Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 88/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐƯA NGƯỜI VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH, CƠ SỞ DẠY NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ GIẢI QUYẾT TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CẤP THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm ngày 17 tháng 3 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;
Căn cứ Nghị định số 146/2004/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định thủ tục, thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy;
Căn cứ Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy và giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cấp thành phố;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1578/TTr-STP-VB ngày 10 tháng 5 năm 2006 và Văn bản số 1878/STP-VB ngày 02 tháng 6 năm 2006
;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay bổ sung thành viên là Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố vào Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy và giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cấp thành phố (gọi tắt là Hội đồng tư vấn thành phố) được thành lập theo Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố, trong trường hợp Hội đồng tư vấn thành phố xét duyệt hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người chưa thành niên vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy.

Điều 2. Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng tư vấn thành phố theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố và Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các nội dung không đề cập tại Quyết định này vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, các thành viên Hội đồng tư vấn thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành của thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4;
- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB : CT, các PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN.TP;
- VPHĐ-UB : Các PVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu (VX/LC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thành Tài

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 88/2006/QĐ-UBND bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy và giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cấp thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  • Số hiệu: 88/2006/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 14/06/2006
  • Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Người ký: Nguyễn Thành Tài
  • Ngày công báo: 25/06/2006
  • Số công báo: Số 4
  • Ngày hiệu lực: 14/06/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 07/07/2009
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản