địa phương.

- Kiểm tra, xác minh khi có thông tin về vụ việc bạo lực trên cơ sở giới xảy ra trong phạm vi cơ quan, tổ chức, địa phương để bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền liên quan xử lý vi phạm pháp luật đối với người gây bạo lực.

- Hằng năm, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thu thập, tổng hợp thông tin, số liệu liên quan và báo cáo việc thực hiện Chương trình gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/12 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Kinh phí thực hiện

- Ngân sách Nhà nước đảm bảo theo khả năng cân đối ngân sách và theo phân cấp ngân sách hiện hành, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, lồng ghép trong các Chương trình, dự án, kế hoạch khác có liên quan theo quy định của Luật Ngân sách.

- Nguồn tài trợ, viện trợ và huy động từ xã hội, cộng đồng, các nguồn hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành liên quan, hàng năm xây dựng dự toán kinh phí, hướng dẫn và tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Xây dựng và ban hành các điều kiện, tiêu chuẩn của các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thí điểm các mô hình của Kế hoạch này.

- Thí điểm triển khai Tổng đài điện thoại quốc gia hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình và tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình.

2. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phối hợp với các tổ chức có liên quan phát hiện sớm, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ bạo lực trên cơ sở giới, môi giới hôn nhân bất hợp pháp và bảo vệ nạn nhân; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người.

3. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nhằm góp phần phòng ngừa, ứng phó với bạo lực và trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới cho các đối tượng theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

4. Sở Y tế

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện tuyên truyền về bình đẳng giới trong triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tích cực triển khai các giải pháp để bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục. Thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong thực hiện phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách địa phương bảo đảm cho việc thực hiện các hoạt động của Chương trình.

- Theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình tại địa phương, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các hoạt động của Chương trình; lồng ghép các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các Đề án, Chương trình liên quan.

10. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khuyến khích công đoàn cơ sở phối hợp cùng cơ quan chuyên môn áp dụng hướng dẫn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH (Để b/c);
- UBND tỉnh: U1,U2;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải