Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẨN CẤP CÁC NHIỆM VỤ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 173/QĐ-TTG NGÀY 01/02/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CÔNG BỐ DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Thông báo số 2032-TB/TU ngày 10/02/2020 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới vi rút Corona (nCoV) gây ra;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 30/TTr-SYT ngày 11/02/2020, Sở Tư pháp tại Văn bản số 93/STP-XD&KTVBQPPL ngày 12/12/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

1. Thực hiện áp dụng các biện pháp khẩn cấp về phòng chống dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản liên quan.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điều trị người mắc bệnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Thành lập Bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung.

4. Khoanh vùng, phong tỏa cách ly khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND xã Sơn Lôi, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30 tháng 01 năm 2020; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các Công điện và Công văn số 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Giao Sở Y tế chủ trì tham mưu đề xuất các biện pháp cấp bách để phòng chống, dập dịch; thành lập khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến.

3. Giao Công an tỉnh tham mưu giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch thành lập các chốt, trạm kiểm dịch, cô lập vùng dịch tại các đầu mối giao thông ra, vào vùng có dịch để kiểm soát ra, vào vùng có dịch.

4. Giao Sở Tài chính tham mưu đề xuất với UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh việc hỗ trợ, bố trí sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

5. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế, Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn một số nội dung về trình tự thực hiện các dự án, đề án bố trí đảm bảo kinh phí phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra.

6. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh nhằm khốổng chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan, báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch để xử lý kịp thời.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế (để b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- CVNCTH;
- Cổng thông tin - GTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX1
(Tr 26-b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Duy Thành