Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2215/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO CÁC DỰ ÁN LUẬT ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2013, NĂM 2014 VÀ NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIII

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 685/NQ-UBTVQH13 ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, năm 2014 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, năm 2014 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Điều 2. Đối với các dự án được điều chỉnh trong Chương trình năm 2013, Chương trình năm 2014 đã được phân công trước đây và hiện đã trình Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội (Luật hộ tịch, Luật công chứng (sửa đổi), Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi)) thì các cơ quan chủ trì tiếp tục thực hiện việc soạn thảo, chỉnh lý và phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ;
- Lưu: Văn thư, PL (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

BẢN PHÂN CÔNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VÀ THỜI HẠN TRÌNH CÁC DỰ ÁN LUẬT ĐƯỢC CHỈNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2013, NĂM 2014 VÀ NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIII
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Thời gian trình Chính phủ

Ghi chú

1.

Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Bộ Tài chính

Tháng 02/2014

Được lùi thời hạn trình 01 kỳ họp nên phân công lại thời hạn trình so với Quyết định số 1441/QĐ-TTg

2.

Luật (hoặc Nghị quyết) về tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình thế giới

Bộ Ngoại giao

Tháng 6/2014