Hệ thống pháp luật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3663/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO CÔNG TÁC PHÁP CHẾ VÀ QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3571/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC, NO (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO CÔNG TÁC PHÁP CHẾ VÀ QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành theo Quyết định số 3663/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 13 tháng 10 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3571/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Để triển khai công việc một cách có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, cụ thể như sau:

1. Nội dung

Hội nghị - Hội thảo về công tác pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch bao gồm: Phổ biến, hướng dẫn, trao đổi, thảo luận về công tác xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (bao gồm cả xây dựng và kiểm soát các thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật), các nghiệp vụ công tác pháp chế về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, theo dõi thi hành, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, nghiệp vụ thực hiện trách nhiệm bồi thường Nhà nước, trợ giúp pháp lý doanh nghiệp; quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong năm 2016.

2. Đối tượng tham dự

Thành phần dự kiến:

- Đại diện Lãnh đạo Sở, các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Ban nghiệp vụ, đơn vị liên quan, lãnh đạo một số đơn vị sự nghiệp và cán bộ, công chức làm công tác pháp chế thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện.

- Một số chuyên gia.

Số lượng người dự kiến tham dự Hội nghị - Hội thảo:

- Khu vực miền Bắc từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra khoảng 300-350 người.

3. Thời gian:

- Khu vực phía Bắc: dự kiến trong 03 ngày từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2016, bao gồm: 01 ngày Hội thảo, 02 ngày Hội nghị trong đó 01 ngày tại Hội trường và 01 ngày đi khảo sát thực tế tại 1-2 địa điểm thuộc tỉnh Thái Nguyên.

- Khu vực phía Nam: dự kiến trong 03 ngày từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 11 năm 2016, bao gồm: 01 ngày Hội thảo, 02 ngày Hội nghị trong đó 01 ngày tại Hội trường và 01 ngày đi khảo sát thực tế tại 1 - 2 địa điểm tại tỉnh Bình Thuận.

4. Địa điểm:

- Khu vực phía Bắc: tại Khách sạn Minh Cầu 3, Tổ 11, phường Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Khu vực phía Nam: tại Khách sạn Hoàng Long, số 249 Thủ Khoa Huân, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

5. Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Đơn vị tổ chức: Vụ Pháp chế

7. Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Thái Nguyên và Bình Thuận.

8. Kinh phí tổ chức: Kinh phí tổ chức chi từ kinh phí sự nghiệp của Bộ, được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

9. Phân công nhiệm vụ:

- Vụ Pháp chế là đơn vị chủ trì tổ chức Hội nghị - Hội thảo, chuẩn bị về nội dung và công tác tổ chức Hội nghị - Hội thảo.

- Văn phòng Bộ có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo, phối hợp với Vụ Pháp chế trong công tác chuẩn bị, phục vụ Hội nghị - Hội thảo trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên và Bình Thuận phối hợp với Vụ Pháp chế trong công tác chuẩn bị, phục vụ Hội nghị - Hội thảo theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trước và trong thời gian tổ chức Hội nghị - Hội thảo tại địa phương.

- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triệu tập và cử người tham dự Hội nghị - Hội thảo đầy đủ và đúng thành phần triệu tập./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 3663/QĐ-BVHTTDL năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  • Số hiệu: 3663/QĐ-BVHTTDL
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 21/10/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Văn hóa thể thao và du lịch
  • Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/10/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản