Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1390/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007 - 2011);

Căn cứ Nghị quyết số 795/2009/UBTVQH12 ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007 - 2011);

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII.

Điều 2.

1. Ủy quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được phân công chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh quy định tại Điều 1 của Quyết định này quyết định thành lập Ban soạn thảo, trừ các dự án luật, pháp lệnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Ban soạn thảo.

2. Đối với các dự án luật, pháp lệnh đã có Ban soạn thảo thì Ban soạn thảo tiếp tục hoạt động. Trường hợp xét thấy cần thiết, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh quyết định thay đổi, bổ sung thành phần Ban soạn thảo cho phù hợp với yêu cầu của từng dự án.

3. Tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo thực hiện theo quy định tại Mục 2, Chương III của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và các quy định hiện hành.

Điều 3.

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng dự án bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ theo Bản phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo luật, pháp lệnh ban hành kèm theo Quyết định này, Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong quá trình xây dựng dự án luật, pháp lệnh.

3. Cơ quan chủ trì soạn thảo, định kỳ hàng quý (20 ngày trước khi kết thúc tháng cuối cùng của quý) gửi báo cáo về tình hình và tiến độ xây dựng cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng các dự án được phân công về Bộ Tư pháp để Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Đối với các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình chuẩn bị, nếu việc soạn thảo bảo đảm chất lượng, thì Cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình chính thức.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ;
- Lưu: Văn thư, PL(5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

BẢN PHÂN CÔNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1390/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Thời gian trình UBTVQH (NQ 795/2009/ UBTVQH12)

Thời gian trình Chính phủ

Ghi chú

1

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Công an

Tháng 9/2010

Tháng 7/2010

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2010)

2

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Bộ Công an

 

Tháng 11/2010

Chương trình chuẩn bị

3

Luật Phòng chống khủng bố

Bộ Công an

 

Tháng 12/2010

Chương trình chuẩn bị

4

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hợp tác xã

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 7/2010

Tháng 3/2010

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2010)

5

Luật Đo lường

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tháng 8/2010

Tháng 3/2010

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2010)

6

Bộ luật lao động (sửa đổi)

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Tháng 4/2010

Tháng 3/2010

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2010)

7

Luật Viên chức

Bộ Nội vụ

Tháng 4/2010

Tháng 3/2010

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2010)

8

Luật Lưu trữ

Bộ Nội vụ

 

Tháng 11/2009

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2010)

9

Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

Bộ Nội vụ

 

Tháng 12/2010

Chương trình chuẩn bị

10

Luật Bầu cử đại biểu HĐND (sửa đổi)

Bộ Nội vụ

 

Tháng 10/2010

Chương trình chuẩn bị

11

Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi)

Bộ Nội vụ

 

Tháng 10/2010

Chương trình chuẩn bị

12

Luật Thuế bảo vệ môi trường

Bộ Tài chính

Tháng 3/2010

Tháng 1/2010

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2010)

13

Luật Chứng khoán

Bộ Tài chính

Tháng 7/2010

Tháng 5/2010

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2010)

14

Luật Kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính

Tháng 8/2010

Tháng 6/2010

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2010)

15

Luật Kiểm toán độc lập

Bộ Tài chính

 

Tháng 4/2010

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2010)

16

Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi)

Bộ Tài chính

 

Tháng 11/2010

Chương trình chuẩn bị

17

Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 4/2010

Tháng 2/2010

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2010)

18

Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Tháng 10/2010

Chương trình chuẩn bị

19

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Tháng 9/2010

Chương trình chuẩn bị

20

Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá

Bộ Y tế

 

Tháng 11/2010

Chương trình chuẩn bị

21

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bộ Công thương

 

Tháng 3/2010

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2010)

22

Luật Bảo hiểm tiền gửi

Ngân hàng Nhà nước

 

Tháng 11/2010

Chương trình chuẩn bị

23

Luật Thanh tra (sửa đổi)

Thanh tra Chính phủ

Tháng 3/2010

Tháng 2/2010

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2010)

24

Luật Khiếu nại

Thanh tra Chính phủ

Tháng 8/2010

Tháng 6/2010

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2010)

25

Luật Tố cáo

Thanh tra Chính phủ

Tháng 8/2010

Tháng 7/2010

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2010)

26

Luật Thủ đô

Bộ Tư pháp

 

Tháng 1/2010

Chương trình chuẩn bị

27

Luật Phòng chống buôn bán người

Bộ Tư pháp

Tháng 9/2010

Tháng 7/2010

Trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2010)

28

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Dân sự (phần liên quan đến quyền sở hữu tài sản và hợp đồng)

Bộ Tư pháp

 

Tháng 12/2010

Chương trình chuẩn bị

29

Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Bộ Tư pháp

 

Tháng 11/2010

Chương trình chuẩn bị

30

Luật Xử lý vi phạm hành chính

Bộ Tư pháp

 

Tháng 12/2010

Chương trình chuẩn bị

31

Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tư pháp

 

Tháng 9/2010

 

32

Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Bộ Tư pháp

 

Tháng 12/2010