Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2362/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ HẠNG VIÊN CHỨC TỐI THIỂU CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRỰC THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 83-CV/BCSĐ ngày 18/9/2019 của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 58/TTr-STTTT ngày 29/5/2020 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1739/TTr-SNV ngày 31/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc và hạng viên chức tối thiểu của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyên thông như sau:

Stt

Vị trí việc làm

Hạng viên chức tối thiểu

Số lượng người làm việc là viên chức

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

 

07

1.1

Giám đốc

Hạng III

01

1.2

Phó Giám đốc

Hạng III

02

1.3

Trưởng phòng

Hạng III

02

1.4

Phó Trưởng phòng

Hạng III

02

2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

 

08

2.1

Quản trị hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

02

2.2

Giám sát an toàn thông tin

Hạng III

01

2.3

Nghiên cứu, phát triển, tích hợp các ứng dụng phần mềm

Hạng III

01

2.4

Kiểm định, đào tạo, chuyển giao công nghệ và quản trị các ứng dụng phần mềm dùng chung của tỉnh

Hạng III

01

2.5

Quản trị kỹ thuật Cổng Thông tin điện tử, hệ thống các Bảng tin điện tử công cộng

Hạng III

01

2.6

Biên tập nội dung Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Bảng tin điện tử công cộng

Hạng III

02

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

03

3.1

Hành chính - Tổng hợp

Hạng IV

02

3.2

Kế toán - Tài chính

Hạng IV

01

Tổng
(1+2+3)

12

 

18

Ngoài số lượng người là viên chức nêu trên, căn cứ khối lượng công việc và khả năng tài chính, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông được sử dụng lao động hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của đơn vị.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị: .

1. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông:

a) Xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trình Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt;

b) Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo danh mục vị trí việc làm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để làm căn cứ tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông theo quy định.

b) Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thực hiện việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Thực hiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông theo quy định.

3. Sở Nội vụ:

a) Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thực hiện việc quản lý, sử dụng viên chức theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tinh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng