Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DÂN TỘC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 03/TTr-BDT ngày 09 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa được công bố tại Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DÂN TỘC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (Mã số thủ tục hành chính: UBA-KHA-254487):

- Một quy trình thực hiện liên thông từ Ủy ban nhân dân cấp xã đến Ủy ban nhân dân tỉnh (mã số quy trình: UBK-KHA-254487).

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 của năm bình chọn.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày làm việc)

1. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại UBND cấp xã kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

05 ngày

UBND cấp xã

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018. Hồ sơ được tiếp nhận và cập nhật vào https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018;

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5 ngày

Bước 2

Xử lý hồ sơ

Công chức UBND cấp xã

Tổng hợp hồ sơ và tham mưu tổ chức cuộc họp với các ban, ngành liên quan của xã kiểm tra đề nghị công nhận người có uy tín

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Giấy mời họp đã được Lãnh đạo UBND cấp xã ký.

01 ngày

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ

Đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an, các tổ chức đoàn thể cấp xã

Kiểm tra hồ sơ đề nghị của thôn theo tiêu chí, điều kiện bình chọn người có uy tín quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Biên bản kiểm tra.

0,5 ngày

Bước 4

Lập hồ sơ

Công chức UBND cấp xã

Xem xét, tổng hợp hồ sơ, dự thảo văn bản kèm biên bản và hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp xã

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Dự thảo văn bản đề nghị kèm theo danh sách.

- Biên bản kiểm tra (theo Mẫu số 03 tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg) hoặc hồ sơ đã tiếp nhận và thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (theo Mẫu số 03 tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP).

1,5 ngày

Bước 5

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt văn bản

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách.

- Biên bản kiểm tra (theo Mẫu số 03 tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg).

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

01 ngày

Bước 6

Vào số, đóng dấu và chuyển hồ sơ đến UBND cấp huyện

Văn thư/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Phát hành văn bản và chuyển hồ sơ đến UBND cấp huyện

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách.

- Biên bản kiểm tra (theo Mẫu số 03 tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg).

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trường hợp từ chối).

0,5 ngày

2. Thời gian giải quyết tại UBND cấp huyện kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

05 ngày

UBND cấp huyện

Bước 7

Tiếp nhận và phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

Phân công xử lý

Hồ sơ nhận từ UBND cấp xã:

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách.

- Biên bản kiểm tra (theo Mẫu số 03 tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg).

0,5 ngày

Bước 8

Tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ

Công chức của phòng chuyên môn

Tổng hợp, xem xét hồ sơ, dự thảo văn bản đề nghị kèm bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã hoặc thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, nêu rõ lý do

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu:

+ Hồ sơ nhận từ UBND cấp xã.

+ Dự thảo văn bản đề nghị kèm danh sách (theo Mẫu số 04 tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 03/3/2018).

+ Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã.

- Dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, nêu rõ lý do đối với hồ sơ không đạt yêu cầu.

02 ngày

Bước 9

Kiểm tra và duyệt hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

Cho ý kiến phê duyệt hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

- Hồ sơ nhận từ UBND cấp xã.

- Dự thảo văn bản đề nghị kèm danh sách (theo Mẫu số 04 tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 03/3/2018).

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã.

- Hoặc dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trường hợp từ chối).

01 ngày

Bước 10

Xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét và ký duyệt văn bản

- Hồ sơ nhận từ UBND cấp xã.

- Văn bản đề nghị kèm danh sách (theo Mẫu số 04 tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 03/3/2018).

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã.

- Hoặc thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trường hợp từ chối).

01 ngày

 

Bước 11

Vào số, đóng dấu và chuyển hồ sơ đến Ban Dân tộc tỉnh

Văn thư/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Phát hành văn bản và chuyển hồ sơ

- Hồ sơ nhận từ UBND cấp xã.

- Văn bản đề nghị kèm danh sách (theo Mẫu số 04 tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 03/3/2018).

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã.

- Hoặc thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trường hợp từ chối).

0,5 ngày

3. Thời gian quy trình giải quyết tại Ban Dân tộc tỉnh kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

03 ngày

Ban Dân tộc tỉnh

Bước 12

Tiếp nhận và phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ nhận từ UBND cấp huyện:

- Văn bản đề nghị kèm danh sách (theo Mẫu số 04 tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 03/3/2018).

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã.

0,5 ngày

Bước 13

Tổng hợp, thống nhất với cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ

Công chức và Trưởng phòng chuyên môn của Ban Dân tộc;

Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành chức năng liên quan

Tổng hợp hồ sơ và tham mưu văn bản lấy ý kiến hoặc tổ chức cuộc họp với Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị liên quan để kiểm tra đề nghị công nhận người có uy tín.

Tổng hợp ý kiến và dự thảo văn bản kèm hồ sơ trình Lãnh đạo phòng.

 

- Hồ sơ nhận từ UBND cấp huyện.

- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành chức năng liên quan.

- Dự thảo tờ trình, danh sách đề nghị công nhận người có uy tín (theo Mẫu số 04 tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 03/3/2018).

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện.

- Dự thảo quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

- Hoặc dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, nêu rõ lý do (nếu không đủ điều kiện).

01 ngày

Bước 14

Kiểm tra và duyệt hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

Cho ý kiến phê duyệt hồ sơ và trình Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh

- Hồ sơ nhận từ UBND cấp huyện.

- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành chức năng liên quan.

- Dự thảo tờ trình, danh sách đề nghị công nhận người có uy tín (theo Mẫu số 04 tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 03/3/2018).

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện.

- Dự thảo quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

0,5 ngày

 

 

 

 

- Hoặc dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, nêu rõ lý do (nếu không đủ điều kiện).

 

Bước 15

Xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh

Xem xét và ký duyệt văn bản

- Hồ sơ nhận từ UBND cấp huyện.

- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành chức năng liên quan.

- Tờ trình, danh sách đề nghị công nhận người có uy tín (theo Mẫu số 04 tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 03/3/2018).

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện.

- Dự thảo quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

- Hoặc thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, nêu rõ lý do (nếu không đủ điều kiện).

0,5 ngày

Bước 16

Vào số, đóng dấu và chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh

Văn thư/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Phát hành văn bản và chuyển hồ sơ

- Hồ sơ nhận từ UBND cấp huyện.

- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành chức năng liên quan.

- Tờ trình, danh sách đề nghị công nhận người có uy tín (theo Mẫu số 04 tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 03/3/2018).

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện.

0,5 ngày

 

 

 

 

 

- Dự thảo quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

- Hoặc thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, nêu rõ lý do (nếu không đủ điều kiện).

 

4. Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1,5 ngày

(phê duyệt trước ngày 15/12 của năm bình chọn)

UBND tỉnh

Bước 17

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh

- Tờ trình, danh sách đề nghị công nhận người có uy tín (theo Mẫu số 04 tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 03/3/2018).

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện.

- Dự thảo quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

0,25 ngày

Bước 18

Xem xét hồ sơ

Công chức được Văn phòng UBND tỉnh giao

Xem xét và có ý kiến về hồ sơ

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Dự thảo quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh hoặc dự thảo văn bản thông báo không đủ điều kiện, nêu rõ lý do.

0,25 ngày

Bước 19

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét và có ý kiến về hồ sơ

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Dự thảo quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh hoặc dự thảo văn bản thông báo không đủ điều kiện, nêu rõ lý do.

0,25 ngày

Bước 20

Xem xét, duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Duyệt hồ sơ

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Dự thảo quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh hoặc dự thảo văn bản thông báo không đủ điều kiện, nêu rõ lý do.

0,25 ngày

Bước 21

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND tỉnh

Ký duyệt hồ sơ

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh hoặc thông báo không đủ điều kiện, nêu rõ lý do.

0,25 ngày

Bước 22

Phát hành và chuyển trả kết quả

Văn thư/Bộ tiếp nhận và trả kết quả

Vào số, đóng dấu phát hành văn bản và trả kết quả, hồ sơ cho Ban Dân tộc tỉnh

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh hoặc thông báo không đủ điều kiện, nêu rõ lý do.

0,25 ngày

Ban Dân tộc

Bước 23

Trả kết quả cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Chuyển trả kết quả cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh hoặc thông báo không đủ điều kiện, nêu rõ lý do

0,5 ngày

UBND cấp xã

Bước 24

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Chuyển trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh hoặc thông báo không đủ điều kiện, nêu rõ lý do

 

Hồ sơ được lưu trữ tại từng cơ quan theo quy định của pháp luật

II. Thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (Mã số thủ tục hành chính: UBA-KHA-254488):

- Một quy trình thực hiện liên thông từ Ủy ban nhân dân cấp xã đến Ủy ban nhân dân tỉnh (mã số quy trình: UBK-KHA-254488).

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc

thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày làm việc)

1. Thời gian giải quyết tại UBND cấp xã kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

05 ngày

UBND cấp xã

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018. Hồ sơ được tiếp nhận và cập nhật vào https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5 ngày

Bước 2

Xử lý hồ sơ

Công chức UBND cấp xã

Tổng hợp hồ sơ và tham mưu tổ chức cuộc họp với các ban, ngành liên quan của xã để kiểm tra đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Giấy mời họp đã được Lãnh đạo UBND cấp xã ký.

01 ngày

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ

Đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an, các tổ chức đoàn thể cấp xã

Kiểm tra hồ sơ đề nghị của thôn về các trường hợp đưa ra khỏi danh sách người có uy tín theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Biên bản kiểm tra (theo Mẫu số 07 tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg).

0,5 ngày

Bước 4

Lập hồ sơ

Công chức UBND cấp xã

Xem xét, tổng hợp hồ sơ, dự thảo văn bản đề nghị kèm theo danh sách và biên bản hoặc dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo UBND cấp xã

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Dự thảo văn bản đề nghị kèm theo danh sách.

- Biên bản kiểm tra (theo Mẫu số 07 tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg).

- Hoặc thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (theo Mẫu số 03 tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP).

1,5 ngày

Bước 5

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt văn bản

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách.

- Biên bản kiểm tra (theo Mẫu số 07 tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg).

- Hoặc thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

01 ngày

Bước 6

Vào số, đóng dấu và chuyển hồ sơ đến UBND cấp huyện

Văn thư/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Vào số, đóng dấu văn bản và chuyển hồ sơ đến UBND cấp huyện

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách.

- Biên bản kiểm tra (theo Mẫu số 07 tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg).

- Hoặc thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trường hợp từ chối).

0,5 ngày

2. Thời gian giải quyết tại UBND cấp huyện kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

05 ngày

UBND cấp huyện

Bước 7

Tiếp nhận và phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

Phân công xử lý

Hồ sơ nhận từ UBND cấp xã:

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách.

- Biên bản kiểm tra (theo Mẫu số 07 tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg).

0,5 ngày

Bước 8

Tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ

Công chức của phòng chuyên môn

Xem xét, tổng hợp hồ sơ, dự thảo văn bản đề nghị danh sách kèm bản tổng hợp hoặc dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ và hồ sơ trình lãnh đạo phòng

- Hồ sơ nhận từ UBND cấp xã.

- Dự thảo văn bản đề nghị kèm danh sách.

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã.

 - Hoặc dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

02 ngày

Bước 9

Kiểm tra và duyệt hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

Cho ý kiến phê duyệt hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

- Hồ sơ nhận từ UBND cấp xã.

- Dự thảo văn bản đề nghị kèm danh sách.

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã.

- Dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trường hợp từ chối).

01 ngày

Bước 10

Xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét và ký duyệt văn bản

- Hồ sơ nhận từ UBND cấp xã.

- Dự thảo văn bản đề nghị kèm danh sách.

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã.

- Dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trường hợp từ chối).

01 ngày

Bước 11

Vào số, đóng dấu và chuyển hồ sơ đến Ban Dân tộc tỉnh

Văn thư/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Phát hành văn bản và chuyển hồ sơ đến Ban Dân tộc

- Hồ sơ nhận từ UBND cấp xã.

- Văn bản đề nghị kèm danh sách.

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã.

- Hoặc thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trường hợp từ chối).

0,5 ngày

3. Thời gian giải quyết tại Ban Dân tộc tỉnh kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

03 ngày

Ban Dân tộc tỉnh

Bước 12

Tiếp nhận và phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ nhận từ UBND cấp huyện:

- Văn bản đề nghị kèm danh sách.

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã.

0,5 ngày

Bước 13

Tổng hợp, thống nhất với cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ

Công chức và Trưởng phòng chuyên môn của Ban Dân tộc;

Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành chức năng liên quan.

Tổng hợp hồ sơ và tham mưu văn bản lấy ý kiến hoặc tổ chức cuộc họp với Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị liên quan để kiểm tra đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín.

Tổng hợp ý kiến và dự thảo văn bản kèm hồ sơ trình lãnh đạo phòng.

 

- Hồ sơ nhận từ UBND cấp huyện.

- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành chức năng liên quan.

- Dự thảo tờ trình kèm danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín.

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện.

- Dự thảo quyết định của UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

- Hoặc dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, nêu rõ lý do (nếu không thuộc trường hợp phải đưa ra khỏi danh sách người có uy tín).

01 ngày

Bước 14

Kiểm tra và duyệt hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

Cho ý kiến phê duyệt hồ sơ và trình Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh

- Hồ sơ nhận từ UBND cấp huyện.

- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành chức năng liên quan.

- Dự thảo tờ trình kèm danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín.

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện.

0,5 ngày

 

 

 

 

- Dự thảo quyết định của UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

- Hoặc dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, nêu rõ lý do (nếu không thuộc trường hợp phải đưa ra khỏi danh sách người có uy tín).

 

Bước 15

Xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh

Xem xét và ký duyệt văn bản

- Hồ sơ nhận từ UBND cấp huyện.

- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành chức năng liên quan.

- Dự thảo tờ trình kèm danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín.

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện.

- Dự thảo quyết định của UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

- Dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, nêu rõ lý do (nếu không thuộc trường hợp phải đưa ra khỏi danh sách người có uy tín).

0,5 ngày

Bước 16

Vào số, đóng dấu và chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh

Văn thư/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Phát hành văn bản và chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh

- Hồ sơ nhận từ UBND cấp huyện.

- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành chức năng liên quan.

- Tờ trình kèm danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín.

0,5 ngày

 

 

 

 

 

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện.

- Dự thảo quyết định của UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

- Dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, nêu rõ lý do (nếu không thuộc trường hợp phải đưa ra khỏi danh sách người có uy tín).

 

4. Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1,5 ngày

UBND tỉnh

Bước 17

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh

- Tờ trình kèm danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín.

- Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện.

- Dự thảo quyết định của UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

0,25 ngày

Bước 18

Xem xét hồ sơ

Công chức được Văn phòng UBND tỉnh giao

Xem xét và có ý kiến về hồ sơ

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Dự thảo quyết định của UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh hoặc dự thảo văn bản thông báo không đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh, nêu rõ lý do.

0,25 ngày

Bước 19

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét và có ý kiến về hồ sơ

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Dự thảo quyết định của UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh hoặc dự thảo văn bản thông báo không đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh, nêu rõ lý do.

0,25 ngày

Bước 20

Xem xét, duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Duyệt hồ sơ

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Dự thảo quyết định của UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh hoặc dự thảo văn bản thông báo không đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh, nêu rõ lý do.

0,25 ngày

Bước 21

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND tỉnh

Ký duyệt hồ sơ

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Quyết định của UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh hoặc thông báo không đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh, nêu rõ lý do.

0,25 ngày

Bước 22

Phát hành và chuyển trả kết quả

Văn thư/Bộ tiếp nhận và trả kết quả

Vào số, đóng dấu phát hành văn bản và chuyển trả kết quả, hồ sơ cho Ban Dân tộc tỉnh

- Hồ sơ đã tiếp nhận.

- Quyết định của UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh hoặc thông báo không đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh, nêu rõ lý do.

0,25 ngày

Ban Dân tộc

Bước 23

Trả kết quả cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Chuyển trả kết quả cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quyết định của UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh hoặc thông báo không đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh, nêu rõ lý do

0,5 ngày

UBND cấp xã

Bước 24

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Chuyển trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân

Quyết định của UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh hoặc thông báo không đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh, nêu rõ lý do

 

Hồ sơ được lưu trữ tại từng cơ quan theo quy định của pháp luật