Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2170/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 09 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DỰ ÁN "TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI” VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo khả thi dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 677/TTr-SNV ngày 01 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn Ngân hàng Thế giới tỉnh Sơn La, gồm các thành phần sau:

1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành lĩnh vực tài nguyên môi trường - Trưởng ban;

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Trưởng ban;

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông;

- Phó Chủ tịch UBND các huyện: Mai Sơn; Yên Châu; Mộc Châu; Vân Hồ; Phù Yên; Sông Mã.

Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Nhiệm vụ

- Chỉ đạo việc triển khai thực hiện Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” tỉnh Sơn La.

- Tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo, kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ, quản lý, sử dụng, kinh phí hoạt động chung của dự án. Hàng năm tổng hợp kết quả triển khai thực hiện báo cáo UBND tỉnh và các cấp quan có thẩm quyền theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

2. Chế độ hoạt động

- Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, làm việc kiêm nhiệm, mọi chế độ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

- Thủ trưởng các cơ quan tham gia thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phân công, đăng ký danh sách người tham gia gửi cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo phê duyệt danh sách thành viên.

- Tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành. Ban Chỉ đạo tự giải thể khi kết thúc dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành phần có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lãnh đạo VP, phòng KT, TH;
- Lưu: VT, NC, D30b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh