Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2019/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh); trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong thực hiện quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có chức năng liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm.

2. Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản.

Điều 3. Thành lập, quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh

1. Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, quản lý và điều hành.

2. Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh có tài khoản riêng, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Công an tỉnh mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

3. Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán, kiểm toán đối với Quỹ phòng, chống tội phạm được thực hiện theo các quy định của Luật ngân sách nhà nước, Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của địa phương.

4. Nội dung chi của Quỹ phòng, chống tội phạm không trùng với nhiệm vụ chi từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn chi hỗ trợ khác, số kinh phí kết dư của Quỹ phòng, chống tội phạm cuối năm trước chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Điều 4. Nguồn thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh

1. Số dư từ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh đã được hình thành theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hải Dương.

2. Ngân sách của tỉnh hỗ trợ vốn điều lệ khi thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh theo Quyết định này.

3. Tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm.

- Nếu khoản tài trợ, hỗ trợ, huy động bằng tiền Việt Nam thì cơ quan quản lý quỹ trực tiếp nhận và nộp tiền vào quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.

- Nếu khoản tài trợ, hỗ trợ, huy động bằng ngoại tệ, trang thiết bị, phương tiện, tài sản thì Sở Tài chính tiếp nhận quản lý, bảo quản và được xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nội dung chi và định mức chi từ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh

Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

1. Thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy. Mức tiền cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tối đa đối với cá nhân là 5.000.000 đồng/người/lần khen thưởng và tối đa đối với tập thể là 20.000.000 đồng/tập thể/lần khen thưởng. Trình tự, thủ tục thưởng như sau:

- Công an huyện, thành phố nơi có tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng chịu trách nhiệm hướng dẫn lập hồ sơ để thực hiện đúng trình tự thủ tục đề nghị khen thưởng, đồng thời gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, đề xuất.

- Căn cứ thành tích của từng tập thể, cá nhân và quy định về mức thưởng, Công an tỉnh đề xuất chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thưởng.

- Căn cứ Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh lập chứng từ gửi Kho bạc nhà nước tỉnh để chuyển tiền cho đơn vị thưởng. Đơn vị lập hồ sơ đề nghị thưởng chịu trách nhiệm trao tiền thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân được thưởng.

2. Hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm và ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản.

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh

1. Công an tỉnh

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, quản lý, điều hành, sử dụng và thanh toán, quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh theo quy định.

b) Mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để quản lý và mở sổ kế toán theo dõi các khoản thu, chi, lập báo cáo quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức huy động tài trợ, viện trợ và tiếp nhận các khoản tài trợ viện trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh cho Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.

d) Tổng hợp tình hình quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh theo định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính để theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Tài chính

a) Rà soát số dư từ Quỹ phòng, chống tội phạm được thành lập tại quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh để chuyển bố trí tạo nguồn Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh được thành lập tại quyết định này.

b) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách hỗ trợ vốn điều lệ khi thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.

c) Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, giám sát tình hình quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2019 và thay thế Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hải Dương.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái