Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 161/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 23 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết số 27/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 – 2011);
Căn cứ Nghị quyết số 713/2008/UBTVQH12 ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 – 2011); Chương trình công tác năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 196/CTr-UBTVQH12 ngày 06 tháng 01 năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII.

Điều 2.

1. Ủy quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được phân công chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh quy định tại Điều 1 Quyết định này thành lập Ban soạn thảo, trừ các dự án luật, pháp lệnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Ban soạn thảo.

2. Đối với các dự án luật, pháp lệnh đã có Ban soạn thảo thì Ban soạn thảo tiếp tục hoạt động. Trường hợp xét thấy cần thiết, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh quyết định thay đổi, bổ sung thành phần Ban soạn thảo cho phù hợp với yêu cầu của từng dự án.

3. Tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và các quy định hiện hành.

Điều 3.

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng dự án bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2009; đặc biệt lưu ý triển khai kịp thời các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009.

2. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong quá trình xây dựng dự án luật, pháp lệnh. Định kỳ hàng quý (20 ngày trước khi kết thúc tháng cuối cùng của quý), Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi báo cáo về tình hình và tiến độ xây dựng cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng các dự án được phân công về Bộ Tư pháp để Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Đối với các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình chuẩn bị, nếu việc soạn thảo bảo đảm chất lượng, Cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, đề nghị trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình chính thức.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ,
- Lưu Văn thư, PL (15b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

BẢN PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2009 *

(Ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Thời gian trình
C. phủ

Ghi chú

1

Luật Thi hành án hình sự

Bộ Công an

Tháng 7

 

2

Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Bộ Công an

Tháng 11

Chương trình chuẩn bị

3

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bộ Công Thương

Tháng 12

Chương trình chuẩn bị

4

Luật Sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả

Bộ Công Thương

Tháng 6

 

5

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tháng 4

 

6

Luật Giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tháng 10

Chương trình chuẩn bị

7

Luật Đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 3

 

8

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hợp tác xã

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 10

Chương trình chuẩn bị

9

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 3

 

10

Luật Đo lường

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tháng 7

Chương trình chuẩn bị

11

Luật Người tàn tật

Bộ Lao động – Thương binh và XH

Tháng 7

 

12

Luật Cơ yếu

Bộ Nội vụ

Tháng 2

 

13

Luật Lưu trữ

Bộ Nội vụ

Tháng 6

Chương trình chuẩn bị

14

Luật Dân quân tự vệ

Bộ Quốc phòng

Tháng 2

 

15

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 7

 

16

Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 9

Chương trình chuẩn bị

17

Luật Quản lý nợ khu vực công

Bộ Tài chính

Tháng 3

 

18

Luật Thuế tài nguyên

Bộ Tài chính

Tháng 6

 

19

Luật Sử dụng vốn nhà nước vào đầu tư kinh doanh

Bộ Tài chính

Tháng 12

Chương trình chuẩn bị

20

Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi)

Bộ Tài chính

Tháng 2

 

21

Luật Thuế nhà, đất

Bộ Tài chính

Tháng 8

 

22

Luật Kiểm toán độc lập

Bộ Tài chính

Tháng 10

Chương trình chuẩn bị

23

Luật Báo chí (sửa đổi)

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 3

 

24

Luật Viễn thông

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 3

 

25

Luật Bưu chính

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 4

Chương trình chuẩn bị

26

Luật Nuôi con nuôi

Bộ Tư pháp

Tháng 6

 

27

Luật Tiếp cận thông tin

Bộ Tư pháp

Tháng 7

 

28

Luật Xử lý vi phạm hành chính

Bộ Tư pháp

Tháng 11

Chương trình chuẩn bị

29

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Bộ Tài chính

Tháng 11

Chương trình chuẩn bị

30

Luật Quảng cáo

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch

Tháng 7

Đề nghị QH cho ý kiến vào tháng 10/2009

31

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch

Tháng 3

 

32

Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Bộ Y tế

Tháng 3

 

33

Luật An toàn thực phẩm

Bộ Y tế

Tháng 7

 

34

Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam (sửa đổi)

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Tháng 5

 

35

Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Tháng 5

 

36

Luật Giám sát an toàn hoạt động ngân hàng

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Tháng 10

Chương trình chuẩn bị

37

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thanh tra

Thanh tra Chính phủ

Tháng 3

 

* Bản phân công này không bao gồm các dự án luật, pháp lệnh đã được Chính phủ cho ý kiến hoặc đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.