Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2354/KH-UBND

Kon Tum, ngày 29 tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTG NGÀY 04/4/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LIÊN QUAN VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CÓ NGUỒN GỐC TỪ NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng; UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện cắm mốc ranh giới, thiết lập hồ sơ ranh giới, hồ sơ địa chính quản lý sử dụng đất theo Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Xác định diện tích đất không còn nhu cầu sử dụng, bàn giao cho các UBND các huyện, thành phố để xây dựng, phê duyệt Phương án sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng, phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các Công ty nông, lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, các Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng; bảo đảm quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, vị trí, ranh giới sử dụng đất rõ ràng, giải quyết dứt điểm tình trạng quản lý chồng chéo và lấn chiếm đất đai.

- Nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và nhân dân về vai trò của công tác quản lý Nhà nước về đất đai đối với đất có nguồn gốc nông, lâm trường do các Công ty nông, lâm nghiệp quản lý; đưa công tác quản lý Nhà nước về đất đai đi vào nề nếp đúng pháp luật, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai hợp lý, hiệu quả; Hạn chế vi phạm pháp luật đất đai, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ vai trò, ý nghĩa công tác quản lý Nhà nước về đất đai đối với đất của các Công ty nông, lâm nghiệp đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan.

- Xác định cụ thể nội dung công việc thực hiện, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất các Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Các cấp chính quyền địa phương, các ngành, các tổ chức liên quan nêu cao trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, thời gian của Kế hoạch này, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:

1. Thực hiện rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính và lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; Thực hiện thủ tục thuê đất, xác định giá đất, thu tiền thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với các Công ty nông, lâm nghiệp thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Xây dựng và thực hiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông trường, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2016 - 2020 tại địa phương.

3. Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh.

4. Tiếp nhận và có phương án sử dụng quỹ đất được chuyển đổi từ các Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng trong quá trình rà soát, sắp xếp.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

1.1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, hoàn thiện và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2016 - 2020. Thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2016.

- Tiếp nhận và chuyển thông tin đất đai đến Cục Thuế tỉnh Kon Tum để xác định tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất đối với các Công ty nông, lâm nghiệp. Hoàn thành trước quý II năm 2017.

- Thực hiện rà soát, xác định ranh giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trước ngày 31/12/2016.

- Thực hiện rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất (hoàn thành trước ngày 31/12/2016). Lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đối với các Công ty nông, lâm nghiệp thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi đất đối với phần diện tích bàn giao cho địa phương theo Phương án sử dụng đất đã được phê duyệt. Thời gian hoàn thành trong quý II năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thẩm định Phương án sử dụng đất của các Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh và Phương án sử dụng quỹ đất bàn giao cho địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉnh lý hồ sơ đất đai đối với diện tích đã điều chỉnh, thu hồi từ các Công ty nông, lâm trường quốc doanh và bàn giao về cho các địa phương quản lý. Thời gian hoàn thành trong năm 2017.

1.2. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Chủ trì tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh việc chỉnh lý hồ sơ đất đai đối với diện tích đã điều chỉnh, thu hồi từ các Công ty nông, lâm trường quốc doanh và bàn giao về cho các địa phương quản lý theo quy định.

1.3. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị, địa phương liên quan kiến nghị Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện dự án lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; cắm mốc ranh giới, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2016.

- Phối hợp xử lý các kiến nghị về thu tiền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về tài chính đất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.4. Cục Thuế tỉnh:

Phối hợp đề xuất xử lý các kiến nghị về giá đất của các Công ty nông, lâm nghiệp; xác định giá đất, thu tiền thuê đất đối với các Công ty nông, lâm nghiệp. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.5. Thanh tra tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh.

- Có phương án, kế hoạch giải quyết dứt điểm cơ bản tình trạng tranh chấp đất đai, xử lý các vi phạm pháp luật, đặc biệt là tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích, cho thuê, cho mượn, giao khoán đất trái pháp luật, không thực hiện hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Tập trung chỉ đạo sớm giải quyết dứt điểm các trường hợp tự ý xây dựng công trình, nhà ở, cư trú trái pháp luật trong phạm vi đất, rừng do các Công ty nông, lâm nghiệp quản lý. Thu hồi tài sản đất đai và tài chính cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện các nội dung trên: Thường xuyên.

1.6. UBND các huyện, thành phố:

- Xây dựng Phương án sử dụng quỹ đất các Công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2016.

- Chỉ đạo UBND các xã có đất nông, lâm trường thu hồi căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt để xây dựng phương án sử dụng đất chi tiết trình UBND huyện, thành phố phê duyệt làm căn cứ thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Hoàn thành trong năm 2017.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị có liên quan: Thực hiện việc thẩm định Phương án sử dụng đất của các Công ty nông, lâm nghiệp; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; cắm mốc ranh giới, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các Công ty nông, lâm nghiệp theo quy định.

- Công khai minh bạch Phương án sử dụng quỹ đất do các Công ty nông, lâm nghiệp quốc doanh đã được điều chỉnh và bàn giao về địa phương quản lý, sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết. Áp dụng các chính sách của nhà nước trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Phương án sử dụng đất theo thứ tự ưu tiên đã được quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thu tiền sử dụng đất đối với người được giao đất, cho thuê đất theo quy định hiện hành.

1.7. Các Công ty nông, lâm nghiệp chủ động rà soát, tổng hợp diện tích các loại đất sử dụng cho mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp và phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố để xác định giá đất, thu tiền thuê đất. Thời gian hoàn thành trước quý II năm 2017.

- Xây dựng, hoàn chỉnh phương án sử dụng đất của đơn vị gửi cơ quan chủ trì thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét quyết định phê duyệt. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/11/2016

- Xây dựng, hoàn chỉnh Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị gửi cơ quan chủ trì thẩm định.

- Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất, xác định vị trí, ranh giới, diện tích đất giữ lại sử dụng và bàn giao về địa phương quản lý.

- Đối với diện tích đất bàn giao cho địa phương: Thanh lý các hợp đồng giao khoán đất nông, lâm nghiệp đối với người nhận khoán sử dụng đất trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; trường hợp có tài sản của nhà nước gắn liền với đất, thực hiện thủ tục chuyển giao tài sản cho chính quyền địa phương quản lý, sử dụng theo quy định.

2. Chế độ báo cáo:

Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị chủ rừng liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này triển khai thực hiện theo quy định. Định kỳ trước ngày 20 tháng cuối quý báo cáo tiến độ triển khai thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ liên quan việc tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường tng hợp, tham mưu) xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Thông tin và truyền thông;
- Thanh tra tỉnh;
- Cục thuế tỉnh Kon Tum;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Các Công ty nông, lâm nghiệp;
- Báo Kon Tum;
- Cổng thông tin điện tử;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT-NNTN4,3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải