×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 454/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình tổng thể và Chương trình môn học/hoạt động giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 439/TTr-SGDĐT ngày 16/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí 1: Sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

1.1. Cấu trúc sách giáo khoa và các bài học rõ ràng, cụ thể, dễ phân biệt các chủ đề, chủ điểm, giúp nhà trường dễ dàng xây dựng kế hoạch giáo dục và bố trí thời khóa biểu phù hợp với cơ sở vật chất và năng lực học sinh.

1.2. Nội dung sách giáo khoa có tính mở, đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương, đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh phù hợp với khả năng và cách học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.

1.3. Hệ thống bài tập trong sách giáo khoa phù hợp với thực tiễn của địa phương, giúp học sinh ôn tập, củng cố và phát triển năng lực, phẩm chất, đồng thời đánh giá kỹ năng thực hành vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

1.4. Ngôn ngữ sử dụng quen thuộc, gần gũi với địa phương, tạo độ mở để học sinh có thể vận dụng các từ ngữ gần gũi, gắn liền với phong tục, tập quán của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

1.5. Sách giáo khoa phù hợp với yếu tố đặc thù của nhà trường, cộng đồng dân cư các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng và kế hoạch giáo dục địa phương.

1.6. Kích thước, độ dày của sách phù hợp với đặc thù môn học và lứa tuổi học sinh, thuận tiện cho sử dụng và bảo quản. Sách giáo khoa in ấn có chất lượng, giá thành phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương; khả năng cung ứng, phát hành đồng bộ, kịp thời.

2. Tiêu chí 2: Sách giáo khoa phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh

2.1. Cấu trúc các chủ đề, chủ điểm có tính mở, tạo điều kiện cho nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

2.2. Sách giáo khoa đảm bảo tính khả thi, tiếp cận theo hướng đổi mới, phù hợp với năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên tại địa phương, giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị và các điều kiện dạy học.

2.3. Sách giáo khoa có các nội dung, kiến thức phong phú, đảm bảo mục tiêu phân hóa, đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình, giúp giáo viên thuận lợi trong việc xây dựng kế hoạch bài học, điều chỉnh bổ sung những nội dung và hoạt động thích hợp gắn với thực tế địa phương, phù hợp với khả năng học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh.

2.4. Sách giáo khoa đảm bảo tính linh hoạt, nhiều hình thức và phương pháp đánh giá, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn, lựa chọn công cụ đánh giá đảm bảo theo các mức độ.

2.5. Sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, có tính thẩm mỹ cao, tạo hứng thú cho học sinh với các hoạt động học tập phong phú, các logo được chỉ dẫn rõ ràng, giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực theo Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

2.6. Nội dung bài học có lượng kiến thức, bài tập, hệ thống câu hỏi đảm bảo vừa sức, không quá tải, phù hợp với trình độ nhận thức và đặc điểm tâm sinh lý học sinh các dân tộc trên địa bàn tỉnh, giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng, kích thích tư duy sáng tạo, độc lập, thúc đẩy học sinh học tập tích cực.

2.7. Các hoạt động học tập trong sách có hướng dẫn, gợi ý cụ thể, giúp học sinh chuẩn bị bài học và đánh giá kết quả học tập. Có các hoạt động phân hóa học sinh theo năng lực, phẩm chất, tăng cường trải nghiệm thực tiễn, đảm bảo tất cả các học sinh đều tiếp cận bài học dễ dàng, tạo cơ hội bình đẳng để học sinh phát triển và sáng tạo.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CVP;
- Lưu: VT, VXNV (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng