Hệ thống pháp luật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3662/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO CÔNG TÁC PHÁP CHẾ VÀ QUÁN TRIỆT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3571/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị - Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Trưởng Ban tổ chức;

2. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Phó Trưởng Ban tổ chức;

3. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên (đối với khu vực phía Bắc) - Thành viên;

4. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận (đối với khu vực phía Nam) - Thành viên;

5. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thành viên;

6. Bà Lê Thị Thu Oanh, Trưởng phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế - Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên;

8. Bà Lê Thị Hà, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính - Thành viên;

9. Ông Lê Huy Hoàng, Chuyên viên Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên;

10. Bà Đoàn Thu Huyền, Chuyên viên chính Phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế - Thành viên;

11. Bà Vũ Thị Ngân, Chuyên viên Phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế - Thành viên;

12. Ông Quản Đình Hưng, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thư ký tổng hợp.

Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức Hội nghị - Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Ban Tổ chức tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC, NO (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 3662/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về thành lập Ban Tổ chức Hội nghị - Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  • Số hiệu: 3662/QĐ-BVHTTDL
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 21/10/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
  • Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/10/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản