Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1190/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 15/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở 03 (ba) lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng định giá đất, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp và xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất. Cụ thể như sau:

1. Số lượng học viên: 210 người.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Công chức, viên chức thuộc Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sở Tài nguyên và Môi trường; Công chức, viên chức thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Công chức địa chính, xây dựng các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

3. Thời gian bồi dưỡng: 03 ngày/lớp; khai giảng trong tháng 9/2016.

4. Địa điểm bồi dưỡng: Trường Đại học Hoa Lư.

5. Cơ sở bồi dưỡng: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng, bố trí trong nguồn kinh phí đã giao tại Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 15/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2016.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ đối tượng quy định tại Điều 1, xét duyệt, triệu tập học viên đi học đầy đủ, đúng đối tượng; liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, để lựa chọn giảng viên phù hợp với yêu cầu của lớp bồi dưỡng; tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chương trình quy định; chịu trách nhiệm về thời gian, nội dung chương trình bồi dưỡng; theo dõi và quản lý lớp; thanh quyết toán kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng; báo cáo kết quả tổ chức lớp học về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) sau khi kết thúc chương trình các lớp bồi dưỡng.

2. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khai giảng, bế giảng các lớp học.

3. Sở Tài chính căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2016 và dự toán kinh phí của Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, cấp kinh phí kịp thời cho lớp học.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và học viên đi học thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu VT, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng