Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 547/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA THỊ XÃ BUÔN HỒ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP , ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; danh mục đầu tư có sử dụng đất phải chuyển đổi mục đích dưới 10 ha đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Buôn Hồ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 76/TTr-STNMT ngày 27 tháng 02 năm 2020; đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ tại Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Buôn Hồ với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch:

Tổng diện tích tự nhiên: 28.260,99 ha. Trong đó:

- Đất nông nghiệp: 25.165,85 ha;

- Đất phi nông nghiệp: 3.044,24 ha;

- Đất chưa sử dụng: 50,90 ha.

(Chi tiết tại Phụ lục 1)

2. Kế hoạch thu hồi đất:

Tổng diện tích thu hồi đất: 43,43 ha. Trong đó:

- Đất nông nghiệp: 41,20 ha;

- Đất phi nông nghiệp: 2,23 ha.

(Chi tiết tại Phụ lục 2)

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

- Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: là 71,74 ha.

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 2,82 ha.

(Chi tiết tại Phụ lục 3)

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2020 Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 0,15 ha.

(Chi tiết tại Phụ lục 4)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ có trách nhiệm:

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất, danh mục công trình, dự án sử dụng đất phân bổ theo địa bàn hành chính cấp xã theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thông báo thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi biết theo đúng nội dung và thời gian quy định tại khoản 1 Điều 67 Luật Đất đai năm 2013 trước khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất để giao đất thực hiện công trình, dự án.

- Thông báo cho chủ đầu tư dự án thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; tăng cường thanh tra, kiểm tra đất đai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/2014/CT-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Trường hợp phải điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất thì UBND thị xã Buôn Hồ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- UBND thị xã Buôn Hồ chịu trách nhiệm về sự phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã được duyệt của vị trí các công trình, dự án đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

Điều 3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải Quyết định này lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ và thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT (TLC-10b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Giang Gry Niê Knơng

 

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA THỊ XÃ BUÔN HỒ
(Kèm theo Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Phường An Bình

Phường An Lạc

Phường Thiện An

Phường Đoàn Kết

Phường Bình Tân

Phường Thống Nhất

Phường Đạt Hiếu

Xã Ea Blang

Xã Ea Drông

Xã Ea Siên

Xã Bình Thuận

Xã Cư Bao

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

28,260.99

803.32

585.82

849.70

1,519.29

1,614.44

1,740.24

1,156.38

3,042.52

4,793.15

3,276.85

4,462.82

4,416.47

1

Đất nông nghiệp

NPP

25,165.85

624.05

384.48

737.35

1,384.55

1,374.17

1,464.26

975.11

2,802.05

4,442.86

3,010.10

4,096.26

3,870.61

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1,514.33

 

10.49

 

3.34

99.29

53.37

3.24

66.58

323.76

383.67

394.82

175.79

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

716.99

 

10.49

 

 

80.04

 

 

27.68

215.80

26.22

215.09

141.68

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

2,294.14

37.40

51.15

25.10

10.05

61.61

75.24

67.92

113.38

1,055.87

631.57

105.16

59.69

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

21,177.99

586.09

316.19

709.08

1,370.17

1,171.46

1,317.38

900.77

2,611.24

3,032.81

1,969.65

3,568.06

3,625.11

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

40.96

 

4.38

 

 

36.58

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

130.38

0.56

2.28

1.06

0.99

5.24

12.34

3.18

10.86

30.41

25.22

28.22

10.03

1.6

Đất nông nghiệp khác

NKH

8.05

 

 

2.11

 

 

5.93

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3,044.24

179.27

201.06

112.35

134.75

225.57

275.17

181.27

240.01

350.29

264.07

366.56

513.88

2.1

Đất quốc phòng

CQP

218.84

2.86

 

 

 

64.07

 

 

 

 

 

18.03

133.88

2.2

Đất an ninh

CAN

2.09

0.63

1.07

0.11

0.15

 

0.06

0.07

 

 

 

 

 

2.3

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

15.34

2.62

1.60

0.10

 

1.21

 

7.23

 

 

 

0.31

2.27

2.4

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

8.20

 

0.76

0.62

 

1.59

0.39

3.08

 

0.16

0.04

 

1.56

2.5

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1,536.11

59.42

88.60

48.42

65.31

95.97

145.16

81.61

142.29

191.45

148.47

210.46

258.94

-

Đất giao thông

DGT

1,061.52

44.60

71.35

45.14

58.54

61.41

86.05

57.79

111.17

123.21

81.05

136.14

185.07

-

Đất thủy lợi

DTL

386.02

6.56

5.16

0.43

2.69

27.20

50.75

20.17

17.74

63.88

59.28

67.37

64.78

-

Đất công trình năng lượng

DNL

1.95

0.06

0.14

0.04

0.13

0.81

0.10

0.12

0.00

0.03

0.04

0.05

0.42

-

Đất bưu chính viễn thông

DBV

0.77

0.18

 

 

0.01

0.43

 

0.07

0.03

0.02

0.01

 

0.02

-

Đất cơ sở văn hóa

DVH

5.62

0.57

3.46

 

 

1.31

 

 

 

 

0.10

0.13

0.05

-

Đất cơ sở y tế

DYT

4.06

0.15

1.46

0.54

0.15

0.08

0.26

0.40

0.15

0.18

0.23

0.22

0.25

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

54.81

6.47

4.60

2.27

2.56

2.82

5.31

2.09

11.52

3.41

6.45

3.10

4.21

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

14.04

 

2.43

 

1.24

 

0.74

0.97

1.10

0.72

0.85

2.45

3.54

-

Đất chợ

DCH

7.32

0.83

 

 

 

1.91

1.95

 

0.57

 

0.46

0.99

0.60

2.6

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

7.69

 

 

 

 

 

 

 

 

7.66

 

 

0.03

2.7

Đất ở tại nông thôn

ONT

398.29

 

 

 

 

 

 

 

30.37

87.94

60.35

123.60

96.03

2.8

Đất ở tại đô thị

ODT

441.50

80.80

78.69

38.86

36.17

44.42

98.48

64.07

 

 

 

 

 

2.9

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

10.33

1.76

2.65

0.98

0.27

1.69

0.97

0.66

0.36

0.28

0.28

0.36

0.07

2.10

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2.66

1.25

0.44

0.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất cơ sở tôn giáo

TON

15.79

3.69

0.61

0.76

 

0.85

6.30

0.54

0.21

0.29

0.20

0.71

1.61

2.12

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ

NTD

83.60

10.20

2.94

1.06

0.67

5.60

11.41

11.57

6.34

9.08

2.47

11.34

10.94

2.13

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

28.43

 

 

 

 

 

 

 

 

8.47

19.95

 

 

2.14

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

6.65

0.13

0.76

0.09

0.45

0.13

0.25

0.26

0.50

1.93

1.13

0.40

0.62

2.15

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

10.61

1.96

8.19

 

 

 

 

0.28

 

 

0.18

 

 

2.16

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0.03

0.02

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

252.97

13.93

14.74

20.39

26.58

10.05

12.15

11.89

59.93

43.03

31.00

1.35

7.93

2.18

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

5.12

 

 

 

5.12

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

50.90

 

0.27

 

 

14.70

0.81

 

0.46

 

2.69

 

31.97

4

Đất đô thị*

KDT

8,269.19

803.32

585.82

849.70

1,519.29

1,614.44

1,740.24

1,156.38

 

 

 

 

 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

 

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 CỦA THỊ XÃ BUÔN HỒ
(Kèm theo Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Phường An Bình

Phường An Lạc

Phường Thiện An

Phường Đoàn Kết

Phường Bình Tân

Phường Thống Nhất

Phường Đạt Hiếu

Xã Ea Blang

Xã Ea Drông

Xã Ea Siên

Xã Bình Thuận

Xã Cư Bao

 

TỔNG CỘNG

 

43.43

0.02

37.36

 

 

0.02

 

3.99

 

1.03

0.04

0.05

0.92

1

Đất nông nghiệp

NNP

41.20

0.01

35.39

 

 

 

 

3.96

 

1.03

0.04

0.05

0.72

1.1

Đất trồng lúa

LUA

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50

 

0.05

0.20

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

3.77

 

3.75

 

 

 

 

0.02

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

36.68

0.01

31.64

 

 

 

 

3.94

 

0.53

0.04

 

0.52

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.23

0.01

1.96

 

 

0.02

 

0.04

 

 

 

 

0.20

2.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.20

2.2

Đất ở tại đô thị

ODT

2.03

0.01

1.96

 

 

0.02

 

0.04

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA THỊ XÃ BUÔN HỒ
(Kèm theo Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Phường An Bình

Phường An Lạc

Phường Thiện An

Phường Đoàn Kết

Phường Bình Tân

Phường Thống Nhất

Phường Đạt Hiếu

Xã Ea Blang

Xã Ea Drông

Xã Ea Siên

Xã Bình Thuận

Xã Cư Bao

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

71.74

1.21

36.66

1.28

1.00

0.80

2.48

4.96

1.55

17.02

0.82

0.96

3.02

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

0.75

 

 

 

 

 

 

 

0.50

 

 

0.05

0.20

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

4.39

 

3.75

 

 

 

0.34

0.02

 

 

0.28

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

66.53

1.21

32.91

1.28

1.00

0.80

2.07

4.94

1.05

17.02

0.54

0.91

2.82

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

0.07

 

 

 

 

 

0.07

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

2.82

 

2.52

 

 

 

 

0.18

 

 

0.12

 

 

 

PHỤ LỤC 4

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2020 CỦA THỊ XÃ BUÔN HỒ
(Kèm theo Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Phường An Bình

Phường An Lạc

Phường Thiện An

Phường Đoàn Kết

Phường Bình Tân

Phường Thống Nhất

Phường Đạt Hiếu

Xã Ea Blang

Xã Ea Drông

Xã Ea Siên

Xã Bình Thuận

Xã Cư Bao

1

Đất phi nông nghiệp

PNN

0.15

 

 

 

 

0.15

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, huyện, cấp xã

DHT

0.15

 

 

 

 

0.15