Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 543/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VN TẢI TNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn c Thông tư liên tịch s 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT ngày 17/01/2012 của Bộ Giao thông vận tải - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vn ti cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Ch tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối từ cu Thạch Bích đến Tịnh Phong;

Căn cứ Quyết định s 998/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh v việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ, bsung quy hoạch tuyến đường ni từ cu Thạch Bích đến Tịnh Phong vào Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tịnh Phong và Quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất;

Theo đ nghị của Giám đc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 32/TTr-SGTVT ngày 01/4/2020 và Công văn s 771/SGTVT-KHTC ngày 10/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung công trình Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Qung Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại tiết a1, điểm a, khoản 2, mục III, Điu 1 Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của Chủ tịch UBND tnh, cụ th:

1. Tên tuyến đường: Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong

- Trục dọc số 07: Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong (ký hiệu D7)

+ Tuyến chính:

. Điểm đầu: Giao với Quốc lộ 24B tại Km22+245, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi.

. Điểm cuối: Tại Km4+825 - Giáp ranh Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ VSIP, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh.

. Chiều dài tuyến chính: 4,825Km

+ Tuyến nhánh:

. Điểm đầu: Giao với tuyến chính tại Km4+691.

. Đim cuối: Giao với tuyến Quốc lộ 1 tại Km1048+744, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.

. Chiều dài tuyến nhánh: Khoảng 1,29Km.

+ Quy mô đầu tư đến năm 2020: Đường phố chính đô thị thứ yếu, bề rộng nên đường 31m; brộng mặt đường đoạn Km0 - Km4+691 và tuyến nhánh là 19m, đoạn Km4+691 - Km4+825 là 15m; bề rộng dải phân cách đoạn Km0 - Km4+691 và tuyến nhánh là 2m; bề rộng va hè đoạn Km0 - Km4+691 và tuyến nhánh là 2x5 = 10m, đoạn Km4+691 - Km4+825 là 2x8 = 16m; kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Qun lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tịnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và các Sở, ngành chức năng tổ chức quản lý và trin khai thực hiện quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của Chủ tịch UBND tnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc các S: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tnh; Chủ tch UBND thành phố Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT T
nh y, TT HĐND tnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VP
UB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.153.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng