Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chương trình số 35-CTr/TU ngày 16/01/2015 của Tỉnh ủy về Chương trình làm việc năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII (nhiệm kỳ 2010 - 2015);

Căn cứ Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 158/NQ-H§ND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình công tác năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An”.

Điều 2.

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì đề án, báo cáo, dự thảo văn bản căn cứ chương trình công tác chủ động chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các phiên họp của UBND tỉnh và các buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị tốt các đề án, báo cáo, dự thảo văn bản; tổ chức thẩm định trước khi trình UBND tỉnh; định kỳ hàng quý, sáu tháng và năm báo cáo UBND tỉnh kết quả việc thực hiện chương trình công tác năm của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Xuân Đường

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2015 CỦA UBND TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An)

I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO TRÌNH TẠI PHIÊN HỌP CỦA UBND TỈNH

Ngoài các báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, công tác cải cách hành chính (do các Sở Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nội vụ chuẩn bị) và các nội dung trong chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về các nội dung sau đây:

THỜI GIAN

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHỦ TRÌ CHUẨN BỊ

PHÂN CÔNG LĐ CHỈ ĐẠO

Tháng 1

1. Quyết định ban hành quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công, phối hợp và tạo điều kiện đảm bảo cho việc rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Sở Tư pháp

Đ/c Lê Xuân Đại

2. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014 và dự kiến các chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2015 của UBND tỉnh.

Sở Tư pháp

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Chỉ thị v/v tăng cường công tác thu NSNN năm 2015

Cục Thuế tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Chỉ thị về việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi để Nghệ An đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2015

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

Tháng 2

1. Quyết định ban hành giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

Cục Thuế tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

2. Ban hành Chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2015

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

Tháng 3

1. Tình hình thực hiện kế hoạch kế hoạch phát triển KT-XH quý I, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2015.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Đề án xây dựng hệ thống trường THCS và THPT trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

3. Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày và bán trú tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

4. Đề án Kiện toàn cơ cấu, tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

5. Cho ý kiến đề án xây dựng huyện Con Cuông thành thị xã theo hướng đô thị sinh thái

UBND huyện Con Cuông

 Đ/c Huỳnh Thanh Điền

6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học Compost Maker để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ chế phẩm Biogreen xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong đất trồng rau trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2017

Sở Khoa học và Công nghệ

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

7. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đ/c Lê Xuân Đại

8. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung chi, mức chi thực hiện công tác Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tư pháp

Đ/c Lê Xuân Đại

9. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Đinh Viết Hồng

Tháng 4

1. Đánh giá kết quả thực hiện KTXH 5 năm 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Quốc phòng - An ninh cho hoạt động phòng cháy chữa cháy năm 2015 và phê duyệt ngân sách cho tiểu Dự án “Đầu tư trang bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Nghệ An từ năm 2015 đến năm 2018” theo Quyết định số 993/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Y tế

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

4. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 ban hành Quy định đánh giá xếp loại giáo viên và chính sách cho giáo viên không đáp ứng yêu cầu nhiệm

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

5. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động giáo dục, dạy nghề, y tế, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tài chính

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sở Thông tin và truyền thông

Đ/c Lê Ngọc Hoa

Tháng 5

1. Thay thế Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Xuân Đại

2. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An

Sở Công thương

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Quyết định ban hành Kế hoạch Mở thí điểm các điểm hỗ trợ cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đ/c Lê Xuân Đại

5. Quyết định ban hành quy định về trách nhiệm đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người nghiện ma tuý vào cai tự nguyện tại Trung tâm cai nghiện tự nguyện

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đ/c Lê Xuân Đại

6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND tỉnh ban hành kể từ 31/12/2014 trở về trước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tư pháp

Đ/c Lê Xuân Đại

7. Nghị quyết về việc quy định chế độ chính sách đối với giáo viên, nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

8. Chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp thay thế Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh

Sở Công thương

Đ/c Lê Ngọc Hoa

9. Quy hoạch hạ tầng Viễn thông thụ động tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Sở Thông tin và truyền thông

Đ/c Lê Ngọc Hoa

10. Xây dựng và ban hành Bộ đơn giá phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo hướng dẫn của Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT (thay thế Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND.ĐC ngày 23/11/2011 của UBND tỉnh Nghệ An)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

11. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

12. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức phụ cấp cho cán bộ lâm nghiệp cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn xã

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ

Đ/c Hoàng Viết Đường

13. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Hoàng Viết Đường

Tháng 6

1. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Tình hình thực hiện XDCB 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

3. Sửa đổi Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển; trình tự và thủ tục đánh giá; khen thưởng, kỷ luật; chế độ thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Thanh tra tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

5. Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Thanh tra tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

6. Đề án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020”.

Sở Khoa học và Công nghệ

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

7. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vinh năm 2015 - 2030 (sau điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030 tính đến 2050)

UBND thành phố Vinh

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

8. Phương án giá dịch vụ thoát nước thải tại Khu B và Khu C Khu công nghiệp Nam Cấm

Sở Xây dựng

Đ/c Lê Ngọc Hoa

Tháng 7

1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Sửa đổi, bổ sung Quyết định 03/2007/QĐ-UBND ngày 17/01/2007 của UBND tỉnh về quy định danh hiệu thi đua Chủ nhiệm HTX giỏi

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Phê duyệt phương án tổng thể về giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Công an tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, phương hướng năm học 2015-2016

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

5. Đề án nghiên cứu, sưu tầm, phục chế, bảo quản tài liệu hiện vật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

6. Đề án phát triển trung tâm y tế kỹ thuật cao vùng Bắc Trung Bộ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 - 2020

Sở Y tế

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

7. Quy định mức đất và chế độ quản lý việc sử dụng đất vào mục đích đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

8. Quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

9. Quy hoạch chế biến nông lâm sản chủ yếu tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Đinh Viết Hồng

Tháng 8

1. Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Đề án phát triển y tế miền Tây tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2020

Sở Y tế

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

5. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

6. Quyết định về việc trích ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí sự nghiệp giao thông và hỗ trợ đầu tư phát triển giao thông nông thôn hàng năm trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông Vận tải

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

7. Chương trình Khuyến công tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Sở Công thương

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

8. Sửa đổi Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở KH&CN tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

9. Rà soát, sửa đổi bổ sung Quy trình thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh (đối với dự án 100% vốn của nhà đầu tư) theo Nghị quyết 43 của Chính phủ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Lê Ngọc Hoa

Tháng 9

1. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 9 tháng, nhiệm vụ giải pháp quý IV năm 2015

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Tình hình thực hiện XDCB 9 tháng, nhiệm vụ giải pháp quý IV năm 2015 gắn với điều chỉnh kế hoạch XDCB năm 2015

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

3. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

4. Quyết định Ban hành chương trình cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đ/c Lê Xuân Đại

5. Xây dựng Đề án chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng, tích đống tại UBND các huyện, thành, thị giai đoạn 2015 - 2020

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Xuân Đại

6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Nghị quyết số 167/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh)

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

7. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí cấp giấy phép xây dựng (thay thế Nghị quyết số 166/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An)

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

8. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh (thay thế Nghị quyết số 221/2008/NQ-HĐND ngày 18/6/2008 của HĐND tỉnh về lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh)

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

9. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

10. Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến 2030

Sở Y tế

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

11. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Vinh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

12. Đề án thành lập Trung tâm bảo tồn và phát huy di tích danh thắng trên cơ sở nâng cấp Ban Quản lý Di tích - Danh thắng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

13. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

14. Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020

Sở Công thương

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

15. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 03/9/2013 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý Đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

16. Sửa đổi Quyết định số 101/2003/QĐ-UBND ngày 27/11/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Nghệ An

Sở Khoa học và Công nghệ

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

17. Xây dựng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Tháng 10

1. Quyết định ban hành quy định xử lý kỷ luật cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Xuân Đại

2. Đề án nâng cao hiệu lực công tác Quản lý thị trường giai đoạn 2016-2020

Sở Công thương

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí thẩm định cấp phép vật liệu nổ công nghiệp (thay thế Nghị quyết số 165/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006)

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá, lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài nguyên đất đai, phí hộ tịch, phí đấu giá; phí cầu treo, phí qua phà, qua đò, qua Âu vòm cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Thay thế Nghị quyết số 183/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của HĐND tỉnh)

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

5. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Nghị quyết số 308/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của HĐND tỉnh)

Sở Tài chính

Đ/c Lê Xuân Đại

6. Quyết định về kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của UBND tỉnh ban hành kể từ 31/12/2014 trở về trước trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Đ/c Lê Xuân Đại

7. Đề án xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm Nghệ An

Sở Công thương

Đ/c Lê Xuân Đại

8. Duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn hệ thống di tích và phát triển kinh tế di sản tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

9. Quyết định Ban hành chương trình Phòng, chống Mại dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

10. Sửa đổi bổ sung Quyết định số 109/2009/QĐ-UBND về quản lý đầu tư xây dựng công trình và đấu thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

11. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

12. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020).

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

13. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển rừng nguyên liệu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Hoàng Viết Đường

Tháng 11

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015, Kế hoạch năm 2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Đánh giá kết quả xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế đối ngoại năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Lê Ngọc Hoa

3. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014

Sở Tài chính

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Hoàng Viết Đường

5. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015

Sở Tài chính

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Hoàng Viết Đường

6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2016 và ổn định đến năm 2020

Sở Tài chính

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Hoàng Viết Đường

7. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Thanh tra tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

8. Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Thanh tra tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

9. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy sản tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Đinh Viết Hồng

Tháng 12

1. Đề án Thông tin đối ngoại giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Thông tin và truyền thông

Đ/c Lê Ngọc Hoa

2. Đề án nâng cao năng lực truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2020

Sở Y tế

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

3. Đề án phát triển công nghiệp dược tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Y tế

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

4. Giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Xây dựng

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

5. Xây dựng Bộ đơn giá xây dựng công trình (Phần lắp đặt, phần xây dựng và phần khảo sát)

Sở Xây dựng

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN DO CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH TRỰC TIẾP LÀM VIỆC VỚI CÁC NGÀNH, ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG LĐ CHỈ ĐẠO

PHÂN CÔNG CHỦ TRÌ CHUẨN BỊ

Tháng 1

1. Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Ất Mùi 2015

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Lê Ngọc Hoa

2. Họp Ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền tỉnh đánh giá hoạt động năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Xuân Đại

Tháng 2

1. Xây dựng quy hoạch hệ thống đồn, trạm Biên phòng đến năm 2020

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

2. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh Nghệ An năm 2015

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/ 2/2015)

Sở Y tế

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

4. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Giao thông Vận tải

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

5. Đề án thành lập Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông

Sở Giao thông Vận tải

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Tháng 3

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vinh từ năm 2015 - 2020

UBND thành phố Vinh

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2015

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Sơ kết Kế hoạch 678/KHLN-UBND ngày 24/10/2014 của BCH Bộ đội Biên phòng và UBND huyện Quế Phong “về việc phối hợp giải quyết tình hình phức tạp hoạt động tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Quế Phong - Nghệ An; Sầm Tớ - Mường Quắn - Hủa Phăn - Lào”

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Đánh giá chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014

Liên đoàn Lao động tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

5. Họp Ban chỉ đạo của tỉnh để tổng kết thực hiện Chương trình quốc gia về ATLĐ, VSLĐ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đ/c Lê Xuân Đại

6. Hội nghị Tổng kết công tác Xuất khẩu lao động năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đ/c Lê Xuân Đại

7. Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đ/c Lê Xuân Đại

8. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2015

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Xuân Đại

9. Báo cáo kết quả thi tuyển công chức

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Xuân Đại

10. Xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú lần thứ 8 - năm 2015

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

11. Làm việc về dự án phát triển đô thị Vinh

UBND thành phố Vinh

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

12. Kế hoạch thực hiện cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Đinh Viết Hồng

13. Hội nghị Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Đ/c Lê Ngọc Hoa

14 Đề án Triển khai nhiệm vụ thu thập số liệu nghề khai thác thủy sản giai đoạn 2015-2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Đinh Viết Hồng

Tháng 4

1. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo

Sở Y tế

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

2. Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án xã hội hóa công tác y tế (2009 - 2014)

Sở Y tế

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

3. Kế hoạch phân luồng, hướng nghiệp, dạy nghề học sinh sau THCS và THPT trên địa bàn Nghệ An đến năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

4. Nghe và cho ý kiến để trình phiên họp UBND tỉnh về việc Xây dựng và ban hành Bộ đơn giá phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo hướng dẫn của Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT (thay thế Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND.ĐC ngày 23/11/2011 của UBND tỉnh Nghệ An)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

Tháng 5

1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2016

Sở Nội vụ

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Lê Xuân Đại

2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội năm 2016

Sở Nội vụ

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

3. Quyết định ban hành Kế hoạch Mở thí điểm các điểm hỗ trợ cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Làm việc về báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Đề án xây dựng Đài PT-TH Nghệ An phát triển ngang tầm Đài PT-TH khu vực

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

5. Tổ chức Lễ hội Làng Sen - Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

6. Xét thưởng và trao giải Văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ V

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

7. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 47 -NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

Sở Y tế

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

8. Quyết định ban hành Quy định quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Công thương

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

9. Làm việc để giải quyết một số vướng mắc liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường

UBND thành phố Vinh

Đ/c Đinh Viết Hồng

Tháng 6

1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 17/01/2007 của UBND tỉnh về quy định danh hiệu thi đua Chủ nhiệm HTX giỏi

Sở Nội vụ

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

2. Đề án mô hình chợ vệ sinh an toàn thực phẩm

Sở Công thương

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Hội nghị tuyên dương Người nộp thuế 2014

Cục Thuế tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Xuân Đại

5. Làm việc về dự án phát triển đô thị Vinh

UBND thành phố Vinh

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

6. Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (Đoàn liên ngành)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

7. Ban hành Quyết định quy định về định mức sưu tầm hiện vật bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

8. Quyết định thay thế Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 23/02/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân cấp cấp giấy phép của Cảng, bến và đăng ký phương tiện thủy nội địa trên địa bàn

Sở Giao thông Vận tải

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

9. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 78/2012/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra Sở GTVT Nghệ An

Sở Giao thông Vận tải

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

10. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 21/2/2014 về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Giao thông Vận tải

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

11. Nghe và cho ý kiến để trình phiên họp UBND tỉnh về Quy định mức đất và chế độ quản lý việc sử dụng đất vào mục đích đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

12. Hội nghị Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Đ/c Lê Ngọc Hoa

13. Nghe và cho ý kiến để trình phiên họp UBND tỉnh về Quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

14. Ngày Môi trường thế giới (05/6/2014)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

15. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển vùng chè công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, phân vùng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến chè trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Đinh Viết Hồng

16. Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2015 - 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Đinh Viết Hồng

Tháng 7

1. Tổ chức đoàn Xúc tiến đầu tư của Tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Lê Ngọc Hoa

2. Quy hoạch đường gom đầu nối đường nhánh các QL1, QL1 đoạn tránh thành phố Vinh, QL7, QL15, QL46, QL46B, QL48, QL48B, QL48C và đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Sở Giao thông Vận tải

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

3. Chủ trì, phối hợp tổ chức đối thoại với doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Họp BCĐ đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh 6 tháng đầu năm

Sở Nội vụ

Đ/c Lê Xuân Đại

5. Hội nghị sơ kết công tác Phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2014

Sở Tư pháp

Đ/c Lê Xuân Đại

6. Quyết định Ban hành chương trình cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đ/c Lê Xuân Đại

7. Chương trình hành động của tỉnh Nghệ An triển khai Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng Khóa X về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên WTO

Sở Công Thương

Đ/c Lê Ngọc Hoa

8. Quyết định ban hành Quy định tạm thời về quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Công Thương

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

9. Thông qua kế hoạch đào tạo các lớp thể thao nghiệp dư tại các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

10. Tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000 - 2015

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

11. Quy định sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị không vì mục đích giao thông

Sở Giao thông Vận tải

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

12. Sửa đổi Quyết định số 87/2010/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Giao thông Vận tải

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

13. Đề án Nâng cao năng lực quản lý Chất lượng, An toàn thực phẩm nông lâm thủy sản & Muối tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Đinh Viết Hồng

14. Đề án tổ chức sản xuất lúa chất lượng cao giai đoạn 2015 - 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Đinh Viết Hồng

15. Đề án sản xuất cây ngô giai đoạn 2015 - 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Đinh Viết Hồng

Tháng 8

1. Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Lao động - TB và XH

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đ/c Lê Xuân Đại

2. Tổng kết và trao giải 02 cuộc thi viết:

+ “Tìm hiểu hiến pháp 2013”;

+ “Gương sáng thanh, thiếu niên chấp hành pháp luật”.

Sở Tư pháp

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Tổng kết thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tư pháp

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Tổ chức Liên hoan Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh 2015.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

5. Tổng kết 5 năm kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và vinh danh nghệ nhân ưu tú lần thứ nhất

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

6. Sơ kết 3 năm thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã

Sở Y tế

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

7. Đáng giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 08/5/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “dồn điền đổi thửa”

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

8. Đề án sản xuất rau an toàn giai đoạn 2015 - 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Đinh Viết Hồng

9. Đề án phát triển NTTS trên các hồ chứa thủy lợi, thủy điện tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Đinh Viết Hồng

10. Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Đinh Viết Hồng

Tháng 9

1. Phê duyệt Đề án phát triển du lịch miền Tây Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

2. Quyết định Ban hành chương trình Phòng, chống Mại dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

3. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh

Sở Công Thương

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

4. Làm việc về dự án phát triển đô thị Vinh

UBND thành phố Vinh

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

5. Tổ chức Lễ và các hoạt động kỷ niệm 85 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

6. Kết quả 03 năm thực hiện Dự án Quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Nghệ An

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

7. Quy hoạch phát triển cây ăn quả có múi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Đinh Viết Hồng

Tháng 10

1. Chủ trì, phối hợp tổ chức kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Hoàng Viết Đường

2. Điều chỉnh Quy hoạch xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, có tính đến năm 2025

Sở Công Thương

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 05/7/2011 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn công đức ở các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

5. Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 12/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ gắn với tổng kết 8 năm thực hiện quyết định số 01/2007/QĐ-UBND.VX về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

6. Ban hành Quyết định v/v quy định số lượng, quy trình xét chọn đơn vị quản lý, chi trả phụ cấp đối với cô đỡ, nhân viên y tế thôn bản

Sở Y tế

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

7. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

8. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020).

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

9. Điều tra, khảo sát lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2025

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Hoàng Viết Đường

Tháng 11

1. Sơ kết, tổng kết Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác PCTP và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015”

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

2. Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện 03 Đề án: “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011-2015; “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh từ năm 2011-2015”; “Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2009 đến năm 2015”

Sở Tư pháp

Đ/c Lê Xuân Đại

3. Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Làm việc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, báo cáo nhiệm vụ Đài PT-TH năm 2016

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

5. Duyệt kế hoạch tổng kết Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2011 - 2015 được phê duyệt tại Quyết định số 3216/QĐ-UBND.VX ngày 16/8/2011.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

6. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An

Sở Giao thông Vận tải

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Tháng 12

1. Họp BCĐ đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh năm 2015

Sở Nội vụ

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Đ/c Lê Xuân Đại

2. Hội thảo tổng kết đánh giá kết quả bồi dưỡng doanh nhân tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2015, phương hướng năm 2016 và những năm tiếp theo

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Hoàng Viết Đường

3. Sơ kết Đề án “Phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động truyền đạo tin lành trái pháp luật ở khu vực biên giới phía Tây Nghệ An giai đoạn 2010 - 2015 và những năm tiếp theo”

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

4. Sơ kết Đề án “Phòng chống tác động của địch, đối tượng liên quan đến việc di cư trái phép của đồng bào Mông ở KVBG phía Tây Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo”

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

5. Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL năm 2015

Sở Tư pháp

Đ/c Lê Xuân Đại

6. Tổ chức sơ kết công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Đ/c Lê Xuân Đại

7. Làm việc về dự án phát triển đô thị Vinh

UBND thành phố Vinh

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

8. Nghe và cho ý kiến về Dự thảo lần 1 Quy hoạch tổng thể thủy lợi tỉnh Nghệ An đến năm 2025 và định hướng đến 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Đinh Viết Hồng

9. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN