Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

Số: 291/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*************

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ, CƠ QUAN PHỐI HỢP SOẠN THẢO CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2007

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 72/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007;
Căn cứ Nghị quyết số 1075/2007/NQ-UBTVQH11 ngày 18 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2007.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh đã được giao tại Quyết định số 35/2003/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2003 tiếp tục xây dựng dự án đúng tiến độ quy định trình Chính phủ xem xét, thông qua để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Điều 2. Ủy quyền cho Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ được phân công chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thành lập Ban soạn thảo gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành và mời đại diện các cơ quan khác có liên quan tham gia Ban soạn thảo.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh tổ chức xây dựng dự án đúng tiến độ quy định trình Chính phủ xem xét, thông qua để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
 Trưởng ban XDPL,
 Website Chính phủ, các Vụ;
- Lưu: Văn thư, XDPL (10b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

BẢN PHÂN CÔNG

CƠ QUAN SOẠN THẢO, CƠ QUAN PHỐI HỢP SOẠN THẢO ÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

SỐ TT

TÊN DỰ ÁN

CƠ QUAN
CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

CƠ QUAN PHỐI HỢP SOẠN THẢO

 


I. LUẬT

 

 

1

Luật Thủ tục hành chính

Văn phòng Chính phủ

Bộ Nội vụ,
Bộ Công an

2

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi)

Bộ Tư pháp

Bộ Nội vụ,
Văn phòng Quốc hội

3

Luật Đầu tư công  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tư pháp,
Bộ Tài chính

4

Bộ luật Thi hành án

Bộ Tư pháp

Bộ Quốc phòng,
Bộ Công an,
Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

5

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Bộ Tư pháp

Bộ Quốc phòng,
Bộ Công an,
Toà án nhân dân tối cao,
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

6

Luật Dân số

Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

Bộ Tư pháp,
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

7

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (bao gồm cả vấn đề lãnh sự)


Bộ Ngoại giao

Bộ Tư pháp,
Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Nội vụ,
Bộ Quốc phòng

8

Luật phí và lệ phí

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

9

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi)

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp,
Bộ Công an

10

Luật Báo chí (sửa đổi)

Bộ Văn hoá – Thông tin

Bộ Tư pháp,
Bộ Bưu chính - Viễn thông

11

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý

Bộ Công an

Bộ Tư pháp,
Bộ Quốc phòng,
Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,  Bộ Y tế,
Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

 


II. PHÁP LỆNH

 

 

1

Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế

Bộ Ngoại giao

Bộ Tư pháp,
Bộ Thương mại,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

4

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp,
Bộ Công an

5

Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp,
Bộ Công nghiệp

7

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Công an

Bộ Tư pháp,
Bộ Ngoại giao

8

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (bao gồm cả vấn đề xử lý vi phạm hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của toà án nhân dân

Bộ Tư pháp

Bộ Công an,
Bộ Quốc phòng,
Bộ Tài chính,
Bộ Nội vụ,
Bộ Xây dựng,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

9

Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về biểu khung thuế xuất khẩu, biểu khung thuế nhập khẩu ưu đãi

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp,
Bộ Thương mại