Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2007-2010

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2005/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 5 về thực hiện Chương trình xây dựng “Thành phố 3 có”: Có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hoá - văn minh đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Quán triệt quan điểm tập trung đẩy mạnh xã hội hóa, tích cực huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm. Ngân sách Nhà nước ưu tiên hỗ trợ đào tạo những ngành nghề trọng điểm, kỹ thuật cao, những nghề đào tạo khó huy động nguồn lực từ xã hội.

Tạo điều kiện để mọi người dân có cơ hội học nghề và được thụ hưởng các thành quả dạy nghề ở mức độ ngày càng cao, đặc biệt là các đối tượng chính sách, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người nghèo, con em đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào miền núi, nông dân bị thu hồi đất canh tác.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2010

b.1. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%, trong đó qua đào tạo nghề là 37%. Quy mô đào tạo nghề đạt 35.000 học sinh/năm, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo 26.000 học sinh/năm, trong đó trung cấp nghề trở lên chiếm 30-40%. Tỷ lệ người học nghề nộp học phí đạt 80%; ngân sách thành phố tiếp tục hỗ trợ người học nghề là đối tượng thuộc diện chính sách xã hội có hộ khẩu Đà Nẵng. Chú trọng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đối tượng trong độ tuổi 15-35 tuổi và 35-55 tuổi.

b.2. 100% giáo viên dạy nghề đạt chuẩn sư phạm, trong đó 95% giáo viên có trình độ cao đẳng trở lên; đảm bảo tỉ lệ không quá 25 học sinh/giáo viên; tỷ lệ học sinh ra trường có việc làm trong 6 tháng đầu đạt 80% trở lên.

b.3. Phấn đấu giải quyết việc làm cho 33.000-35.000 lao động/năm.

b.4. Đến cuối năm 2010, tỉ lệ thất nghiệp còn dưới 4%.

2. Nhiệm vụ chủ yếu

a) Về giải quyết việc làm

a.1. Tiếp tục triển khai tích cực và có hiệu quả Đề án Giải quyết việc làm cho người trong độ tuổi lao động của thành phố. Nguyên tắc giải quyết việc làm là: Căn cứ dự báo nhu cầu thị trường lao động, nhà nước định hướng việc làm, hỗ trợ học nghề cho các đối tượng ưu tiên, người lao động tự nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, kỹ năng nghề để phù hợp với nhu cầu của nhà tuyển dụng; đẩy mạnh xã hội hoá, huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh dạy nghề và giải quyết việc làm;

a.2. Hỗ trợ đầu tư phát triển các làng nghề, các dự án công nghiệp hoá nông thôn nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động thiếu việc làm trong nông nghiệp;

a.3. Hàng năm, bố trí đảm bảo nguồn lực hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm theo các chính sách thành phố đã ban hành; đổi mới phương thức hỗ trợ nguồn lực đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là các đối tượng ưu tiên;

a.4. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhanh Dự án Trung tâm Giới thiệu việc làm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; tiếp tục tổ chức tốt Chợ việc làm định kỳ;

a.5. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động đảm bảo thu thập, cung cấp thông tin thị trường lao động kịp thời và phục vụ dự báo cung - cầu lao động.

b) Về dạy nghề

b.1. Trên cơ sở rà soát lại các cơ sở dạy nghề công lập để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhằm đảm bảo điều kiện dạy và học, gắn lý thuyết với thực hành; tăng quy mô tuyển sinh đi đôi với nâng cao chất lượng dạy nghề, đào tạo lực lượng lao động có kỹ năng nghề và phẩm chất, đạo đức tốt;

b.2. Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bao gồm đào tạo theo ba cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề; bồi dưỡng kèm cặp, truyền nghề, đào tạo bổ sung; đào tạo tại chỗ, đào tạo lưu động; vừa đào tạo lao động kỹ thuật trình độ cao, vừa bồi dưỡng tay nghề cho lao động phổ thông;

b.3. Phát triển lực lượng lao động qua đào tạo nghề, cần chú ý đến nhóm đối tượng thanh niên, lao động khu vực di dời, giải toả, vùng nông thôn có khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động;

b.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề theo hướng chuẩn hoá, đảm bảo trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và kỹ năng sư phạm;

b.5. Củng cố và tăng cường công tác quản lý nhà nước về dạy nghề cấp thành phố và quận, huyện. Quản lý tốt việc đăng ký, tổ chức hoạt động dạy nghề; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, kiểm soát chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề.

3. Các giải pháp thực hiện

a) Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức

a.1. Công tác tuyên truyền cần tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp và của toàn xã hội về vấn đề lao động và việc làm trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước; xác định giải quyết việc làm là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp, của toàn xã hội và mỗi người dân. Cần làm cho mọi người hiểu rõ: Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm, khắc phục tâm lý chỉ muốn vào làm việc trong khu vực nhà nước và ỷ lại vào nhà nước;

a.2. Các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể từ cấp thành phố đến cấp cơ sở, các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các nhà tuyển dụng và các cơ sở dạy nghề cùng thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người dân, đặc biệt là thanh niên, về hướng nghiệp, lựa chọn nghề nghiệp, học nghề, tham gia lao động;

a.3. Tiếp tục phát động thi đua, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các tấm gương vượt khó thành đạt trong học nghề, dạy nghề và trong lao động sản xuất, kinh doanh, tự tạo việc làm.

b) Phát triển kinh tế để tạo việc làm

b.1. Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Nhà nước về đầu tư và phát triển kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo cơ chế thuận lợi và môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển kinh tế thành phố, tạo ra nhiều việc làm mới;

b.2. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế của thành phố đã ban hành;

b.3. Khuyến khích thành lập doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế để tạo thêm nhiều chỗ làm mới.

c) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án, chính sách liên quan đến dạy nghề, giải quyết việc làm của thành phố

c.1. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm định kỳ hàng năm và có biện pháp đẩy mạnh việc thực hiện các đề án, chính sách đã được UBND thành phố ban hành: Quyết định số 142/2005/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 về giải quyết việc làm cho người trong độ tuổi lao động của thành phố; Quyết định số 178/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005 về củng cố và nâng cao năng lực đào tạo nghề đến năm 2010; Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày 24/5/2005 về hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả trên địa bàn thành phố; Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 11/4/2006 về tổ chức Chợ việc làm định kỳ trên địa bàn thành phố; Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 27/6/2006 về chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm; Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 về đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động dạy nghề trên địa bàn thành phố đến năm 2010.

Chú trọng việc lồng ghép nội dung các đề án trong quá trình thực hiện để đảm bảo hiệu quả cao;

c.2. Có chính sách khuyến khích phát triển đối với các đơn vị có chức năng chính là dạy nghề; đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ sở dạy nghề từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn đầu tư của các bộ, ngành Trung ương để xây dựng cho một số cơ sở dạy nghề trọng điểm;

c.3. Đảm bảo đủ nguồn tài chính để thực hiện các đề án, chính sách của thành phố đã ban hành.

d) Phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề và giới thiệu việc làm

d.1. Về hệ thống dạy nghề

d.1.1. Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2020, xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề đảm bảo yêu cầu đào tạo cân đối về ngành nghề, trình độ, và phân bổ địa bàn tạo thuận lợi cho việc phân luồng học sinh học nghề trên địa bàn thành phố. Quy hoạch theo hướng không chỉ phục vụ nhu cầu đào tạo cho địa phương mà còn có vai trò trung tâm đào tạo của khu vực;

d.1.2. Đầu tư trọng điểm xây dựng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thành trường nghề chất lượng cao. Thành lập Trung tâm Dạy nghề cấp thành phố trên cơ sở đầu tư nâng cấp Trung tâm Đào tạo nghề quận Liên Chiểu để thực hiện chức năng đào tạo nghề ngắn hạn cung ứng lao động cho Khu công nghiệp Hoà Khánh, Liên Chiểu, đồng thời đào tạo nghề cho người tàn tật, các đối tượng yếu thế khác. Xây dựng và nâng cao năng lực dạy nghề cho các Trung tâm Đào tạo nghề huyện Hoà Vang và quận Thanh Khê;

d.1.3. Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án xã hội hóa hoạt động dạy nghề của thành phố;

d.1.4. Dạy nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động, thúc đẩy việc liên kết, hợp đồng giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp trong đào tạo, chú trọng khai thác trang thiết bị sẵn có và kết hợp với doanh nghiệp để khai thác tiềm năng, thế mạnh về công nghệ và chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận nhanh với công nghệ sản xuất tiên tiến, thuần thục các kỹ năng nghề khi còn học tại trường;

d.1.5. Phối hợp với Đại học Đà Nẵng xúc tiến thành lập cơ sở đào tạo sư phạm kỹ thuật để đảm bảo việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề cho thành phố và khu vực.

d.2. Về hệ thống giới thiệu việc làm

d.2.1. Đồng thời với việc quy hoạch hệ thống dạy nghề, tiến hành quy hoạch, tổ chức, sắp xếp lại hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm công lập, tăng cường hoạt động thu thập, cung cấp thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm;

d.2.2. Đẩy nhanh việc triển khai Dự án Trung tâm Giới thiệu việc làm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gắn với các điểm giao dịch Chợ việc làm;

d.2.3. Lập Dự án đầu tư nâng cao năng lực Chợ việc làm định kỳ theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; bố trí địa điểm tổ chức Chợ việc làm ổn định và để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; mở thêm các điểm giao dịch việc làm vệ tinh; từng bước nâng số phiên giao dịch, tiến đến giao dịch thường xuyên;

d.2.4. Tăng cường thu thập, cung cấp thông tin về tuyển dụng, nhu cầu việc làm, cơ sở dạy nghề, ngành nghề đào tạo trên địa bàn. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động trên mạng để trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến thị trường lao động giữa các doanh nghiệp, các cơ sở dạy nghề, người lao động và cơ quan quản lý.

e) Thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ dạy nghề, học nghề và giải quyết việc làm

e.1. Nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển đối với các đơn vị có chức năng chính là dạy nghề; đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ sở dạy nghề từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn đầu tư của các bộ, ngành Trung ương để đầu tư cho một số cơ sở dạy nghề trọng điểm;

e.2. Thực hiện chính sách khuyến khích đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đối với giáo viên dạy nghề theo quy định của nhà nước. Hàng năm, ngân sách bố trí kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề. Việc bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên thực hiện theo cơ chế xoay vòng ít nhất 5 năm giáo viên được tham dự một khoá bồi dưỡng;

e.3. Triển khai thực hiện cho vay với lãi suất ưu đãi đối với học sinh học nghề theo quy định của Chính phủ;

e.4. Triển khai Quỹ giải quyết việc làm cho người tàn tật để hỗ trợ lao động tàn tật học nghề, làm việc, hoà nhập cộng đồng, tạo thu nhập, nâng cao đời sống; ưu tiên hỗ trợ các cơ sở dạy nghề giải quyết việc làm tại chỗ cho người tàn tật;

e.5. Nghiên cứu chính sách thu hút lao động ngoài thành phố, nhất là lao động có chất lượng cao, vào làm việc tại thành phố.

g) Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề và giải quyết việc làm

g.1. Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề, giải quyết việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện. Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ ở cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, phẩm chất đạo đức đối với đội ngũ cán bộ quản lý các trường và các Trung tâm dạy nghề;

g.2. Đổi mới công tác giao chỉ tiêu kế hoạch và tuyển sinh nghề theo hướng: Công nhận chỉ tiêu tuyển sinh, đấu thầu chỉ tiêu tuyển sinh do ngân sách hỗ trợ, hợp đồng đào tạo theo địa chỉ/đơn đặt hàng; ưu tiên cho các cơ sở có đủ năng lực và đã ký được hợp đồng đào tạo với doanh nghiệp, nhà đầu tư; tăng chỉ tiêu dạy nghề dài hạn từ ngân sách. Đối với một số ngành nghề cần thiết, cần đào tạo đón đầu nhưng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng chưa đủ điều kiện đáp ứng, thì thực hiện cơ chế đặt hàng đào tạo theo hợp đồng với các trường dạy nghề đủ điều kiện, kể cả các trường dạy nghề ngoài thành phố;

g.3. Tích cực triển khai phân luồng, khuyến khích học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông học nghề; triển khai thực hiện liên thông giữa các trình độ theo quy định để tạo điều kiện cho người tốt nghiệp nghề có điều kiện tiếp tục học tập nâng cao trình độ; tăng dần chỉ tiêu tuyển sinh học nghề hàng năm là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở;

g.4. Đổi mới, cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy; dạy nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động, tăng cường việc liên kết với doanh nghiệp để khai thác tiềm năng thiết bị, công nghệ tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận nhanh với công nghệ sản xuất tiên tiến, thuần thục các kỹ năng nghề khi còn học tại trường;

g.5. Đổi mới phương thức hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn miễn phí. Thay đổi phương thức thực hiện chính sách hỗ trợ để đào tạo nghề cho các đối tượng chính sách, bộ đội xuất ngũ, đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ di dời, giải toả, lao động có hộ khẩu tại Đà Nẵng theo hướng: chỉ hỗ trợ cho các cơ sở có năng lực đào tạo tốt, không phân biệt cơ sở công lập hay ngoài công lập; không phân bổ dàn đều cho các cơ sở;

g.6. Rà soát các cơ sở dạy nghề, trung tâm giới thiệu việc làm công lập của thành phố, trên cơ sở đó có phương án sắp xếp, tổ chức lại trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động; kiên quyết giải thể các cơ sở hoạt động không có hiệu quả;

g.7. Đối với cơ sở ngoài công lập, căn cứ các quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề để cấp đăng ký hoạt động dạy nghề một cách chặt chẽ, đảm bảo số lượng tuyển sinh đào tạo phù hợp với năng lực về cơ sở vật chất và đội ngũ giao viên. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thành lập, cấp giấy phép và hoạt động của các doanh nghiệp có hoạt động giới thiệu việc làm;

g.8. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động dạy nghề trên địa bàn thành phố phù hợp với Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Dạy nghề;

g.9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trong hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm;

g.10. Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác dự báo cung - cầu lao động để định hướng cho cơ sở dạy nghề về ngành nghề, trình độ đào tạo. Xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động - việc làm trên địa bàn thành phố;

g.11. Yêu cầu các ngành, địa phương khi xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và tổng kết đánh giá tình hình thực hiện phải phản ảnh chỉ tiêu lao động - việc làm và dự báo cung - cầu lao động, trên cơ sở đó có kế hoạch bảo đảm nhu cầu về lao động cho các kế hoạch, dự án phát triển của ngành, địa phương mình.

4. Tiến độ thực hiện và chế độ báo cáo

a) Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:

a.1. Căn cứ Kế hoạch này xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của ngành, cơ quan, địa phương mình. Bản Kế hoạch gửi về UBND thành phố (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30/9/2007 để tổng hợp, theo dõi.

a.2. Định kỳ 6 tháng (20/6), hàng năm (20/12) báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

b) Tháng 12 năm 2008: Tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch.

c) Tháng 12 năm 2010: Tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này và định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện cho UBND thành phố.

b) Chủ trì, phối hợp với các các cơ quan liên quan lập kế hoạch và triển khai thực hiện rà soát các chính sách khuyến khích hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm hiện có của thành phố và đề xuất xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung; trình UBND thành phố trong tháng 11 năm 2007.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND thành phố phân bổ kinh phí theo chỉ tiêu kế hoạch của Trung ương bố trí hàng năm cho công tác dạy nghề, giải quyết việc làm của thành phố.

b) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cân đối ngân sách hàng năm cho công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, trình UBND thành phố phê duyệt.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ dự báo dài hạn cũng như ngắn hạn về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trong đó có dự báo về nguồn nhân lực.

d) Định kỳ hàng tháng cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí và đảm bảo kinh phí sự nghiệp dạy nghề, giải quyết việc làm hàng năm; hướng dẫn, giám sát việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả.

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất chính sách khuyến khích hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm.

4. Sở Nội vụ: Đề xuất UBND thành phố về việc bổ sung cán bộ làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề, giải quyết việc làm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện; phối hợp rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ làm công tác dạy nghề - lao động - việc làm ở cơ sở. Hoàn thành trong tháng 9 năm 2007.

5. Sở Văn hoá - Thông tin: Chỉ đạo và định hướng công tác tuyên truyền về công tác dạy nghề, lao động, việc làm đối với các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố và các Phòng Văn hóa - Thể thao quận, huyện.

6. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố: Chủ động nắm bắt và cung cấp thông tin định kỳ hàng quí về nhu cầu lao động của các dự án đầu tư mới cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời chỉ đạo các cơ sở dạy nghề có kế hoạch đào tạo đáp ứng theo nhu cầu của nhà đầu tư.

7. Các sở, ban, ngành: Theo nhiệm vụ đã được phân công, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhằm tạo ra nhiều chỗ làm mới; cung cấp thông tin dự báo nhu cầu lao động đối với các dự án mới, thông tin tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của ngành cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp tổ chức đào tạo và hỗ trợ tuyển dụng lao động cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

8. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện

a) Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch này, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm về dạy nghề, giải quyết việc làm của địa phương.

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dạy nghề, lao động, việc làm trên địa bàn; đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền về lao động, việc làm và học nghề đến người dân trên địa bàn. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dạy nghề, lao động, việc làm cấp quận, huyện và cơ sở; vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp nhận lao động của địa phương vào làm việc tại doanh nghiệp.

c) Chỉ đạo UBND các phường, xã thực hiện khảo sát, thống kê, báo cáo thông tin lao động, việc làm trên địa bàn, kể cả lao động thuộc diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả.

9. Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng: Phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền về các chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề, lao động, việc làm; những tấm gương điển hình trong học nghề, dạy nghề, giải quyết việc làm, tự tạo việc làm và trong lao động sản xuất, kinh doanh; xây dựng các chuyên mục thường xuyên về dạy nghề, lao động, việc làm.

10. Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, các hội, đoàn thể chỉ đạo các Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, vay vốn đối với đối tượng thuộc diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả.

11. Đề nghị các tổ chức chính trị, các hội, đoàn thể: Tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch ở các cấp. Tổ chức tuyên truyền cho hội viên của mình về công tác dạy nghề, lao động, việc làm; vận động hội viên tự tạo việc làm cho mình và tạo việc làm cho người khác.

12. Các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động: Tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề án về dạy nghề, giải quyết và ổn định việc làm, nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động; chấp hành nghiêm chế độ khai trình, báo cáo định kỳ về tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

13. Các cơ sở dạy nghề: Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về dạy nghề, Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động dạy nghề trên địa bàn thành phố, đồng thời tuân thủ các quy định về hoạt động dạy nghề, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dạy nghề.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 44/2007/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010

  • Số hiệu: 44/2007/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 02/08/2007
  • Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
  • Người ký: Trần Văn Minh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản