Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 81/2005/CT-UB

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Quyết định số 181/2003/TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính Nhà nước địa phương;
- Căn cứ Quyết định số 49/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 4 năm 2001 của UBND thành phố Đà Nẵng về phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” ở các cơ quan Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại phòng chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Điều 2: Giao trách nhiệm cho:

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Đề án này.

- Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi việc triển khai và kiểm tra tình hình thực hiện Đề án này của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 104/2001/QĐ-UB ngày 28 tháng 6 năm 2001 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố Đà Nẵng.

Điều 4: Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4; (Đã ký và đóng dấu)
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tư pháp;
- TTHĐND TP;
- Đoàn ĐBQH TP;
- Sở Tư pháp;
- Lưu VP UBND TP,
 Sở Nội vụ.

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Hoàng Tuấn Anh