Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 104/2001/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH ''MỘT CỬA'' CỦA SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày ngày 21 tháng 6 năm 1994,
- Căn cứ Nghị quyết số 38/CP ngày 04 tháng 5 năm 1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức
- Căn cứ Quyết định số 49/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 4 năm 2001 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình ''một cửa'' ở các cơ quan Nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng;
- Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố và Tờ trình số 11/TT-SKCM ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa'' của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2001.

Điều 3: Giao trách nhiệm cho:

- Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố giúp UBND thành phố và Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố theo dõi việc triển khai Đề án của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường và kiểm tra tình hình thực hiện Đề án này.

- Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện Đề án này.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VPUB,TCCQ.

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm