Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 645/QĐ-UBND

Long An, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐỐI VỚI LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 448/TTr-SGDĐT ngày 20/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT.UBND tỉnh (vx);
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PCVP (Phan);
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, lvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Tấn Hòa

 

PHỤ LỤC

BỘ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐỐI VỚI LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Kèm theo Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Long An)

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chuẩn 1: Phù hợp với năng lực học tập của học sinh.

1

Sách giáo khoa được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, màu sắc đẹp, hình ảnh rõ ràng có tính thẩm mỹ cao, gây hứng thú với học sinh.

2

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực với đủ các thành phần cơ bản, dễ sử dụng, thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động dạy và học, các câu lệnh cần được chỉ dẫn rõ ràng, dễ hiểu giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, đáp ứng các yêu cầu cần đạt.

3

Nội dung sách giáo khoa chú trọng đến việc phát triển kỹ năng nhận thức, kỹ năng tư duy, rèn khả năng tích hợp, vận dụng kiến thức mới thông qua các nhiệm vụ học tập đưa ra cho học sinh trong mỗi bài học.

4

Cấu trúc các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế đúng trọng tâm, tránh dàn trải nhằm thúc đẩy học sinh học tập tích cực, rèn luyện các kỹ năng hợp tác, kích thích tư duy sáng tạo, độc lập.

Tiêu chuẩn 2: Tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

5

Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.

6

Sách giáo khoa có các nội dung, chủ đề kiến thức liên môn giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống.

7

Nội dung sách giáo khoa thể hiện rõ, đủ các yêu cầu về mức độ cần đạt, đảm bảo mục tiêu phân hóa, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực của học sinh.

8

Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

Tiêu chuẩn 3: Phù hợp với các yếu tố địa phương.

9

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, ngữ liệu thể hiện sự phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

10

Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế của địa phương.

11

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính mềm dẻo, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng học sinh và hình thức học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.

Tiêu chuẩn 4: Phù hợp với điều kiện đồng bằng sông Cửu Long và kế hoạch giáo dục của địa phương.

12

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, khả thi, phù hợp với văn hóa, lịch sử của địa phương và cộng đồng dân cư.

13

Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; Hệ thống đầy đủ các học liệu bổ trợ (vở bài tập, đồ dùng học tập, học liệu điện tử) và các điều kiện dạy học khác hỗ trợ đắc lực cho học sinh học tập hiệu quả.

14

Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày hoặc 1 buổi/ngày.

15

Nội dung sách giáo khoa giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.

Tổng cộng có 04 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí./.