Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2806/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH HOẶC BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, gồm:

1. Danh Mục văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Phụ lục 1).

2. Danh Mục văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Phụ lục 2).

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ:

1. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản, đề án có trách nhiệm tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; thực hiện đúng tiến độ xây dựng, trình ban hành và bảo đảm chất lượng văn bản được giao soạn thảo.

2. Giao Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; Định kỳ, chậm nhất là ngày 30 hàng tháng, tổng hợp báo cáo Bộ về tình hình và kết quả thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Bộ Tư pháp (Vụ VĐCXDPL);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC ( b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2016 THUỘC TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ SOẠN THẢO CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 2806/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên đề án

Đơn vị chủ trì

Thời hạn trình CP/TTCP

 

 

A. CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ (Bộ trưởng đã ký Phiếu TVCP biểu quyết Danh Mục đề án dự kiến đăng ký Chương trình công tác của Chính phủ năm 2016)

 

1

Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh

Vụ NSNN

Tháng 02

 

2

Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội

Vụ NSNN

Tháng 02

 

3

Báo cáo quyết toán NSNN năm 2014

KBNN

Tháng 3

 

4

Nghị định của Chính phủ quy định quản lý ngân quỹ nhà nước

KBNN

Tháng 3

 

5

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch vay và trả nợ của Chính phủ năm 2016

Cục QLN

Tháng 3

 

6

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Vụ I

Tháng 3

 

7

Nghị quyết của UBTVQH về việc ban hành Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán NSNN

Vụ NSNN

Tháng 3

 

8

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

Vụ NSNN

Tháng 3

 

9

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm

Vụ NSNN

Tháng 3

 

10

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã số xác thực của cơ quan Thuế

TCT

Tháng 4

 

11

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng xuất nhập cảnh đối với một số trường hợp còn nợ tiền thuế

TCT

Tháng 4

 

12

Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện NSNN năm 2015, tình hình triển khai dự toán NSNN năm 2016

Vụ NSNN

Tháng 4

 

13

Nghị định của Chính phủ quy định về quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

Vụ NSNN

Tháng 4

 

14

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)

Cục QLCS

Tháng 5

 

15

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước

Cục TCDN

Tháng 6

 

16

Nghị định thay thế Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước

Cục TCDN

Tháng 6

 

17

Báo cáo TTCP tổng hợp tình hình cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ năm 2015

Cục QLN

Tháng 6

 

18

Nghị quyết của UBTVQH quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên

Vụ NSNN

Tháng 6 (trình UBTVQH tháng 6/2015)

 

19

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm 2016

Vụ NSNN

Tháng 6

 

20

Nghị định của Chính phủ về cơ chế cho vay lại UBND cấp tỉnh từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ

Cục QLN

Tháng 6

 

21

Nghị định của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Vụ CST

Tháng 6

 

22

Nghị định của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Vụ CST

Tháng 7

 

23

Nghị định thay thế Nghị định số 15/2011/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

Cục QLN

Tháng 7

 

24

Nghị định thay thế Nghị định số 06/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015 của Chính phủ về Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Cục TCDN

Tháng 7

 

25

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thí Điểm thực hiện giao dịch thuế điện tử đối với hoạt động đăng ký ô tô xe máy

TCT

Tháng 7

 

26

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thí Điểm cơ quan thuế phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thu các Khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc của doanh nghiệp

TCT

Tháng 7

 

27

Quyết định sửa đổi Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

Vụ TCNH

Tháng 7

 

28

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực đối ngoại

Vụ HCSN

Tháng 8

 

29

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2016, dự toán NSNN năm 2017

Vụ NSNN

Tháng 8

 

30

Nghị định hướng dẫn cơ chế, chính sách tài chính ưu đãi đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp và kinh doanh tại Lào, Camphuchia

Cục TCDN

Tháng 9

 

31

Nghị định của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao

Cục QLCS

Tháng 9

 

32

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các chỉ số giám sát nợ năm 2015

Cục QLN

Tháng 9

 

33

Quyết định của TTCP ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP giai đoạn 2016-2020

Vụ PC

Tháng 9

 

34

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK

UBCK

Tháng 10

 

35

Báo cáo phân bổ dự toán NSTW năm 2017

Vụ NSNN

Tháng 10

 

36

Quyết định của TTCP về việc giao dự toán NSNN năm 2017 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương khác, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Vụ NSNN

Tháng 11

 

37

Nghị định thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Cục TCDN

Tháng 11

 

38

Quyết định của TTCP ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2017

Vụ PC

Tháng 12

 

39

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Vụ TCNH

Tháng 12

 

40

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Vụ TCNH

Tháng 12

 

B. CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BỘ

 

1

Đề án thành lập Quỹ phát triển cà phê Việt Nam

Cục TCDN

Tháng 3

 

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Vụ TCCB

Tháng 3

 

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế

Vụ TCCB

Tháng 3

 

4

Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)

TCHQ

Theo QĐ của TTCP

 

5

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

TCHQ

Theo QĐ của TTCP

 

6

Phương án sử dụng vượt thu NSNN năm 2015 (trường hợp có vượt thu)

Vụ NSNN

Tháng 4

 

7

Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phí và lệ phí

Vụ CST

Tháng 5

 

8

Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế

Vụ CST

Theo QĐ của TTCP

 

9

Chỉ thị của TTCP về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017 (phần về NSNN)

Vụ NSNN

Tháng 5

 

10

Nghị định của Chính phủ về lệ phí môn bài

Vụ CST

Tháng 5

 

11

Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án

Vụ CST

Tháng 5

 

12

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và xóa nợ thuế

Vụ CST

Theo QĐ của TTCP

 

13

Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

Cục QLCS

Tháng 6

 

14

Quyết định thay thế Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg ngày 29/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí

Cục TCDN

Tháng 6

 

15

Nghị định của Chính phủ về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

Vụ CST

Tháng 6

 

16

Nghị định về giá (thay thế Nghị định 177/2013/NĐ-CP)

Cục QLG

Tháng 6

 

17

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 45/2007/NĐ-CP và Nghị định 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Cục QLBH

Tháng 8

 

18

Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cục TCDN

Tháng 9

 

19

Quyết định thay thế Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg ngày 30/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

TCNH

Tháng 9

 

20

Quyết định của TTCP về cơ chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

TCNH

Tháng 9

 

21

Nghị định của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước

KBNN

Tháng 9

 

22

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước

Vụ CĐKT

Tháng 9

 

23

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh

Vụ CĐKT

Tháng 9

 

24

Nghị định hướng dẫn về kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Vụ CĐKT

Tháng 9

 

25

Báo cáo Chính phủ, Quốc hội về tình hình nợ công

Cục QLN

Quý III

 

26

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giá

Cục QLG

Tháng 10

 

27

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Vụ TCNH

Tháng 11

 

28

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

Cục QLCS

Tháng 12

 

29

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (bao gồm cả Quyết định 86/2010/QĐ-TTg)

Cục QLCS

Tháng 12

 

30

Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp chỉ đạo, Điều hành tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017 (phần về NSNN)

Vụ NSNN

Tháng 12

 

31

Nghiên cứu, soạn thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

Cục QLN

Quý IV

 

32

Báo cáo đánh giá chi tiêu công Việt Nam 2015

Vụ NSNN

Quý IV

 

33

Quyết định thay thế Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ, sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Cục TCDN

Quý IV

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BTC ngày     tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì

Ghi chú

A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

THÁNG 1

1.

Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Cục TCDN

 

2.

Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính và hạch toán kế toán khi các Công ty TNHHMTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế

Cục TCDN

 

3.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 5/1/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi Điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu đất hoặc cho thuê đất

Cục QLCS

 

4.

Thông tư của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Vụ HCSN

 

5.

Thông tư hướng dẫn về Mục lục ngân sách

KBNN

 

6.

Thông tư sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.19 và 84.21

Vụ CST

 

THÁNG 2

7.

Thông tư ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán VN

Vụ TCNH

 

8.

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền lãi Quỹ quốc gia về việc làm

Vụ HCSN

Chuyển từ năm 2015 sang, kiến nghị kiểm toán

9.

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Vụ HCSN

Chuyển từ năm 2015 sang, kiến nghị kiểm toán

10.

Thông tư hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của TTCP

TCT

 

11.

Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25/6/2013 giữa các Bộ Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 về việc thí Điểm cơ chế một cửa quốc gia (phần Thông tư liên tịch với Bộ Công Thương)

TCHQ

Chuyển từ năm 2015 sang

12.

Thông tư hướng dẫn chi tiêu phục vụ Hội nghị APEC 2017

HCSN

 

THÁNG 3

13.

Thông tư hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các Khoản đóng góp vào Quỹ dịch vụ viễn thông công ích VN giai đoạn 2015-2020

Cục TCDN

 

14.

Thông tư hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020

Vụ TCNH

 

15.

Thông tư liên tịch về phát hành tín phiếu kho bạc qua NHNNVN thay thế TTLT số 106/2012/TTLT-BTC-NHNN

Vụ TCNH

 

16.

Thông tư thay thế Quyết định số 96/2007/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Cục QLBH

 

17.

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Cục QLBH

 

18.

Thông tư hướng dẫn Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của TTgCP quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Cục QLCS

 

19.

Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí các cuộc Điều tra thống kê

Vụ HCSN

Chuyển từ năm 2015 sang

20.

Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính đặc thù của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan

Vụ HCSN

Chuyển từ năm 2015 sang

21.

Thông tư quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp (thay thế TT số 141/2011/TT-BTC và TT số 57/2014/TT-BTC).

Vụ HCSN

Chuyển từ năm 2015 sang

22.

Thông tư hướng dẫn thực hiện chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị - tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể.

Vụ HCSN

Chuyển từ năm 2015 sang

23.

Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế

TCT

Chuyển từ năm 2015 sang

24.

Thông tư hướng dẫn kê khai, nộp thuế thuế TNDN của các doanh nghiệp hạch toán tập trung

TCT

 

25.

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung TTLT số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 về giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Cục QLG

 

26.

Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

TCHQ

 

27.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính, Bộ KHCN hướng dẫn thủ tục thông quan hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan

TCHQ

Chuyển từ năm 2015 sang

28.

Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu (thay thế Thông tư 139/2013/TT-BTC)

TCHQ

Chuyển từ năm 2015 sang

29.

Thông tư liên tịch Bộ TC, Bộ GTVT về phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa vận chuyển hàng không

TCHQ

Chuyển từ năm 2015 sang

THÁNG 4

30.

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của Quỹ Dịch vụ VTCI và Ban Quản lý Chương trình VTCI đến năm 2020

Vụ HCSN

 

31.

Thông tư của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2020

Vụ HCSN

 

 

Thông tư liên tịch hướng dẫn lập, chấp hành và quyết toán kinh phí đơn vị sự nghiệp lưu trữ nhà nước

Vụ HCSN

Chuyển từ năm 2015 sang

32.

Thông tư hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

TCT

 

33.

Thông tư quy định về thủ tục thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các Khoản thu khác vào ngân sách nhà nước

TCT

Chuyển từ năm 2015 sang

34.

Thông tư quy định thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Vụ CST

Thuộc danh Mục văn bản quy định chi tiết thi hành.

35.

Thông tư về tư vấn khi có khiếu nại của người nộp thuế

TCT

 

36.

TTLT Bộ Tài chính - Bộ VHTT&DL hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã thay thế TTLT số 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21/12/2011 của Liên Bộ Tài chính - Bộ VHTT&DL

Vụ HCSN

 

37.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ GTVT Hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa (thay thế TTLT số 09/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 30/01/2008 của Liên Bộ Tài chính - GTVT hướng dẫn chế độ lập dự toán, quản lý, cấp phát và thanh quyết toán vốn sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa)

Vụ HCSN

 

38.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ GTVT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ (thay thế TTLT số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ)

Vụ HCSN

 

39.

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công Nghệ, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định dán tem hàng nhập lậu bị tịch thu bán đấu giá

TCHQ

Chuyển từ năm 2015 sang

40.

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

TCHQ

 

41.

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

TCHQ

 

42.

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TCHQ

 

43.

Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (thay thế Thông tư liên tịch số 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN ngày 12/5/2006)

Vụ HCSN

 

44.

Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các Khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước (Thay thế Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012)

Vụ HCSN

 

THÁNG 5

45.

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của Cục Bưu điện Trung ương

Vụ HCSN

 

46.

Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức chi bồi dưỡng cho các đối tượng khi tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (Thay thế Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-Thủ tướng Chính phủ ngày 16/3/2012)

Vụ HCSN

 

47.

Thông tư quy định phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

Vụ CST

 

48.

Thông tư hướng dẫn Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Vụ CST

 

49.

Thông tư quy định phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm, Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng

Vụ CST

 

50.

Thông tư hướng dẫn thực hiện góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp VN của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức do bên nước ngoài nắm quyền chi phối

Cục TCDN

 

51.

Thông tư của Bộ Tài chính quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thường xuyên thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020

Vụ HCSN

 

52.

Thông tư thay thế Thông tư số 168/2011/TT-BTC ngày 21/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thống kê nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

TCHQ

Chuyển từ năm 2015 sang

53.

Thông tư thay thế Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

TCHQ

 

THÁNG 6

54.

Thông tư hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp quốc phòng an ninh theo quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP

Cục TCDN

 

55.

Thông tư hướng dẫn về mua lại trái phiếu Chính phủ

Vụ TCNH

 

56.

Thông tư về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Cục QLCS

 

57.

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN

Vụ HCSN

 

58.

Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22/10/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Vụ HCSN

 

59.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 41/2010/TT-BTC ngày 25/3/2010 ban hành QCVN 10: 2010/BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với máy Bơm nước chữa cháy dự trữ nhà nước

TCDTNN

 

60.

Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2017

Vụ NSNN

 

61.

Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán thuế nội địa

TCT

Chuyển từ năm 2015 sang

62.

Thông tư quy định phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán VN

Vụ CST

 

THÁNG 7

63.

Thông tư về thuế GTGT hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế.

TCT

 

64.

Thông tư hướng dẫn thực hiện Hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã số xác thực của cơ quan Thuế

TCT

 

65.

Thông tư quy định về kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá

Cục QLG

 

66.

Thông tư thay thế Thông tư số 206/2012/TT-BTC ngày 26/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung của TKV

Cục TCDN

 

67.

Thông tư hướng dẫn thực hiện các ưu đãi liên quan đến chính sách tài chính để thực hiện chính sách phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Cục QLCS

 

68.

Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010)

Vụ HCSN

 

69.

Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng

Vụ HCSN

 

70.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 132/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 ban hành QCVN 05: 2012/BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với Phao tròn cứu sinh DTQG

TCDTNN

 

71.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 205/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 ban hành QCVN 06: 2011/BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo

TCDTNN

 

72.

Thông tư hướng dẫn dự báo luồng tiền

KBNN

 

73.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

TCHQ

 

THÁNG 8

74.

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoàn thuế GTGT, hướng dẫn về lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế GTGT.

TCT

Chuyển từ năm 2015 sang

75.

Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá bất động sản

Cục QLG

 

76.

Thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn Nghị định quy định về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Vụ HCSN

 

77.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 131/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 ban hành QCVN 07: 2012/BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với Phao áo cứu sinh DTQG

TCDTNN

 

78.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 59/2009/TT-BTC ngày 26/3/2009 ban hành QCVN 04: 2009/BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với Bè cứu sinh nhẹ

TCDTNN

 

79.

Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài Khoản thanh toán tập trung của KBNN.

KBNN

 

80.

Thông tư hướng dẫn chung về quản lý ngân quỹ nhà nước.

 

KBNN

 

THÁNG 9

81.

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định chi tiết thi hành Luật BVMT

Cục TCDN

 

82.

Thông tư hướng dẫn lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí trợ giá sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc, dịch vụ công ích thủy sản

Cục TCDN

 

83.

Thông tư quản lý và sử dụng tiền ký Quỹ bảo vệ môi trường VN

Vụ TCNH

 

84.

Thông tư hướng dẫn phát hành và giao dịch sản phẩm Covered Warrant niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán

UBCKNN

Chuyển từ năm 2015 sang

85.

Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Cục QLCS

 

86.

Thông tư hướng dẫn hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Vụ ĐT

Thông báo số 293/TB-BTC ngày 20/5/2015

Chuyển từ 2015 sang

87.

Thông tư thay thế Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của BTC về hướng dẫn quyết toán niên độ ngân sách năm

Vụ ĐT

 

88.

Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo và bền vững giai đoạn 2016-2020

Vụ HCSN

 

89.

Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp- Việc làm và An toàn vệ sinh lao động

Vụ HCSN

 

90.

Thông tư hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước

Vụ HCSN

 

91.

Thông tư sửa đổi Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn KBNN

KBNN

Chuyển từ năm 2015 sang

92.

Thông tư quy định về phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa

Vụ CST

 

93.

Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định về cửa hàng miễn thuế

TCHQ

 

THÁNG 10

94.

Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp

Cục QLG

 

95.

Thông tư hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (Thay thế Thông tư số 117/2012/TT-BTC)

TCT

 

96.

Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

Vụ HCSN

 

97.

Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình Mục tiêu y tế - dân số

Vụ HCSN

 

98.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 9/8/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc thi hành và cấp chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán         

Vụ CĐKT

 

THÁNG 11

99.

Thông tư hướng dẫn về đăng ký và quản lý hành nghề dịch vụ kế toán

Vụ CĐKT

 

100.

Thông tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Vụ CĐKT

 

101.

Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Vụ CĐKT

 

102.

Thông tư của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật (bao gồm cả văn bản QPPL của HĐND, UBND) (Thay thế TTLT số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014 và TTLT số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012)

Vụ HCSN

 

103.

Thông tư hướng dẫn thu lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ, cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

TCT

 

104.

Thông tư về việc ban hành Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

TCHQ

 

THÁNG 12

105.

Thông tư sửa đổi Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Cục QLBH

 

106.

Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí cưỡng chế thi hành án, kinh phí đảm bảo hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự

Vụ HCSN

 

107.

Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017

Vụ NSNN

 

108.

Thông tư hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ triển khai Đề án khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với tổ chức, cá nhân

TCT

 

109.

Thông tư hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ triển khai Đề án cơ quan thuế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thu BHXH bắt buộc của doanh nghiệp

TCT

 

B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ

THÁNG 4

1

Thông tư thay thế Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2007 hướng dẫn về miễn thuế TNCN đối với nhân viên và chuyên gia nước ngoài làm việc cho tổ chức Phi Chính phủ tại Việt Nam.

TCT

Chuyển từ năm 2015 sang

Phụ thuộc vào tiến độ QĐ của TTgCP

2

Thông tư thay thế Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009 của BTC hướng dẫn miễn thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại VP Đại điện của các tổ chức Liên hợp quốc tại VN

TCT

Chuyển từ năm 2015 sang

Phụ thuộc vào tiến độ QĐ của TTgCP

3

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 về phí quyền hoạt động viễn thông

Vụ CST

Phụ thuộc vào Đề án do Bộ Thông tin và Truyền thông gửi

THÁNG 5

4

Thông tư hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về dừng xuất cảnh đối với một số trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế

TCT

Phụ thuộc vào Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về dừng xuất cảnh đối với một số trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế

 

THÁNG 6

5

Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Cục QLCS

Phụ thuộc vào tiến độ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

6

Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn hướng dẫn Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2013/NĐ-CP.

TCT

 

THÁNG 9

7

Thông tư hướng dẫn về cơ chế tài chính của NHPT VN

Vụ TCNH

Phụ thuộc vào tiến độ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 75/2011/NĐ-CP

8

Thông tư hướng dẫn về cơ chế xử lý rủi ro của NHPT VN

Vụ TCNH

Phụ thuộc vào tiến độ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 75/2011/NĐ-CP

THÁNG 10

9

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

UBCKNN

Phụ thuộc vào tiến độ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP

10

Thông tư hướng dẫn Nghị định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

Cục QLCS

Phụ thuộc vào tiến độ ban hành Nghị định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

11

Thông tư hướng dẫn Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực phí, lệ phí

Vụ CST

 

THÁNG 11

12

Thông tư sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi (10 Thông tư)

Vụ CST

Tùy thuộc vào kiến nghị của DN, Hiệp hội, UBND.

THÁNG 12

13

Thông tư hướng dẫn Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Vụ TCNH

Phụ thuộc vào tiến độ ban hành Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

14

Thông tư hướng dẫn Nghị định về kinh doanh casino

Vụ TCNH

Phụ thuộc vào tiến độ ban hành Nghị định về kinh doanh casino

15

Thông tư hướng dẫn chi tiết Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHT giao thông đường sắt

Cục QLCS

Phụ thuộc vào tiến độ ban hành Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHT giao thông đường sắt

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2806/QĐ-BTC năm 2015 phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền

  • Số hiệu: 2806/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 29/12/2015
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Trương Chí Trung
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/12/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản