Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 678/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thực hiện Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này thông qua việc nâng cao nhận thức của tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực, đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường khả năng đáp ứng của các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2025 đạt các mục tiêu sau:

- Tối thiểu 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ.

- 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau.

- 90% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời.

- 100% cán bộ theo dõi công tác Bình đẳng giới các sở, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ cơ sở, cộng tác viên tại cộng đồng được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- 100% các Trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực học đường.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi tỉnh Quảng Bình, tập trung vào các ngành, địa phương có tình trạng bạo lực trên cơ sở giới xảy ra nhiều hoặc có nguy cơ cao.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Truyền thông nâng cao nhận thức phòng ngừa bạo lực trên sở giới bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng

- Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông thường xuyên và chiến dịch truyền thông hướng tới các nhóm đối tượng phù hợp với mục tiêu vận động chính quyền và vn động xã hội, tạo sự thay đổi nhận thức, thực hành về bình đẳng giới trong tầng lớp nhân dân; chú trọng sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng, nam giới, trẻ em trai, thanh niên nhằm tạo sự thay đổi trong xã hội.

- Tăng cường công tác truyền thông với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” (01- 30/6); hưởng ứng “Ngày Quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” (25/11); “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” (15/11-15/12).

- Triển khai các chương trình truyền thông về phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới, tập huấn kỹ năng tự kiểm soát bản thân với nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực; kỹ năng phòng tránh bạo lực đối với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với nội dung và hình thức phù hợp: xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Báo Quảng Bình; Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh. Biên soạn và phát hành xuất bản, nhân bản các tài liệu, sản phẩm truyền thông về phòng ngừa và ứng phó với bo lc trên cơ sở giới như tờ rơi, sổ tay, băng rôn, panô...

- Xây dựng mạng lưới người có ảnh hưởng trong xã hội để truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; biểu dương tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng ngừa và ứng phó vi bạo lực trên cơ sở giới.

- Tuyên truyền về các mô hình, các dịch vụ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng và tại Trung tâm công tác xã hi, cơ sở khám chữa bệnh,... để người dân biết, sử dụng.

- Xây dựng các phương án, giải pháp truyền thông về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phù hợp trong các trường hợp đặc biệt như dịch bệnh, thiên tai trên diện rộng, các khu vực cách ly.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

2. Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Duy trì, nhân rộng các mô hình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”; “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh cộng đồng”; “Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc”; “Trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực”.

- Triển khai mô hình thành phố/làng quê an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái nhằm đảm bảo an toàn tại nơi công cộng; thực hiện rà soát các dịch vụ công để có khuyến nghị phù hợp và tạo cơ chế thu nhận ý kiến phản hồi của người dân về các trường hợp bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ chăm sóc, tư vấn cho nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới tại cơ sở y tế, phối hợp liên ngành trong giải quyết bạo lực trên cơ sở giới để kết nối dịch vụ, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân và can thiệp, xử lý phù hợp người gây bạo lực.

- Triển khai các hoạt động phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới; các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới; công khai dưới nhiều hình thức về số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về bạo lực trên cơ sở giới; xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng các mô hình.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên phụ trách lĩnh vực liên quan đến bạo lực trên cơ sở gii

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, nhân viên, người cung cấp dịch vụ và đội ngũ cộng tác viên tại cộng đồng về công tác bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành; củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ tại các đơn vị, địa phương.

- Tổ chức hội nghị, hội tho, tọa đàm, đối thoại chính sách, nói chuyện chuyên đề, tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở gii.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành công tác phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới định kỳ hoặc đột xuất với sự tham gia của đại diện các ngành như: Công an, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Liên đoàn lao động,...

- Lồng ghép công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện hoạt động ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn có liên quan của các sở, ban, ngành, địa phương.

- Kiểm tra, xác minh khi có thông tin về vụ việc bạo lực trên cơ sở giới xảy ra trong phạm vi địa bàn quản lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền liên quan xử lý vi phạm pháp luật đối với người gây bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách địa phương; Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2025.

- Tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng.

- Các nguồn hp pháp khác.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan, các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này đạt hiệu quả cao.

- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và ban hành các điều kiện, tiêu chuẩn của các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thí điểm các mô hình của Chương trình này.

- Bố trí số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh về bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, kết quả thực hiện hoạt động về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình.

2. Sở Y tế

Chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với người bệnh là nạn nhân bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; đẩy mạnh công tác truyền thông về bình đẳng giới trong kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tích cực triển khai các giải pháp để đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

4. Công an tỉnh

Chỉ đạo công an các cấp phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức liên quan nm chc tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ bạo lực trên cơ sở giới, môi giới hôn nhân bất hợp pháp và bảo vệ nạn nhân; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người.

5. Sở Tư pháp

Chỉ đạo, hướng dẫn về trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới.

6. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề nghị của các sở, ngành, địa phương và khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh btrí kinh phí trong kế hoạch ngân sách hàng năm để triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng kinh phí đảm bảo theo quy định.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác bình đng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản có nội dung định kiến giới.

8. Sở Văn hóa và Thể thao

Xây dựng và lồng ghép việc triển khai các hoạt động của Kế hoạch này với công tác phòng, chống bạo lực gia đình; sinh hoạt nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố; sinh hoạt cộng đồng nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, hoạt động giải trí đảm bảo không mang định kiến giới.

9. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch này, lồng ghép các nội dung hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới vào các nội dung đề án, chương trình, phong trào do cơ quan, đơn vị phát động để thực hiện.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại địa phương; bố trí ngân sách bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện các hoạt động Kế hoạch.

- Chủ động lồng ghép việc thực hiện kế hoạch này với các chương trình, đề án khác có liên quan phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; nhân rộng các mô hình điểm trên địa bàn.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tại địa phương.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch này; lồng ghép các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các Chương trình, Đề án liên quan.

- Chỉ đạo Hội, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện Kế hoạch theo hệ thống quản lý đảm bảo hiệu quả.

12. Đề nghị Liên Đoàn Lao động tỉnh

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khuyến khích công đoàn cơ sở phối hợp cùng cơ quan chuyên môn áp dụng thực hiện.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch triển khai Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025; định kỳ hàng quý, 6 tháng và cuối năm có báo cáo kết quả gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH; (để báo cáo)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Vụ Bình đẳng giới; (để báo cáo)
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NCVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ An Phong