Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1023/NQ-UBTVQH13

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIII, NĂM 2015 VÀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2016

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 83/2007/QH11;

Căn cứ Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Bản phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và các dự án được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khóa XIII

Điều 2.

1. Cơ quan trình dự án, cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra và cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện đúng các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và những biện pháp được nêu trong Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

2. Giao Ủy ban pháp luật chủ trì phối hợp với Hội đồng dân tộc, các cơ quan khác của Quốc hội giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ và các cơ quan trình dự án;
- TT.HĐDT, các UB của QH;
- VPTƯ Đảng, VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ Tư pháp,
- Các ban của UBTVQH, Viện NCLP;
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- Lưu: HC, PL;
- E-pas: 54881

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng

 

BẢN PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA, CƠ QUAN THAM GIA THẨM TRA CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH ĐƯỢC BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo nghị quyết số: 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội)

STT

Tên dự án

Cơ quan trình

Ban soạn thảo (BST)

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Cơ quan tham gia thẩm tra

Ghi chú

I.

Các dự án thuộc Chương trình năm 2016

1.

Luật tiếp cận thông tin

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBPL

HĐDT và các Ủy ban của QH

Đã được pc theo NQ: 428/NQ- UBTVQH13

2:

Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi)

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBĐN

UBPL, UBQP&AN

Đã được pc theo NQ: 428/NQ- UBTVQH13

3.

Luật quy hoạch

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBKT

HĐDT và các Ủy ban của QH

Đã được pc theo NQ: 428/NQ- UBTVQH13

4.

Luật báo chí (sửa đổi)

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBVHGD

TNTN&NĐ

HĐDT và các Ủy ban của QH

Đã được pc theo NQ: 428/NQ- UBTVQH13

5.

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi)

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBVHGD

TNTN&NĐ

HĐDT và các Ủy ban của QH

Đã được pc theo NQ: 428/NQ- UBTVQH13

6.

Luật dược (sửa đổi)

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBCVĐXH

UBPL, UBKHCN & MT, UBKT, UBTCNS

Đã được pc theo NQ: 428/NQ- UBTVQH13

7.

Luật biểu tình

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBQP&AN

HĐDT và các Ủy ban của QH

Đã được pc theo NQ: 428/NQ- UBTVQH13

8.

Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

Ủy ban thường vụ Quốc hội

 

UBPL

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

9.

Luật ban hành quyết định hành chính

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBPL

HĐDT và các Ủy ban khác

Đã được pc theo NQ: 499/NQ- UBTVQH13

10.

Luật về hội

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBPL

HĐDT và các Ủy ban của QH

Đã được pc theo NQ: 428/NQ- UBTVQH13

11.

Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBVHGD
TNTN&NĐ

HĐDT, UBPL, UBQP&AN, UBCVĐXH

Đã được pc theo NQ: 780/NQ- UBTVQH13

12.

Luật đấu giá tài sản

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBKT

HĐDT và các Ủy ban của QH

Đã được pc theo NQ: 428/NQ- UBTVQH13

13.

Luật quốc phòng (sửa đổi)

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBQP&AN

UBPL, HĐDT, UBĐN, UBTCNS

 

14.

Luật Công an xã

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBQP&AN

UBPL HĐDT, UBTP, UBVCVĐXH, UBTCNS

 

15.

Luật chứng thực

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBPL

HĐDT và các Ủy ban của QH

Đã được pc theo NQ: 428/NQ- UBTVQH13

16.

Luật về máu và tế bào gốc

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBCVĐXH

UBPL, UBKHCN&MT

 

17.

Luật đường sắt (sửa đổi)

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBKHCN&MT

UBPL, UBKT, UBTCNS, UBQP&AN

 

18.

Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBTP

HĐDT và các Ủy ban của QH

Đã được pc theo NQ: 428/NQ- UBTVQH13

19.

Luật quản lý ngoại thương

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBKT

UBPL, UBĐN

 

20.

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBQP&AN

UBPL, UBTCNS

 

21.

Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBKT

UBPL, UBTCNS

 

22.

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBTCNS

UBKT, UBPL

 

23.

Luật thủy lợi

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBKHCN&MT

HĐDT, UBKT, UBPL, UBQP&AN

Đã được pc theo NQ: 428/NQ- UBTVQH13

24.

Luật năng lượng nguyên tử (sửa đổi)

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBKHCN&MT

HĐDT và các Ủy ban của QH

Đã được pc theo NQ: 428/NQ- UBTVQH13

25.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBKHCN& MT

UBPL, UBKT, UBQP&AN, UBĐN

Đã được pc theo NQ: 428/NQ- UBTVQH13

26.

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

Chinh phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBPL

UBKT, UBTCNS, UBTP

 

27.

Luật cảnh vệ

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBQP& AN

UBPL

Đã được pc theo NQ: 616/NQ- UBTVQH13

28.

Luật du lịch (sửa đổi)

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBKT

HĐDT, UBPL, UBTCNS, UBQP &AN UBVHGD TNTN&NĐ

Đã được pc theo NQ: 428/NQ- UBTVQH13

29.

Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBPL

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

30.

Pháp lệnh giống cây trồng (sửa đổi)

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBKHCN& MT

UBPL, UBKT, UBTC&NS, HĐDT, UBCVĐXH

 

31.

Pháp lệnh giống vật nuôi (sửa đổi)

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBKHCN& MT

UBPL, UBKT, UBTCNS, HĐDT, UBCVĐXH

 

II.

Các dự án được bổ sung vào Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII

1.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/NQ- UBTVQH12 ngày 14/ 7/2011 về biểu thuế bảo vệ môi trường

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBTCNS

 

Đã được Quốc hội thông qua

2.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013/ UBTVQH13 ngày 16/12/ 2013 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBTCNS

UBPL, UBKT, UBKHCN& MT, UBQP&AN,

 

3.

Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBCVĐXH

 

Đã được Quốc hội thông qua

4.

Pháp lệnh quản lý thị trường

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBKT

UBPL, UBQP&AN

 

 

TIẾN ĐỘ
UBTVQH XEM XÉT CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2015 VÀ NĂM 2016

I. Phiên họp UBTVQH (tháng 9-2015)

- Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9:

1. Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

- Cho ý kiến về dự án luật được trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo quy trình tại một kỳ họp QH:

1. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)

- Cho ý kiến về các dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10:

1. Luật quy hoạch

2. Luật về hội

3. Luật ban hành quyết định hành chính

4. Luật đấu giá tài sản

5. Luật dược

6. Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi)

7. Luật báo chí (sửa đổi)

- Cho ý kiến về dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp

II. Phiên họp UBTVQH (tháng 10-2015)

- Tiếp tục cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của các dự án luật đã được trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 trước khi trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 10:

1. Bộ luật dân sự (sửa đổi)

2. Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

3. Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)

4. Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)

5. Luật tố tụng hành chính (sửa đổi)

6. Luật trưng cầu ý dân

7. Một số dự án luật khác

- Cho ý kiến về dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh quản lý thị trường

III. Phiên họp UBTVQH (tháng 12-2015)

- Thông qua dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng

2. Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp

3. Pháp lệnh quản lý thị trường

IV. Phiên họp UBTVQH (tháng 01-2016)

- Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý một số dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2015)

1. Luật tiếp cận thông tin

2. Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi)

3. Luật quy hoạch

- Cho ý kiến về các dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11

1. Luật biểu tình

V. Phiên họp UBTVQH (tháng 02-2016)

- Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý một số dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10

1. Luật báo chí (sửa đổi)

2. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi)

3. Luật dược (sửa đổi)

VI. Phiên họp UBTVQH (tháng 3-2016)

- Tiếp tục cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2015) trước khi trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 11

VII. Phiên họp UBTVQH (tháng 5-2016)

- Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

VIII. Phiên họp UBTVQH (tháng 8-2016)

- Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý một số dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10:

1. Luật ban hành quyết định hành chính

2. Luật biểu tình.

- Cho ý kiến về các dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2

1. Luật quốc phòng (sửa đổi)

2. Luật chứng thực

3. Luật về máu và tế bào gốc

4. Luật đường sắt (sửa đổi)

5. Luật quản lý ngoại thương

6. Luật cảnh vệ;

- Cho ý kiến về dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh giống cây trồng (sửa đổi)

2. Pháp lệnh giống vật nuôi (sửa đổi)

IX. Phiên họp UBTVQH (tháng 9-2016)

- Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý một số dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10:

1. Luật về hội

2. Luật tín ngưỡng, tôn giáo

3. Luật đấu giá tài sản

- Cho ý kiến về các dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2:

1. Luật Công an xã

2. Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

3. Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

4. Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

5. Luật thủy lợi

6. Luật năng lượng nguyên tử (sửa đổi)

7. Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)

8. Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

X. Phiên họp UBTVQH (tháng 10-2016)

- Tiếp tục cho ý kiến (lần 2) về mội số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của các dự án luật đã được trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 trước khi trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 2:

1. Luật biểu tình

2. Luật tín ngưỡng, tôn giáo

- Cho ý kiến về các dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

2. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

3. Luật du lịch (sửa đổi)

XI. Phiên họp UBTVQH (tháng 12-2016)

- Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý một số dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2:

- Thông qua dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh giống cây trồng (sửa đổi)

2. Pháp lệnh giống vật nuôi (sửa đổi)