Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2016/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 9362/BC-STP-KTrVB ngày 11 tháng 11 năm 2016 báo cáo kết quả rà soát các Chỉ th quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành ph.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 66 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản BTP;
- Đoàn ĐBQH Thành phố;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng ĐĐBQH;
- Văn phòng HĐND TP;
- Các Ban HĐND TP;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV; TTCB; City Web;
- Lưu: VT, (NCPC/TNh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Huỳnh Cách Mạng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 49/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản)


Stt

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

Thời điểm có hiệu lực

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG

1

12/CT-UB 02/04/1993

Kê khai xác lập sở hữu nhà nước đối với các loại nhà đất trên địa bàn thành phố

02/4/1993

2

43/CT-UB 06/09/1993

Về việc thi công nền móng công trình đóng cọc bê tông bằng búa máy DIEZEL

06/9/1993

3

49/CT-UB-QLĐT 14/11/1994

Tiếp nhận quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan Trung ương và thành phố tự quản lý nay chuyển giao cho ngành nhà đất thành phđể bán theo Nghị định 61/CP của Chính phủ

14/11/1994

4

30/CT-UB-QLĐT 25/09/1997

Giải quyết một số tn tại để đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nưc.

25/09/1997

5

24/1999/CT-UB-QLĐT
21/08/1999

Về việc thực hiện các chương trình, dự án xây dựng nhà ở để di dời, giải tỏa kênh rạch và đầu tư các công trình công cộng, sử dụng vốn bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

21/08/1999

6

07/2003/CT-UB 23/04/2003

Về nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp

23/04/2003

7

32/2006/CT-UBND 13/10/2006

Chỉ thị về tập trung giải quyết tái định cư cho các hộ đang tạm cư trong thời gian dài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

23/10/2006

8

21/2007/CT-UBND 27/07/2007

Vtriển khai thực hiện Luật Cư trú và các quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

06/8/2007

9

13/2008/CT-UBND 09/5/2008

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

19/05/2008

10

27/2010/CT-UBND 15/12/2010

Về triển khai thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn thành phố

25/12/2010

11

18/2012/CT-UBND 29/6/2012

Về việc quản lý các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

09/07/2012

12

19/2014/CT-UBND 25/8/2014

Về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố

04/9/2014

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ

13

07/CT-UB 04/02/1977

Về việc tiết kiệm trong dịp tổng kết công tác cuối năm

04/02/1977

14

52/CT-UB 29/09/1977

Về việc sử dụng giấy chứng nhận Đại biểu Hội đồng nhân dân

29/9/1977

15

16/CT-UB 04/04/1990

Về việc tăng cường công tác trực cơ quan và bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa

04/4/1990

16

31/1998/CT-UB-NC 09/09/1998

Về việc triển khai thực hiện xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các Doanh nghiệp nhà nước

09/9/1998

17

02/1999/CT-UB-NC 22/01/1999

Về triển khai Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan

22/01/1999

18

07/2000/CT-UB-VX 09/05/2000

Về việc tổ chức Đại hội Công nhân viên chức trong doanh nghiệp và hội nghị cán bộ công chức trong cơ quan Nhà nước

09/5/2000

19

37/2001/CT-UB 25/12/2001

Về triển khai thực hiện Nghị định số 93/2001/NĐ-CP của Chính phủ phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh

25/12/2001

20

18/2004/CT-UB 21/07/2004 .

Về kiện toàn ban chỉ đạo và bộ phận chuyên trách cải cách hành chính của sở ngành thành phố và quận, huyện

21/07/2004

21

31/2006/CT-UBND 09/10/2006

Về việc đẩy mạnh vận động các tchức, tín đồ các tôn giáo tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc

19/10/2006

22

26/2011/CT-UBND 03/8/2011

Về tăng tường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

13/08/2011

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

23

17/1999/CT-UB-KT 01/07/1999

Về việc cấm thả diều, bóng bay và các vật bay khác gần khu vực sân bay và đường dây điện trên không

01/7/1999

24

13/2001/CT-UB 20/06/2001

Về việc chấn chỉnh chợ tự phát, lấn chiếm lòng lđường khu vực quanh chợ

20/06/2001

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

25

34/2001/CT-UB 20/12/2001

V tăng cường quản lý việc chuyển mục đích sử dụng đất, san lấp mặt bằng, xây dựng, mua bán, chuyển nhượng nhà đt bất hợp pháp tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

20/12/2001

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ

26

06/2003/CT-UB 21/03/2003

Về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

21/03/2003

27

09/2003/CT-UB 12/05/2003

Về tăng cường quản lý chất thải rắn y tế

12/5/2003

28

23/2009/CT-UBND 30/12/2009

Về việc tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá

30/12/2009

VI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

29

01/2002/CT-UB 16/01/2002

Vtập trung phấn đu hoàn thành mục tiêu phcập giáo dục Trung học cơ sở

16/01/2002

30

17/2003/CT-UB 21/07/2003

Về thực hiện phổ cập giáo dục bậc Trung học

21/07/2003

VII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

31

10/2002/CT-UB 15/05/2002

Về tăng cường các bin pháp để khắc phục ngộ độc do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tùy tiện trên rau muống nước

15/05/2002

32

01/2004/CT-UB 2/1/2004

Về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

02/01/2004

VIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

33

14/2002/CT-UB 04/06/2002

Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vthực hiện Nghị quyết s08/NQ-TW của Bộ Chính trị “về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”

04/6/2002

34

24/2010/CT-UBND 15/11/2010

Về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

25/11/2010

IX. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH

35

16/CT-UB-KT 19/04/1995

Về việc thí đim thành lập Quỹ tín dụng nhân dân ở nông thôn theo mô hình mới

19/4/1995

36

34/1998/CT-UB-KT 14/09/1998

Về tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn bán nhà sở hữu nhà nước

14/09/1998

37

21/1999/CT-UB-TM 15/07/1999

Về thực hiện giá một số loại hàng hóa và dịch vụ, phí và lệ phí đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

01/7/1999

38

32/1999/CT-UB-KT 20/10/1999

Vviệc triển khai chủ trương di dời nhà xưởng của doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư đổi mới công nghệ

20/10/1999

39

15/2001/CT-UB 22/06/2001

Về qun lý, sử dụng và công khai tài chính các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân

22/06/2001

40

23/2001/CT-UB 12/09/2001

Về thực hiện Chỉ thị s 11/2001/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bn

12/9/2001

41

19/2008/CT-UBND 04/11/2008

Về việc thực hiện quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

14/11/2008

42

08/2011/CT-UBND 02/3/2011

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thuận lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngân sách thành ph năm 2011

12/3/2011

43

22/2012/CT-UBND 02/10/2012

Về nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành ph

12/10/2012

X. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

44

01/GT-UB-QLĐT 17/01/1996

Thực hiện cắm mốc tim đường và lập thủ tục bản đồ quản lý lộ giới theo Quyết định 6982/QĐ-UB ngày 30/9/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố

17/01/1996

45

30/2001/CT-UB 29/10/2001

Về tổ chức thực hiện các Dự án mạng tiếp nhận nước từ các Dự án cấp nước BOT

29/10/2001

46

14/2005/CT-UB 27/05/2005

Về thực hiện Nghị định số 168/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy đnh nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ

06/6/2005

47

38/2006/CT-UBND 11/12/2006

Về tăng cường kiểm soát xe chở hàng hóa vượt trọng tải thiết kế của xe và vượt tải trọng cho phép ca cầu, đường trên địa bàn thành phố

21/12/2006

48

20/2011/CT-UBND 31/5/2011

Về tăng cường kim tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chng tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố

10/6/2011

XI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

49

17/CT-UB-NCVX 22/05/1997

Về việc đẩy mạnh công tác vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp theo hướng dẫn của Thông tư 13/BYT

22/05/1997

50

08/2000/CT-UB-VX 09/5/2000

Về việc tổ chức, bồi dưỡng, đào tạo lại nghề cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp

09/5/2000

51

13/2003/CT-UB 11/07/2003

Về việc trin khai thực hiện các quyết định của y ban nhân dân thành phvề quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng,an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố

11/7/2003

52

12/2009/CT-UBND 08/7/2009

Tăng cưng thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

18/07/2009

XII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA CÔNG AN THÀNH PHỐ

53

03/1998/CT-UB-NC 14/01/1998

Về việc tích cực giải quyết những hành vi tụ tập chạy xe gây mất trật tự công cộng

14/01/1998

54

21/2007/CT-UBND 27/7/2007

Về việc triển khai thực hiện Luật Cư trú và các quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

06/8/2007

55

03/2011/CT-UBND 10/2/2011

Về việc trin khai thực hiện các văn bản pháp luật quy định về an ninh, trật tự đối với một sngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

20/02/2011

XIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ

56

05/2003/CT-UB 11/03/2003

Về việc trin khai thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg của Thủ tưng Chính phủ

11/3/2003

57

14/2012/CT-UBND 02/5/2012

Về chấn chnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác kiểm ta, đôn đốc hoặc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các văn bản giải quyết tố cáo và các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội của Bộ, ngành Trung ương hoặc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ

12/5/2012

XIV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

58

12/2006/CT-UBND 10/04/2006

Về kiểm tra các dự án đầu tư, công trình xây dựng có sử dụng vốn nhà nước

20/04/2006

59

34/2006/CT-UBND 27/10/2006

Về tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

06/11/2006

60

12/2012/CT-UBND 19/4/2012

Về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn ti phiếu Chính phủ trên địa bàn thành phố

29/04/2012

XV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

61

30/2007/CT-UBND 24/12/2007

Tăng cường công tác quản lý nhà nước vkhoa học và công nghệ trên địa bàn quận - huyện thành phố Hồ Chí Minh

03/01/2008

XVI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA CỤC THUẾ THÀNH PHỐ

62

22/2008/CT-UBND 20/11/2008

Về triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân

30/11/2008

XVII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

63

22/2002/CT-UB 13/11/2002

Về tăng cường kiểm tra xử lý quảng cáo rao vặt trái phép nơi công cộng

13/11/2002

XVIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

64

26/2002/CT-UB 17/12/2002

Về đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước của thành phố và tăng cường quản lý doanh nghiệp sau cổ phần hóa

17/12/2002

XIX. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

65

41/CT-UB-TH 03/12/1998

Về việc thực hiện chế độ báo cáo

03/12/1997

XX. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

66

41/2006/CT-UBND 22/12/2006

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh