Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 309/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP XÃ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tại Tờ trình số 31/TTr-BDT ngày 20 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Ủy ban Dân tộc;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Ban Dân vân Tỉnh ủy;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TT PVHCC, TT TH-CB,
- Lưu: VT, KSTT, K1, HCTC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP XÃ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày làm việc)

Thời gian giải quyết TTHC của từng cơ quan (ngày làm việc)

Trình tự các bước thực hiện TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

75 ngày

20 ngày

Bước 1. UBND cấp xã

Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 17/6/2019

1.1. Công chức Văn hóa - xã hội giải quyết: 18 ngày.

1.2. Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt: 01 ngày.

1.3. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến bộ phận một cửa cấp huyện: 01 ngày.

10 ngày

Bước 2. UBND cấp huyện

2.1. Bộ phận một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Dân tộc (đối với những nơi không có Phòng Dân tộc thì chuyển cho Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện): 0,5 ngày.

2.2. Lãnh đạo Phòng Dân tộc (đối với những nơi không có Phòng Dân tộc thì lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện) phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.3. Chuyên viên giải quyết: 06 ngày.

2.4. Lãnh đạo Phòng Dân tộc (đối với những nơi không có Phòng Dân tộc thì lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện) thông qua kết quả: 01 ngày.

2.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 01 ngày.

2.6. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa của Ban Dân tộc tỉnh: 01 ngày.

04 ngày

Bước 3. Ban Dân tộc tỉnh

3.1. Bộ phận Một cửa của Ban Dân tộc tỉnh tiếp nhận và chuyển cho Phòng Chính sách của Ban Dân tộc: 0,5 ngày.

3.2. Lãnh đạo Phòng Chính sách phân công thụ lý: 0,25 ngày.

3.3. Chuyên viên giải quyết (tổng hợp, kiểm tra, rà soát, đề nghị thành lập hội đồng thẩm định): 02 ngày.

3.4. Lãnh đạo Phòng Chính sách thông qua kết quả: 0,25 ngày.

3.5. Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh ký duyệt: 0,5 ngày.

3.6. Văn thư vào sổ gửi Giấy mời đến các thành viên trong Hội đồng thẩm định gồm: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 0,5 ngày.

05 ngày

Bước 4. Hội đồng thẩm định tiến hành kiểm tra, rà soát. (Hội đồng thẩm định đi kiểm tra thực tế tại các huyện)

02 ngày

Bước 5. Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp giải quyết

5.1. Chuyên viên Phòng Chính sách tổng hợp giải quyết: 01 ngày.

5.2. Lãnh đạo Phòng Chính sách thông qua kết quả: 0,25 ngày.

5.3. Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh ký duyệt: 0,25 ngày.

5.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày.

04 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản và gửi trình Ủy Ban Dân tộc.

Không xác định

Bước 7. Ủy ban Dân tộc xem xét, giải quyết, trình Thủ tướng Chính phủ.

Không xác định

Bước 8. Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký duyệt theo thẩm quyền và chuyển kết quả về UBND tỉnh.

0,5 ngày

Bước 9. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Ban Dân tộc tỉnh để Ban Dân tộc tỉnh chuyển đến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

15 ngày

05 ngày

Bước 1. UBND cấp xã

Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 17/6/2019

1.1. Công chức Văn hóa - xã hội giải quyết: 3,5 ngày.

1.2. Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt: 0,5 ngày.

1.3. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến bộ phận một cửa cấp huyện: 01 ngày.

05 ngày

Bước 2. UBND cấp huyện

2.1. Bộ phận một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Dân tộc (đối với những nơi không có Phòng Dân tộc thì chuyển cho Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện): 0,5 ngày.

2.2. Lãnh đạo Phòng Dân tộc (đối với những nơi không có Phòng Dân tộc thì lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện) phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.3. Chuyên viên giải quyết: 02 ngày.

2.4. Lãnh đạo Phòng Dân tộc (đối với những nơi không có Phòng Dân tộc thì lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện) thông qua kết quả: 01 ngày.

2.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 0,5 ngày.

2.6. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa của Ban Dân tộc tỉnh: 0,5 ngày

02 ngày

Bước 3. Ban Dân tộc tỉnh

3.1. Bộ phận Một cửa của Ban Dân tộc tỉnh tiếp nhận và chuyển cho Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh: 0,25 ngày.

3.2. Lãnh đạo Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh phân công thụ lý: 0,25 ngày.

3.3. Chuyên viên giải quyết (tổng hợp, kiểm tra, rà soát, tham mưu ban hành văn bản đề nghị tham gia góp ý kiến): 0,75 ngày.

3.4. Lãnh đạo Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh thông qua kết quả: 0,25 ngày.

3.5. Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh ký duyệt: 0,25 ngày.

3.6. Văn thư vào sổ, chuyển văn bản đề nghị tham gia góp ý kiến đến các cơ quan liên quan: Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 0,25 ngày.

01 ngày

Bước 4: Công an tỉnh, Mặt trận tổ quốc Việt nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia góp ý kiến.

01 ngày

Bước 5. Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp, giải quyết

5.1. Chuyên viên Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp, giải quyết: 0,25 ngày.

5.2. Lãnh đạo Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh thông qua kết quả: 0,25 ngày.

5.3. Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh ký duyệt: 0,25 ngày.

5.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,25 ngày.

01 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản; chuyển trả kết quả cho Ban Dân tộc tỉnh và gửi cho Ủy ban Dân tộc để tổng hợp.

3

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

15 ngày và hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 của năm bình chọn

05 ngày

Bước 1. UBND cấp xã

Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 17/6/2019

1.1. Công chức Văn hóa - xã hội giải quyết: 3,5 ngày.

1.2. Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt: 0,5 ngày.

1.3. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa cấp huyện: 01 ngày.

05 ngày

Bước 2. UBND cấp huyện

2.1. Bộ phận một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Dân tộc (đối với những nơi không có Phòng Dân tộc thì chuyển cho Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện): 0,5 ngày.

2.2. Lãnh đạo Phòng Dân tộc (đối với những nơi không có Phòng Dân tộc thì lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện) phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.3. Chuyên viên giải quyết: 02 ngày.

2.4. Lãnh đạo Phòng Dân tộc (đối với những nơi không có Phòng Dân tộc thì lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện) thông qua kết quả: 01 ngày.

2.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 0,5 ngày.

2.6. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa của Ban Dân tộc tỉnh: 0,5 ngày.

02 ngày

Bước 3. Ban Dân tộc tỉnh

3.1. Bộ phận Một cửa của Ban Dân tộc tỉnh tiếp nhận và chuyển cho Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh: 0,25 ngày.

3.2. Lãnh đạo Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh phân công thụ lý: 0,25 ngày.

3.3. Chuyên viên giải quyết (tổng hợp, kiểm tra, rà soát, tham mưu ban hành văn bản đề nghị tham gia góp ý kiến): 0,75 ngày.

3.4. Lãnh đạo Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh thông qua kết quả: 0,25 ngày.

3.5. Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh ký duyệt: 0,25 ngày.

3.6. Văn thư vào sổ, chuyển văn bản đề nghị tham gia góp ý kiến đến các cơ quan liên quan: Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 0,25 ngày.

01 ngày

Bước 4: Công an tỉnh, Mặt trận tổ quốc Việt nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia góp ý kiến.

01 ngày

Bước 5. Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp, giải quyết

5.1. Chuyên viên Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp, giải quyết: 0,25 ngày.

5.2. Lãnh đạo Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh thông qua kết quả: 0,25 ngày.

5.3. Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh ký duyệt: 0,25 ngày.

5.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,25 ngày.

01 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản; chuyển trả kết quả cho Ban Dân tộc tỉnh và gửi cho Ủy ban Dân tộc để tổng hợp.

Tổng cộng: 03 TTHC