Hệ thống pháp luật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 659/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ TRÊN CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ đột phá trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2012.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ đột phá trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2012.

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ đột phá trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, THTT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 659/QĐ-BVHTTDL năm 2012 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đột phá trên lĩnh vực hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  • Số hiệu: 659/QĐ-BVHTTDL
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 24/02/2012
  • Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
  • Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/02/2012
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản