Hệ thống pháp luật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3571/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO CÔNG TÁC PHÁP CHẾ VÀ QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị - Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tại 2 khu vực (miền Bắc và miền Nam).

- Thời gian tổ chức: Trong tháng 11 năm 2016.

- Thành phần tham gia: Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao; Đại diện lãnh đạo phòng, ban có liên quan thuộc Sở, lãnh đạo một số đơn vị sự nghiệp, cán bộ, công chức làm công tác pháp chế thuộc Sở; Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.

- Kinh phí: Được bố trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC, TO (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Vĩnh Ái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 3571/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về tổ chức hội nghị - hội thảo công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch ban hành

  • Số hiệu: 3571/QĐ-BVHTTDL
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 13/10/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
  • Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/10/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản